Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Witamy
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Relacja z Uroczystej Gali fina?owej konkursu Szko?a Zawodowa Najwy?szej Jako?ci na stronie

http://najlepszazawodowa.pl/edycja-2018/

 

 

  Wybrany obraz

 


 

 Szko?y
Dzia?y
 

 

 
Nagroda g?ówna dla Miasta Bia?egostoku w konkursie Pary Prezydenckiej
za powo?anie i dzia?alno?? Bia?ostockiej Akademii Rodziny
w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 
15 maja 2014 r. Miasto Bia?ystok zosta?o uhonorowane g?ówn? nagrod? w ogólnopolskim konkursie Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii „Dobre rodzicielstwo” za powo?anie i dzia?alno?? Bia?ostockiej Akademii Rodziny.


  


 

 

 

      
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne
na realizacj? nowego Projektu Partnerskiego Erasmus +.

Projekt wspó?finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Akcja 2, Partnerstwa strategiczne,
sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodoweWszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegó?y dotycz?ce projektu:
Technical and Vocational Skills Development  


     
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne
na realizacj? nowego Projektu Partnerskiego Grundtviga!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegó?y dotycz?ce projektu:
European Encounters


 
Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa? o realizacji projektu:

„Mog? wi?cej - kursy doskonal?ce dla nauczycieli”.

Realizatorami projektu s? firmy: FPL sp. z o.o. oraz Prognity sp. z o. o.
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego jest odpowiedzialne
za prowadzenie biura regionalnego w Bia?ymstoku.

Projekt jest finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo?ecznego, Program Operacyjny Kapita? Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.4. Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu o?wiaty.

Serdecznie zapraszamy czynnych nauczycieli i czynne nauczycielki publicznych
oraz niepublicznych przedszkoli z terenu województwa podlaskiego.
Realizacja szkole? rozpocznie si? w pa?dzierniku 2013 r.
www.kursmogewiecej.pl


 Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?, i? wspólnie ze STOWARZYSZENIEM MY DLA INNYCH uzyskali?my dofinansowanie

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
na realizacj? projektu:


„Zielone ?wiat?o – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepe?nosprawnych na rynku pracy”

z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo?ecznej,  Dzia?anie 7.4. Niepe?nosprawni na rynku pracy
okres trwania projektu: 01.05.2013 – 30.06.2015
www: Zielone ?wiat?o 

 Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?, i? uzyskali?my dofinansowanie

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
na realizacj? projektu:

„Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych”

z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX, Dzia?anie 9.6  Upowszechnienie uczenia si? doros?ych, Poddzia?anie 9.6.2 Podwy?szanie kompetencji osób doros?ych
w zakresie ICT i znajomo?ci j?zyków obcych.

Serdecznie zapraszamy mieszka?ców Bia?egostoku i powiatu bia?ostockiego
na bezp?atne kursy j?zykowe i komputerowe od lutego 2013 r.

www.akademiarozwoju.bialystok.pl

 

 


UWAGA

Mamy przyjemno?? poinformowa?, ?e z dniem 13.09.2012 r. uzyskali?my zgod?
na przed?u?enie do dnia 30.06.2014 r. realizacji projektu

„Akademia Rozwoju S?uchaczy Liceum Ogólnokszta?c?cego”

realizowanego przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku:

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet IX, Dzia?anie 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta?cenia ustawicznego.


 Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?, i? uzyskali?my dofinansowanie

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
na realizacj? projektu

„Integracja + Kwalifikacje + Do?wiadczenie = AKTYWIZACJA”

z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet VII, Dzia?anie 7.4 Niepe?nosprawni na rynku pracy

Projekt jest skierowany do mieszka?ców województwa podlaskiego.
Realizacja projektu rozpocznie si? w listopadzie 2012 r.

Do udzia?u w projekcie zapraszamy osoby z dysfunkcjami
narz?dów ruchu, wzroku lub s?uchu.

 

 UWAGA!
     
