Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZO?CI 2015
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZO?CI 2015 Email

 Szanowni Pa?stwo,
informujemy, i?  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku, przy wspó?pracy z Polskim Zwi?zkiem Stowarzysze? Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie oraz z Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku, jest organizatorem eliminacji okr?gowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczo?ci. Olimpiada sk?ada si? z dwóch bloków: Blok A – Innowacje Techniczne, Blok B – Wynalazczo??.

Zach?camy uczniów szkó? ponadgimnazjalnych do wzi?cia udzia?u w ww. olimpiadzie.

W tym celu szko?y powinny we w?asnym zakresie przygotowa? i przeprowadzi? eliminacje szkolne, które wy?oni? uczestników zawodów okr?gowych. Zg?oszenia szkó? do udzia?u w etapie okr?gowym nale?y przes?a? do Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy w terminie: blok A – do 15.04.2015 r.; blok B – do 14.02.2015 r. Eliminacje okr?gowe odb?d? si? w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Wy?onione w nich zostan? osoby, które wezm? udzia? w etapie ogólnopolskim olimpiady. Etap ten zostanie przeprowadzony przez Polski Zwi?zek Stowarzysze? Wynalazców i Racjonalizatorów. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniaj?cych z etapu pisemnego egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe lub z cz??ci pisemnej egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r., na podstawie § 112 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko?ach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z pó?n. zm.), laureaci i finali?ci tej olimpiady s? zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe lub z cz??ci pisemnej egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. na podstawie za?wiadczenia stwierdzaj?cego uzyskanie tytu?u odpowiednio laureata lub finalisty. Szczegó?owe informacje na temat olimpiady znajdziecie Pa?stwo na stronie: www.pzswir.pl/olimpiady.php


Z powa?aniem,
organizatorzy etapu okr?gowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczo?ci

 
 
Top!
Top!