Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szko?y Zawodowców arrow Turniej Wiedzy o Zawodach - VII edycja dla szkó? gimnazjalnych
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Turniej Wiedzy o Zawodach - VII edycja dla szkó? gimnazjalnych Email

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, Pracownia Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Bia?ymstoku oraz cz?onkowie Komisji Konkursowej rozpocz?li organizacj? kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach. Ju? po raz siódmy m?odzie? z gimnazjów Podlasia ma szans? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? ?wiata zawodów. Tegoroczna edycja ma charakter wojewódzki i sk?ada si? z trzech etapów:

 I.    szkolnego – 2 grudnia 2014 r.,

II.    mi?dzyszkolnego – 12 stycznia 2015 r.,

III.    fina?owego – 3 marca 2015 r.

Podobnie jak w latach ubieg?ych, Turniej ma wspiera? uczniów w kszta?towaniu postaw sprzyjaj?cych ich ?wiadomym wyborom edukacyjno-zawodowym. Udzia? w konkursie daje uczestnikom aktualn? i rzeteln? wiedz? na temat ró?norodno?ci ?wiata zawodów, ?cie?ek edukacyjnych, które do nich prowadz?, jak równie? charakteru zada? zawodowych w konkretnych profesjach.

Nad przebiegiem organizacji Turnieju Wiedzy o Zawodach czuwa Komisja Konkursowa, w sk?ad której wchodz? przedstawiciele:

  • Centrum Edukacji i Pracy M?odzie?y w Bia?ymstoku,
  • Departamentu Edukacji Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku,
  • Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku,
  • Podlaskiego Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bia?ymstoku,
  • Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku.

 

 

 

 

Inicjatywa zosta?a obj?ta honorowym patronatem:

  • Marsza?ka Województwa Podlaskiego,
  • Podlaskiego Kuratora O?wiaty,
  • Prezydenta Miasta Bia?egostoku.

 

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce przebiegu Turnieju znajduj? si? w za??czonym Regulaminie.

Aby zakwalifikowa? si? do udzia?u w konkursie, szko?a gimnazjalna powinna przes?a? swoje zg?oszenie na adres mailowy: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 14 listopada 2014 r. do godziny 12.00.

W razie pyta? prosimy o kontakt z Urszul? P?o?sk? i Ann? Rolak – doradcami zawodowymi LCDZ, tel. 85 743 67 85 wew. 24, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w Turnieju Wiedzy o Zawodach VII edycji dla szkó? gimnazjalnych.

Cz?onkowie Komisji Konkursowej oraz zespó? doradców zawodowych LCDZ

 

Regulamin VII Turnieju Wiedzy o Zawodach dla szkó? gimnazjalnych

Formularz zg?oszeniowy

Informacja dla gimnazjalistów

 
 
Top!
Top!