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne na realizacj? dwóch nowych projektów!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegó?y dotycz?ce projektu:

Program Partnerski LLP Grundtvig – "SOCIAL NETWORKS AND EUROPEAN DIVERSITY"
(Sieci spo?eczne i ró?norodno?? Europy)


Program Partnerski LLP  Leonardo da Vinci - Creating a Knowledge Community for Performing
and Transferring an Innovative Training Programme
(KTT: Knowledge, Transferring and Training)  
 

 

 

Uzyskali?my status Akademii Edukacyjnej VCC i Partnera Egzaminacyjnego VCC.
Vocational Competence Certificate – to jednolity system kszta?cenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.
Poszczególne kursy z zakresu VCC Select Competences s? odpowiedzi? na zmieniaj?ce si? potrzeby mi?dzynarodowego rynku pracy.  
Wi?cej informacji na: vccsystem.euInnowacyjna szko?a zawodowa na rynku pracy
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zdoby?o tytu? w Ogólnopolskim Konkursie Innowacyjna szko?a zawodowa na rynku pracy zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
 

Jedna z naszych pracowni otrzyma?a certyfikat Laboratorium ECDL.
Umo?liwia on przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów na Europejski Certyfikat Umiej?tno?? Komputerowych w naszej placówce.
 

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku laureatem wojewódzkiego konkursu „Promocja kszta?cenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – realizator projektu „Kszta?cenie ustawiczne bli?ej Ciebie” zosta?o laureatem wojewódzkiego konkursu „Promocja kszta?cenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” - wj?cej


Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – Szko?? z klas? 2.0
W roku szkolnym 2011/2012 III Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych w Bia?ymstoku oraz Szko?a Policealna nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku wzi??y udzia? w ogólnopolskim programie Szko?a z klas? 2.0 organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dyrekcja, nauczyciele oraz s?uchacze CKU wspólnie opracowali Kodeks 2.0, wykonali zadania TIK, zrealizowali projekty edukacyjne, a zainteresowani s?uchacze prowadzili w?asne blogi! - wi?cej

6 czerwca 2012 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, jako jedyna szko?a dla doros?ych, zosta?o wyró?nione i otrzyma?o tytu?: „SZKO?A EKSPERCKA 2012”. Dzi?ki temu presti?owemu wyró?nieniu Centrum po raz kolejny znalaz?o si? w gronie najlepszych placówek w Polsce, wy?onionych podczas realizacji  projektów Miejskiego O?rodka  Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku - wi?cej
  

W dniu 26 maja 2011 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, jako jedyna szko?a dla doros?ych, otrzyma?o certyfikat "Szko?y Rozwijaj?cej si?". Ogólnopolski Projekt „Ogólnopolskiej Grupy Szkó? Rozwijaj?cej si?” ma na celu propagowanie idei nowoczesnego nauczania poprzez do?wiadczanie, kszta?towanie umiej?tno?ci kluczowych oraz integracj? spo?eczno?ci szkolnych i lokalnych. - wi?cej

  

Nasza firma symulacyjna „Natura Podlasia” sp. z o. o. otrzyma?a Certyfikat Jako?ci EUROPEN – PEN International.
Powy?szy certyfikat za?wiadcza, i? s?uchacze którzy realizuj? praktyk?  zawodow? w firmie symulacyjnej, posiadaj? wiedz? i umiej?tno?ci istotne na rynku pracy.
Powy?szy certyfikat otrzyma?o tylko 5 firm symulacyjnych w Polsce.
  

 Zaj?li?my I miejsce
w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych

W dniach 27-29 maja 2011 r. uczestniczy?y?my w zmaganiach X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych w Chorzowie. Tematem tegorocznej Olimpiady by?o "Funkcjonowanie przedsi?biorstw i gospodarstw konsumenckich w warunkach kryzysu gospodarczego". Nasze s?uchaczki:
- Urszula Rysiejko
- Anna Prawdzik
- Anna Wrólewska
- Magdalena W?do?owska

odnios?y ogromny sukces - zaj??y I miejsce dru?ynowo oraz pierwsze miejsce indywidualnie - Urszula Rysiejko, drugie - Anna Wróblewska, szóste - Magdalena W?do?owska.

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów
 
 

W dniu 18.03.2010 r. po raz pierwszy w Mie?cie Bia?ymstoku odby?o si? Forum Edukacyjne pt. „WSPOMAGANIE I EDUKACJA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH W MIE?CIE BIA?YMSTOKU - ODKRYJ SWOJ? SZANS?”, organizowane w ramach XI BFS z inicjatywy Koalicji Wsparcia w porozumieniu z Prezydentem Miasta Bia?egostoku. - wi?cej informacji
  

Jeste?my dumni. Zostali?my Laureatami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
HURRRA !
Nie ma wi?kszej rado?ci ni? móc pracowa? na rzecz drugiego cz?owieka i wspiera? jego   rozwój  ale    rado?ci?   jest    tak?e,  gdy  ta   praca  zostanie    dostrze?ona przez innych.

