Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kwalifikacyjne kursy zawodowe arrow Egzamin zawodowy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Egzamin zawodowy 2018/2019 Email

 

 

 

 

Egzamin potwierdzaj?cy kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018 r. 

 

Wykaz zdaj?cych cz??? pisemna KKZ  Czerwiec Lipiec 2018

Wykaz zdaj?cych KKZ cz??? praktyczna Czerwiec Lipiec 2018

            Zaj?cia przygotowuj?ce do egzaminów zawodowych 

                     w sesji stycze?-luty 2019 roku

 

 

Nazwa kwalifikacji/kursu

Termin, godzina, miejsce

Prowadz?cy zaj?cia

A.20. gr. 11. Rejestracja i obróbka obrazu

08 stycznia (wtorek) godz. 17.00.

sala nr 33 przy ul. Ciep?ej 32

09 stycznia (?roda) godz. 17.00.

sala nr 33  przy ul. Ciep?ej 32

 

Maria Jolanta Korzeniecka

 

22 grudnia (sobota) godz. 08.30. – 11.30

sala nr 32 przy ul. Ciep?ej 32

05 stycznia (sobota) godz. 11.00. – 14.30.

sala nr 32 przy ul. Ciep?ej 32

Andrzej Górski

A.54. gr. 6. Przygotowywanie materia?ów graficznych do procesu drukowania

05 stycznia (sobota) godz. 09.00.

sala nr 6 przy ul. ?abiej 5

Ewa Daszuta

08 stycznia (wtorek) godz. 16.30.

sala nr 2 przy ul. ?abiej 5

 

Janusz Maksimiuk

R.21. gr. 4. Projektowanie, urz?dzanie  i piel?gnacja ro?linnych obiektów architektury krajobrazu

05 stycznia (sobota) godz. 09.00

sala nr 3 przy ul. Ciep?ej 32

Marzena Gaszewska

R.26. gr. 3. Wykonywanie kompozycji florystycznych

03 stycznia (czwartek) godz. 16.00.

sala nr 1 przy ul. ?abiej 5 

Joanna Tylicka

03 stycznia (czwartek) godz. 15.00.

sala nr 1 przy ul. ?abiej 5 

Gra?yna Nosal

A.36. gr. 8. Prowadzenie rachunkowo?ci

11 stycznia (pi?tek) godz. 16.00.

sala nr 33 przy ul. Ciep?ej 32

Ludmi?a Alina Smyk

A.65. gr. 5. Rozliczanie wynagrodze? i danin publicznych

11 stycznia (pi?tek) godz. 16.30.

sala nr 4 przy ul. ?abiej 5 

Marlena Piku?a

A.30. gr. 4. Organizacja                              i monitorowanie przep?ywu zasobów            i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

05 stycznia (sobota) godz. 12.15.

sala nr 6 przy ul. ?abiej 5 

Iwona Kulikowska

 

            


 

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje 

w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJ?CEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowi?zuj?ca  w roku szkolnym 2018/2019” opublikowanej przez Centraln? Komisj? Egzaminacyjn?

(…)

3.5. Zg?aszanie zdaj?cych do egzaminu

1.    Zdaj?cy, który zamierza przyst?pi? do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje 
w zawodzie, sk?ada pisemn? deklaracj? przyst?pienia do tego egzaminu.

2.    Deklaracja zawiera:

a.  dane osobowe: imi? (imiona) i nazwisko zdaj?cego, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri? i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??, dat? i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe, w szczególno?ci adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b.  nazw? i symbol cyfrowy zawodu oraz nazw? kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj? zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdaj?cy zamierza przyst?pi? do egzaminu zawodowego, a tak?e oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstaw? programow? kszta?cenia w zawodach;

c.   informacj?, po raz który zdaj?cy przyst?puje do egzaminu zawodowego;

d.   informacj?, do której cz??ci egzaminu zawodowego zdaj?cy zamierza przyst?pi? ponownie – w przypadku ponownego przyst?powania do egzaminu zawodowego przez zdaj?cego.

e.   informacj? o do??czonych do deklaracji za??cznikach (np. ?wiadectwo uko?czenia szko?y)

3.   Deklaracja zawiera o?wiadczenie zdaj?cego o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

(…)

6.  Osoba, która uko?czy?a kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpo?rednio po jego uko?czeniu sk?ada deklaracj? podmiotowi prowadz?cemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z za?wiadczeniem o uko?czeniu tego kursu – (Za??cznik 3b.).

