Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow LLP SOCRATES – GRUNDTVIG
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

LLP SOCRATES GRUNDTVIG Email

 Wizyta robocza w Polsce – wrzesie? 2008     http://youtu.be/4jKRFWB8hVg

W dniach od 08 do 12 wrze?nia 2008 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?a si? wizyta robocza projektu LLP Grundtvig „Life Long Learning 55+ … aiming for the future”. W wizycie tej udzia? wzi??o 16 beneficjentów z krajów partnerskich, tj. Danii, ?otwy, Luksemburga i Portugalii oraz 14 z Polski – czyli beneficjenci projektu z naszego Centrum.


Uczestnicy projektu z krajów partnerskich:
 PORTUGALIA
  Elisabete Rosa – koordynator projektu
  Amélia Xerex i Manuel Xerex
  Joana Segurado
  Carlota Garfino
  José Frangãos
  Luís Raposeira

 ?OTWA
  Baiba Lippe – koordynator projektu
  Svetlana Petrenko
  Marta Auna

 DANIA
  Aage Pedersen – koordynator projektu
  Carsten Poulsen
  Jens Erik Hansen

 LUKSEMBURG
  Barbara Wiesen-Pankratz  - koordynator projektu
  Nicole Adehm-Brachmann
  Anne Marie Develter-Weber


Uroczystego otwarcia dokona? Zast?pca Prezydenta Miasta Bia?egostoku – Pan Tadeusz Ar?ukowicz. Naszymi go??mi byli równie?: Pani Lucja Orzechowska – Zast?pca Dyrektora ds. Edukacji Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku, Pan KrzysztofBil-Jaruzelski – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urz?du Marsza?kowskiego w Bia?ymstoku.
W imieniu swoim oraz nieobecnej Pani Dyrektor CKU Bia?ystok mgr in?. Bo?eny Barbary Krasnod?bskiej go?ci powita?a Pani Maria Jolanta Korzeniecka – Zast?pca Dyrektora CKU w Bia?ymstoku,  Pan Rafa?  Micha?owski - Zast?pca Dyrektora CKU Bia?ystok oraz Pani Ewa Maria Chociej – koordynator projektu z Polski. Po uroczystym otwarciu i przemówieniach zaproszonych go?ci uczestnicy wizyty mieli mo?liwo?? zwiedzi? nasz? placówk? od tzw. „podszewki”, podzieli? si? w?asnymi odczuciami i przemy?leniami z realizacji projektu z partnerami z Polski oraz z przedstawicielami lokalnej prasy i Radia Bia?ystok. Jak do tej pory by?o to najwi?ksze spotkanie grupy beneficjentów realizuj?cych od roku ten projekt. W lipcu tego roku 4 osoby z naszego Centrum wzi??y udzia? w wizycie roboczej w Danii.
Po kilku wywiadach udzielonych lokalnej prasie i Radiu Bia?ystok uczestnicy projektu przedstawili siebie oraz swe dotychczasowe dzia?ania w ramach realizacji projektu. J?zykiem roboczym spotkania by? j?zyk angielski.
W godzinach popo?udniowych uczestnicy spotkania zwiedzili nasze Miasto i najpi?kniejsze jego zak?tki. Wieczorem za? odby? si? wieczór kultury polskiej z tradycyjn? muzyk?, ta?cem, kuchni? i ?piewem. Panie z naszego projektu przygotowa?y typowe dania polskie i to, co zazwyczaj go?ci na naszych sto?ach przy wspólnym ?wi?towaniu. Natomiast dzieci z zespo?u „P?omyki” ze Szko?y Podstawowej w Studziankach pod kierunkiem Pani Miros?awy Bezdziel i Pana Chomutowskiego przygotowa?y repertuar Tradycyjnych pie?ni polskich z uwzgl?dnieniem regionu Podlasia.
Drugi dzie? wizyty rozpocz?? si? wyjazdem do Bia?owie?y. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Le?ne im. prof. Jana Miklaszewskiego, Rezerwat ?ubrów oraz fragment obszaru Narodowego Parku Bia?owieskiego i Bia?owie?y. Go?cinne progi „Karczmy Osocznika” w Sio?ach Budach wywar?y ogromne wra?enie na naszych go?ciach. W drodze powrotnej zwiedzili?my „Cerkiew Trójcy ?wi?tej” w Hajnówce. Wieczór zako?czyli?my wspóln? kolacj? w miejscowej restauracji.
Kolejny dzie? wizyty sp?dzili?my zwiedzaj?c Pobazylia?ski Zespó? Klasztorny Zwiastowania Naj?wi?tszej Marii Panny oraz Muzeum Ikon w Supra?lu. Pod??yli?my tak?e Szlakiem tatarskim przez wie? Kruszyniany i Bohoniki, zwiedzaj?c miejscowe meczety i cmentarze tatarskie. Uczestnicy projektu mieli mo?liwo?? spróbowania tradycyjnej kuchni tatarskiej. Tego dnia równie? odwiedzili?my Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej w ?wi?tej Wodzie.  Ogromne wra?enie na go?ciach wywar?a wielokulturowo?? naszego regionu i zgoda panuj?ca mi?dzy mieszka?cami podlaskich terenów.
Zwie?czeniem wizyty by?a wspólna kolacja w miejscowej restauracji, podczas której uczestnicy wizyty otrzymali od nas pami?tkowe Dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Pan José Frangãos, który jest kantorem i muzykiem w miejscowo?ci Cuba w Portugalii, za?piewa? nam i zagra? kilka tradycyjnych pie?ci regionu Faro do Alentejo. 


