Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow projrkty arrow SKILL4U 2013
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

SKILL4U 2013 Email

 SKILL4U Projekt Partnerski Leonardo da Vinci nr 2013-1-PT1-LEO04-16427 6
Okres realizacji: stycze? 2014 r. – 31.07.2015 r.

Partnerzy projektu:
Instituto de Enseñanza Secundaria de Fene, Fene, Hiszpania
Pius X - College, Bladel, Holandia
Fræna vidaregåande skole, Elnesvaagen, Norwegia
Lycée Professionnel Charles Tillon, Rennes, Francja

Tematyka projektu zwi?zana jest z jednym z najwa?niejszych zagadnie? Wspólnej Europy – mo?liwo?ci? realizacji sta?y zawodowych w ró?nych pa?stwach europejskich oraz rozwijaniem umiej?tno?ci zawodowych w wymiarze europejskim.  G?ównym celem projektu jest stworzenie stabilnej sieci szkó? i instytucji, dzi?ki której uczniowie b?d? mieli mo?liwo?? poznania europejskiego rynku pracy i nabywania umiej?tno?ci zawodowych, a jako??  kszta?cenia zawodowego wzro?nie. Instytucje partnerskie skupi? si? na poszukiwaniu rozwi?za? umo?liwiaj?cych zaanga?owanie wielu partnerów w tworzenie stabilnych warunków  mobilno?ci w obr?bie krajów UE (zaproponowane zostan? rozwi?zania w zakresie zakwaterowania, wy?ywienia, wspó?pracy z pracodawcami, pomocy medycznej, integracji spo?ecznej, edukacji j?zykowej oraz kulturowej sta?ystów). Instytucje partnerskie utworz? sie? powi?zanych ze sob? ofert mobilno?ci, które zgodne b?d? z ró?nymi kierunkami kszta?cenia zawodowego. Dzi?ki u?wiadomieniu uczniom i nauczycielom mi?dzynarodowych do?wiadcze? zdobywanych podczas sta?y projekt zwi?kszy równie? poczucie obywatelstwa europejskiego. Dodatkowo projekt skupi si? tak?e nad przyczynami przerywania edukacji przez m?odych ludzi, aby w przysz?o?ci zapobiega? takim sytuacjom i skupia? si? na efektywnym rozwijaniu kwalifikacji zawodowych  uczniów.


Planowane dzia?ania:

Ka?da z instytucji partnerskich odpowiedzialna b?dzie za przygotowanie niezb?dnych opisów oraz baz danych zwi?zanych z organizacj? mi?dzynarodowych sta?y. Informacje pozyskane dzi?ki realizacji projektu przekazywane b?d? nauczycielom zawodu, doradcom zawodowym, innym pracownikom, samym uczniom oraz ich rodzicom.

Wszystkie instytucje partnerskie zaanga?owane b?d? w wymian? do?wiadcze? w zakresie organizacji sta?y zawodowych w poszczególnych krajach oraz uczestniczy? b?d? w spotkaniach mi?dzynarodowych.

Rezultaty:
W wyniku realizacji projektu powstan?:
- prezentacje instytucji partnerskich, miast, regionów w kontek?cie rynku pracy,
- opisy  kursów zawodowych,
- bazy instytucji przyjmuj?cych zagranicznych sta?ystów,
- bazy danych u?atwiaj?ce zorganizowanie sta?u we wszystkich z miast partnerskich,
- propozycje programu kulturowego i integracyjnego podczas sta?u,
- zasady u?atwiaj?ce dobór sta?ystów, ich przygotowanie i monitorowanie podczas wyjazdu za granic? oraz monitorowanie zagranicznych uczestników szkole?,
- wytyczne dotycz?ce jako?ci i dokumentacji niezb?dnej przy planowaniu i realizacji mobilno?ci,
- strona internetowa.

 

Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.
Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

 


SKILL4U Fene, Hiszpania

W dniach 22-24 kwietnia 2014 r. w Fene odby?o si? drugie spotkanie partnerskie projektu Leonardo da Vinci SKILL4U, jednak Centrum Kszta?cenia Ustawicznego uczestniczy?o w nim po raz pierwszy. W Hiszpanii spotkali si? przedstawiciele wszystkich pa?stw partnerskich, tj. Hiszpanii, Francji, Holandii, Norwegii i Polski. W spotkaniu udzia? wzi?li g?ównie nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz inne osoby zaanga?owane w realizacj? wspólnych zada?.