 

7.  Osoba uczestnicz?ca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który ko?czy si? nie pó?niej ni? na miesi?c przed terminem egzaminu zawodowego, sk?ada deklaracj? podmiotowi prowadz?cemu kwalifikacyjny kurs zawodowy – (Za??cznik 3b.). Za?wiadczenie o uko?czeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedk?ada podmiotowi prowadz?cemu ten kurs niezw?ocznie po jego uko?czeniu.

 

8.   Osoba, która uko?czy?a kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie z?o?y?a deklaracji podmiotowi prowadz?cemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przyst?puje do egzaminu zawodowego, sk?adaj? deklaracj? dyrektorowi okr?gowej komisji egzaminacyjnej wraz z za?wiadczeniem o uko?czeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – (Za??cznik 3b.)

(…)

15.   Ucze?, absolwent, osoba, która uko?czy?a kwalifikacyjny kurs zawodowy, sk?adaj? deklaracj? nie pó?niej ni? na 4 miesi?ce przed terminem egzaminu zawodowego.

(…)

18.   W przypadku ponownego przyst?powania do egzaminu zawodowego przez zdaj?cego, który nie zda? tego egzaminu, deklaracj? sk?ada si? po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

(…)

3.6. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i mo?liwo?ci psychofizycznych zdaj?cych

(…)

4.2.  Osoba, która:

a.    uko?czy?a kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b.    uko?czy?a praktyczn? nauk? zawodu doros?ych lub przyuczenie do pracy doros?ych 
i zosta?a zg?oszona przez starost? do okr?gowej komisji egzaminacyjnej,

c.    spe?nia warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego,

d.   posiada ?wiadectwo szkolne lub inny dokument wydany za granic? uznane za równorz?dne z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej wykszta?cenia ?redniego lub wykszta?cenia zasadniczego zawodowego albo równorz?dnego ?wiadectwu uko?czenia odpowiedniej szko?y ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, mo?e mie? dostosowane warunki lub form? przeprowadzenia egzaminu na podstawie za?wiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub za?wiadczenia lekarskiego potwierdzaj?cego wyst?powanie danej dysfunkcji lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia wydanych na wcze?niejszym etapie kszta?cenia.

(…)

6.     Dokumenty stanowi?ce podstaw? dostosowania warunków i formy egzaminu s? do??czane do:

a.    deklaracji przyst?pienia do egzaminu – w przypadku ucznia, s?uchacza, absolwenta, osoby, która uko?czy?a kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub ucz?szcza na kurs, który zako?czy si? nie pó?niej ni? na miesi?c przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, o której mowa w ppkt. 4.2.d.

 

 

 

 

 

 

Wa?ne terminy

W roku 2019 s? tylko dwie sesje egzaminacyjne – stycze?-luty i czerwiec-lipiec

- osoby zg?oszone na sesj? stycze?-luty 2019 obecne na egzaminie, a którym nie uda si? zaliczy? egzaminów,
w ci?gu 7 dni od daty og?oszenia wyników b?d? mog?y z?o?y? deklaracj? ponownego przyst?pienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019)

- osoby zg?oszone na sesj? stycze?-luty 2019, które z ró?nych przyczyn nie zg?osz? si? na egzamin, mog? ponownie przyst?pi? do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej stycze?-luty 2020 r,

Sesja stycze? – luty 2019

Termin sk?adania deklaracji: do 09 wrze?nia 2019 roku

Cz??? pisemna egzaminu: 10 stycznia 2019 roku

Cz??? praktyczna egzaminu: od 09 stycznia do 16 lutego 2019 roku (wg. harmonogramu)

Termin og?aszania wyników egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie dla sesji stycze? – luty 2019: 22 marzec 2019 roku.

Sesja czerwiec – lipiec 2019

Termin sk?adania deklaracji: do 18 lutego 2019 roku lub
                                             do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
                                             potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego
                                             przyst?powania do egzaminu przez zdaj?cych, którzy nie zdali tego egzaminu
                                             w sesji stycze?-luty 2019*
                                            
* Uwaga: dotyczy tylko osób, które zg?osi?y si? na egzamin.

Cz??? pisemna egzaminu: 18 czerwca 2019 roku

Cz??? praktyczna egzaminu: od 17 czerwca do 4 lipca 2019 roku (wg. harmonogramu)

 

Termin og?aszania wyników egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019: 30 sierpnia 2019 roku.

 

Czytaj wi?cej na stronie  Okr?gowej Komisji Egzaminacyjne w ?om?y

 


 

 
 
Top!
Top!