Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow Seminarium "Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Je?li nie m?dry samorz?d to kto?"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Seminarium "Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Je?li nie m?dry samorz?d to kto?" Email
W zwi?zku z og?oszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bie??cego roku szkolnego „Rokiem Szko?y Zawodowców”, Prezydent Miasta Bia?egostoku zorganizowa? seminarium pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Je?li nie m?dry samorz?d to kto?”. Ww. przedsi?wzi?cie odby?o si? 27 listopada 2014 roku w Zespole Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku w Bia?ymstoku. W przygotowanie i realizacj? znacz?cej cz??ci merytorycznej seminarium by?o zaanga?owane Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

W Seminarium uczestniczyli dyrektorzy szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ponadgimnazjalnych, Centrum Kszta?cenia Ustawicznego, Miejskiego O?rodka Doradztwa Metodycznego, poradni psychologiczno–pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele z poszczególnych szkó? odpowiedzialni za realizacj? doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z przedstawicielami samorz?du uczniowskiego klas programowo najwy?szych liceum i zespo?ów szkó? zawodowych.

Seminarium otworzy? Prezydent Miasta Bia?egostoku – dr. hab. Tadeusz Truskolaski, a ca?o?? prowadzi?a Lucja Orzechowska – zast?pca dyrektora Departamentu Edukacji Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku. Ponadto, Pani L. Orzechowska, tytu?em wprowadzenia w tematyk?, przedstawi?a dzia?ania kierunkowe Miasta Bia?egostoku.

Nast?pny punkt programu stanowi?a prezentacja wyników bada? pt. „?wiadomy wybór szko?y”, przeprowadzonych w ramach wspomnianych powy?ej dzia?a? kierunkowych – przedstawiona przez Bo?en? Barbar? Krasnod?bsk? – Dyrektora Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Z ofert? Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego zapozna?a zebranych – Regina Miedzia?owska – kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Pan Wojciech Kreft - Przewodnicz?cy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej - Go?? specjalny spotkania w swoim wyst?pieniu pt., „Je?li nie m?dry samorz?d to kto?, przedstawi? koncepcj? dalszego rozwoju zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mie?cie i ?rodowisku.

Podczas spotkania by?a mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w dyskusji. Ponadto w trakcie trwania seminarium pracowa?a powo?ana podczas otwarcia Komisja Wniosków, a efekty pracy Komisji zosta?y przedstawione uczestnikom na zako?czenie Seminarium.

Zwiedzanie nowego obiektu na miar? XXI w. Zespo?u Szkó? Mechanicznych im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku, stanowi?o ostatni punkt programu.

Dzi?kujemy za zaproszenie nas do udzia?u w realizacji Seminarium i cieszymy si? bardzo, ?e budowanie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mie?cie, jest postrzegane przez Pana Prezydenta, jako jedno z wa?nych zada?.

Bo?ena Barbara Krasnod?bska – dyrektor
zespó? Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

Opracowanie: El?bieta Fidura – LCDZ
 
1.
1.JPG
2.
10.JPG
3.
11.JPG
4.
12.JPG
5.
13.JPG
6.
14.JPG
7.
2.JPG
8.
3.JPG
9.
4.JPG
10.
5.JPG
11.
6.JPG
12.
7.JPG
13.
8.JPG
14.
9.JPG
    
 
 
Top!
Top!