 Zespó? Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego wraz z ?yczliwie wspieraj?c? w codziennej pracy Dyrekcj? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z przyjemno?ci? informuje, i? w dniu 12 stycznia 2010 r. otrzymali?my WYRÓ?NIENIE w ogólnopolskim rankingu dzia?a? w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Przedsi?wzi?cie realizowane pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej. Ponadto dzia?ania LCDZ  wpisane w OTK zosta?y obj?te honorowymi Patronatami Podlaskiego Kuratora O?wiaty i Prezydenta Miasta Bia?egostoku - wi?cej informacji

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zosta?o nagrodzone w konkursie programu "Partnerstwo dla Przysz?o?ci" firmy Microsoft tytu?em "Innowacyjnej Szko?y". Konkurs organizowany by po raz drugi - wi?cej informacji


 


III Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku otrzyma?o Certyfikat Jako?ci "Szko?a Przedsi?biorczo?ci" - wi?cej informacji


Decyzj? Nr SPiKU-454/8/09 Podlaskiego Kuratora O?wiaty z dnia 30 grudnia 2009 roku, Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o AKREDYTACJ? w zakresie nast?puj?cych kursów:

  • Podstawy obs?ugi komputera
  • Pos?ugiwanie si? technologi? informacyjn?
  • Bukieciarz
  • J?zyk angielski dla pocz?tkuj?cych

wi?cej informacjiDyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?, i? uzyskali?my dofinansowanie

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
na realizacj? projektu

„Akademia Rozwoju S?uchaczy Liceum Ogólnokszta?c?cego”

z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet IX, Dzia?anie 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta?cenia ustawicznego.

Rekrutacja na semestr jesienny 2011/12 rozpocznie si?
w czerwcu 2011 r.

Wszystkich mieszka?c闚 woj. podlaskiego zainteresowanych udzia?em w projekcie
serdecznie zapraszamy. 


UWAGA
 

Mamy przyjemno?? poinformowa?, ?e z dniem 1.12.2010 r. uzyskali?my zgod?
na przed?u?enie do dnia 31.05.2011 r. realizacji projektu 


"?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych"

realizowanego przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku w partnerstwie z:
Wy?sz? Szko?? Administracji Publicznej im. St. Staszica w Bia?ymstoku - Liderem Projektu

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytetu IX: "Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach",
Dzia?ania 9.2: "Podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego"


Czytaj wi?cej

 UWAGA!

     
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne na realizacj? projektu VETPRO Leonardo da Vinci realizowanego
w ramach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Szczegó?y dotycz?ce projektu:
LdV Mobility VETPRO "Wymiana do?wiadcze? kadry zarz?dzaj?cej w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym" UWAGA!

     
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne na realizacj? 2 nowych projektów!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegó?y dotycz?ce projektów:

Program Partnerski LLP Grundtvig – „Dialog mi?dzypokoleniowy  i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”


Program Partnerski LLP Leonardo da Vinci – „Green E - Ekologia w przedsi?biorczo?ci - nabywanie nowych umiej?tno?ci na obszarach defaworyzowanych poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia”


   Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku ma przyjemno?? poinformowa?, i? uzyskali?my dofinansowanie w ramach programu

PITAGORAS 2007 – pomoc osobom z uszkodzeniem s?uchu ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na zakup sprz?tu komputerowego i urz?dze? wspomagaj?cych s?yszenie

zobacz wi?cej... 

Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?,
i? uzyskali?my dofinansowanie na realizacj? projektu

"Kszta?cenie Ustawiczne bli?ej Ciebie"

w ramach Europejskiego funduszu Spo?ecznego
Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet IX Dzia?anie 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta?cenia ustawicznego.

Wszystkich mieszka?ców gm. Micha?owo zainteresowanych udzia?em w projekcie
zapraszamy od 1 kwietnia 2010 r.
zobacz wi?cej... 
UWAGA!
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku jako jedyna placówka
w województwie uzyska?a dofinansowanie unijne na realizacj? 3 projektów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.
Szczegó?y dotycz?ce projektów:
Program Leonardo da Vinci - wymiana sta?y zagranicznych
Program Grundtvig - rozwijanie kreatywno?ci doros?ych
Program Leonardo da Vinci - zawodowe nauczania angielskiego
Dnia 24 sierpnia 2009 roku odby?a si? informacyjna konferencja prasowa.

 

 
 
Top!
Top!