Ewa Maria Chociej
 
 
 
 
 
 
 Zobacz wi?cej
 
 

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

w marcu 2007 roku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu „LLL55+ … aiming for the future” w ramach projektu LLP Socrates Grundtvig.
W sk?ad grupy partnerskiej wchodzi: Cento de Estudos e Formação Aquiles Estaco, Ida w Portugalii,  Lokalne Muzeum Historyczne Malpils na ?otwie, Klub Seniora Hiirzebierg w Luxemburgu, Instytucja Szkoleniowa Planet Design Bt. na W?grzech oraz Huset Venture w Danii.

Celem projektu jest:
- nauczenie ludzi starszych powy?ej 55 roku ?ycia podstawowej obs?ugi komputera oraz j?zyka angielskiego, w celu wymiany do?wiadcze?, tradycji, zwyczai panuj?cych w danym kraju mi?dzy poszczególnymi krajami bior?cymi udzia? w projekcie za pomoc? Internetu.
- aktywna integracja uczestników programu i respekt dla innych kultur.

Program ma si? rozpocz?? jesieni? 2007 roku po zaakceptowaniu przez Agencj? Narodow? Programu sektorowego LLP Socrates -Grundtvig.

Aims: To teach elderly people 55+ language and IT.
Objectives:
- for valuing life knowledge, sharing customs and traditions with people in the same age group in other countries who are connected to this project.
-  active integration and respect for other cultures;
-  to get better confidence using IT and having communication over the internet with people from other countries.

W dniach 22.01-25.01.2008r. odby?o si? pierwsze spotkanie robocze projektu LLP Gruntvig realizowanego od pa?dziernika w naszym Centrum. Udzia? w nim wzi??a Pani Ewa Maria Chociej – koordynator projektu. Podczas spotkania opracowano nowy harmonogram dzia?a? i spotka? w ramach projektu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie 55+ … celem naszej przysz?o?ci”. Zaprezentowano równie? histori? i ofert? edukacyjn? poszczególnych instytucji bior?cych udzia? w projekcie, a tak?e przedstawiono walory regionów, z których pochodz? beneficjenci programu. Ze wzgl?du na to, i? nasi uczestnicy ju? od listopada ur. ucz?szczaj? na zaj?cia z j?zyka angielskiego i technologii informacyjnej, mogli?my przedstawi? nasze dotychczasowe dzia?ania. W pierwszym roku realizacji projektu przewidziano 120 godzin podstaw j. angielskiego oraz 60 godz. podstaw technologii informacyjnej.

Kolejne spotkanie w ramach projektu odb?dzie si? w lipcu b.r. w Danii, a ju? we wrze?niu go?ci? b?dziemy w naszym Centrum uczestników projektu z Danii, Luxemburga, ?otwy i Portugalii. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www projektu, która dzia?a ju? od 3 miesi?cy: http://www.lifelonglearning55.eu

Image 

Image

Image

Image

Image

Prezentacja Dzia?ania w ramach projektu LLP 55+

Prezentacja Beneficjenci projektu LLP 55+

 
 
Top!
Top!