Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szko?y Zawodowców arrow Spotkanie "Wspomaganie szkó? zawodowych miasta Bia?egostoku"
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Spotkanie "Wspomaganie szkó? zawodowych miasta Bia?egostoku" Email

 Spotkanie zespo?u PBAiSRE z dyrektorami oraz nauczycielami szkó? zawodowych miasta Bia?egostoku

    10 czerwca 2015 r. odby?o si? spotkanie zespo?u Pracowni Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji z dyrektorami oraz nauczycielami szkó? zawodowych, z którymi podpisane zosta?y porozumienia o wspó?pracy.

    Na spotkaniu obecna by?a Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, która powita?a zgromadzonych go?ci oraz przedstawi?a program spotkania. Pani  dyrektor przedstawi?a dzia?ania CKU w Bia?ymstoku w zakresie realizacji priorytetów  Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2014/2015 w ramach Roku Szko?y Zawodowców.

    Nast?pnie Pan Jerzy Mantur – Kierownik  Pracowni Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji zaprezentowa? zebranym kompleksowy zakres dzia?a? PBAiSRE w zakresie wspomagania szkó? zawodowych miasta Bia?egostoku, która obejmuje nast?puj?ce obszary.:
  •  Wspó?praca z pracodawcami – badania i analizy
  • Konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkó? zawodowych z udzia?em pracodawców
  • Preorientacja zawodowa uczniów – badania i analizy
  • Badanie losów absolwentów
  • Olimpiady i konkursy o tematyce rynku pracy
  • Poprawa jako?ci i efektywno?ci kszta?cenia zawodowego – pomiar i ewaluacja
  • Propagowanie tematyki zawodoznawczej

 

    Pani Jadwiga Mieczy?ska – konsultant ds. przedmiotów zawodowych PBAiSRE,  omówi?a szczegó?owo obszar dzia?a? PBAiSRE w zakresie przygotowania uczniów szkó? zawodowych do egzaminu zewn?trznego oraz struktur? raportów dotycz?cych analizy wyników egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe.

    Pan Jerzy Mantur – Kierownik  PBAiSRE przedstawi? propozycj? planu pracy Pracowni na rok szkolny 2015/2016. W trakcie dyskusji ustalono zasady wspó?pracy PBAiSRE ze szko?ami zawodowymi w zakresie prowadzenia systemowych bada? losów absolwentów oraz tworzenia narz?dzi diagnostycznych przygotowuj?cych uczniów do egzaminu zewn?trznego.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom spotkania i ?yczymy owocnej pracy w roku szkolnym 2015/2016.

Zespó? PBAiSRE

Opracowanie: Jerzy Mantur – kierownik PBAiSRE

 
Image 
Image
 Image 
  Image 
 Image Image
 Image Image
 
 
Top!
Top!