Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Luty 2015
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Luty 2015 Email

W dniu 8 lutego 2015 roku pracownicy CKU wraz ze swoimi dzie?mi uczestniczyli w zabawie karnawa?owej. Impreza zosta?a zorganizowana w Bia?ostockim Teatrze Lalek.

Podczas spotkania dzieci obejrza?y spektakl „Królowa ?niegu”. Uczestniczy?y te? w konkursach i zabawach prowadzonych przez aktorów teatru.

Szczególnie mi?ym punktem zabawy karnawa?owej by?o przybycie ?wi?tego Miko?aja, z którego r?k dzieci otrzyma?y prezenty.

Organizatorami imprezy by?y: Pani Ewa Jancewicz i Pani Magdalena Chludzi?ska. To w?a?nie im chcia?abym serdecznie podzi?kowa? w imieniu wszystkich rodziców i ich dzieci, którzy 8 lutego doskonale bawili si? w teatrze. ?wi?temu Miko?ajowi dzi?kujemy natomiast za prezenty, które ka?dego roku s? dostosowane do wieku naszych dzieci.


EWA CHOCIEJ
  

CERTYFIKAT „DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKO?Y” PRZYZNANY
CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO W BIA?YMSTOKU


W dniu 24 lutego 2015 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego zosta?o uhonorowane  tytu?em „Dobrze zaPROJEKowanej Szko?y”. Tytu? ten zosta? potwierdzony specjalnym certyfikatem i wirtualn? odznak?, umieszczon? na stronie internetowej naszej placówki. Nauczyciele uczestnicz?cy w konkursie zostali wyró?nieni tytu?ami: „PROJEKTant edukacji 2015”. Dzi?ki temu wyró?nieniu CKU znalaz?o si? w elitarnym gronie placówek z ca?ego kraju.

„Dobrze zaPROJEKTowana Szko?a” to bowiem taka, która poprzez promowanie metody projektu w szczególny sposób dba o rozwijanie umiej?tno?ci kluczowych, wprowadza niestandardowe formy nauki i motywuje uczniów (s?uchaczy) do wi?kszej aktywno?ci, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów.

Przypomnijmy, ?e powy?szy konkurs odbywa? si? w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z Klas?”, którego organizatorem by?o Wydawnictwo Nowa Era. Konkurs zosta? obj?ty honorowym patronatem ma??onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Celem „Projektu z Klas?” by?o wy?onienie nauczycieli i placówek o?wiatowych, które mog? s?u?y? za wzór dobrych praktyk w dziedzinie dydaktyki.   

Do konkursu zosta?y zg?oszone dwa projekty edukacyjne z CKU w Bia?ymstoku:
•    „Spotkania ze sztuk? III stopnia” autorstwa Jolanty ?aszkiewicz
•    „Opisa? Bia?ystok” autorstwa Ewy Chociej   

Certyfikat, który uzyska?a nasza placówka jest wynikiem wspólnej pracy Dyrekcji, pracowników i s?uchaczy Centrum. W dniach od 2 do 16 grudnia 2014 roku nasi pracownicy i s?uchacze zach?cani przez nauczycieli i Kadr? Kierownicz? aktywnie wspierali oba projekty, oddaj?c na nie g?osy w konkursie internautów.

Bardzo si? cieszymy, ?e nasze wspólne dzia?ania zosta?y docenione i uhonorowane. W imieniu w?asnym i Pani Jolanty ?aszkiewicz pragn? podzi?kowa? wszystkim, którzy wspierali projekty. Dzi?kujemy za zaanga?owanie, wszelk? okazan? pomoc i ka?dy oddany g?os.

EWA CHOCIEJ

 
 
Top!
Top!