 

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali przedstawiciele w?adz Fene oraz gospodarze projektu. Nast?pnie wszyscy uczestnicy zwiedzili szko?? IES Fene, a w szczególno?ci warsztaty, w których uczniowie kszta?c? si? w wybranych zawodach. Podczas pobytu w Hiszpanii zwiedzili?my stoczni? Navantia, gazowni? Reganosa, a tak?e mieli?my mo?liwo?? zapoznania si? z histori? regionu. W g?ówniej mierze sprzyja?a temu wizyta w Naval Muzeum oraz zwiedzanie zamku Castelo de San Felipe. Podczas wizyty mieli?my okazj? spróbowania tradycyjnych potraw kuchni hiszpa?skiej, a w szczególno?ci owoców morza, które w Galicji uchodz? za najlepsze w ca?ym kraju. Poza tym spotkanie z kultur? galicyjsk? sprawi?o, ?e praca nad projektem sta?a si? jeszcze bardziej interesuj?ca. Typowe dla regionu zabudowania z oszklonymi gankami, melodie wygrywane na galicyjskich dudach, legendy i opowie?ci doskonale przenios?y nas w ten klimat.

Druga cz??? dnia up?ywa?a nam pod znakiem wspólnej pracy. Podczas warsztatów omówili?my kwestie zwi?zane z rozbudow? strony internetowej projektu pod k?tem informacji przydatnych zarówno dla nas samych, jak i pozosta?ych partnerów projektu (uczniów oraz przedsi?biorców). Prezentowali?my m.in. poszczególne regiony, prowadzili?my dyskusje na temat warunków pobytu uczniów w naszych miastach, wspó?pracy nawi?zanej z poszczególnymi firmami, niezb?dnych dokumentów oraz obs?ugi samej strony. A co najwa?niejsze wspólnie wybrali?my logo naszego projektu. Strona projektu stanowi swojego rodzaju platform? zarówno dla uczniów, jak i przedsi?biorców z poszczególnych pa?stw. Dzi?ki niej m?odzi ludzie mog? ubiega? si? o przyj?cie na praktyki zawodowe w dowolnym kraju partnerskim, w wybranej przez siebie firmie. Ustalili?my równie? zadania na kolejne spotkanie, które tym razem odb?dzie si? we Francji. Dzi?ki „j?zykowi projektu” mog?am praktycznie doskonali? j?zyk angielski. Wymiana do?wiadcze? w mi?dzynarodowym zespole da?a mi mo?liwo?? poszerzenia w?asnych horyzontów. Co wi?cej wszyscy sympatyczni, otwarci, pomocni i u?miechni?ci, dlatego te? has?em przewodnim naszego pobytu sta?o si? hiszpa?skie No problemo!

Fene miejscowo?? po?o?ona nad Ria de Ferrol. Klimat ch?odny z przewag? deszczu. Na pró?no szuka? tu pal?cego s?o?ca, corridy i flamenca. Galicja tak odmienna na tle ca?ej Hiszpanii, a jednak interesuj?ca, zaskakuj?ca i niezapomniana.


Magdalena Litkowska
W dniach 13-17 pa?dziernika 2014 r. przedstawiciele CKU:  T. Chrostowska, R. Miedzia?owska, M. Litkowska oraz K. Michalczuk bra?y udzia? w wizycie studyjnej w ramach projektu LdV Skill4u. Przedstawiciele krajów partnerskich Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii i Polski spotkali si? w celu omówienia realizowanych kolejnych dzia?a? maj?cych na celu umo?liwienie zainteresowanym osobom, odbycia praktyk zawodowych w poszczególnych krajach. Gospodarzem trzeciego, ju? spotkania roboczego by?a Francja. Program wizyty by? zaplanowany co do minuty. Trzeba przyzna?, ?e gospodarze postarali si? urozmaici? nam pobyt w bardzo interesuj?cy sposób. Tzw. „working session” przeplata?y si? wizytami u pracodawców (firma „Sojasun” – potentat na ?wiatowym rynku produktów sojowych), zwiedzaniem szko?y wy?szej „Ecole Normale Superieure” w Rennes (kszta?c?cej przysz?ych nauczycieli szkó? ?rednich i wy?szych), warsztatami kulinarnymi w "Atelier Gourmand" oraz zwiedzaniem malowniczych cz??ci Bretanii oraz Normandii. Bez w?tpienia miejsca, które zwiedzili?my s? wyj?tkowe. Miejscowo?? St. Malo to otoczona murem portowa miejscowo?? po?o?ona w Bretanii. Pi?kna pla?a, zadbane i dobrze utrzymane zabytkowe miasto, do tego wspania?a pogoda – to gwarantowa?o niezapomniane wra?enia. Wszystko to co widzieli?my, by?o interesuj?ce, ale…. Mont St Michel !!! Brak s?ów na opisanie tego co mogli?my zobaczy?. Skalista wyspa p?ywowa na pó?nocy Normandii z sanktuarium Micha?a Anio?a po??czonaz kontynentem prawie 2 kilometrow? grobl?. Wiele z budowli znajduj?cych si? na wyspie zosta?o uznanych za cz??? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. I jedno nie ulega w?tpliwo?ci – to niesamowite, bajkowe i fascynuj?ce ogromem oraz wielowiekow? histori? miejsce. Tak nierealne, ?e a? trudno uwierzy? i? istnieje. Brak mi s?ów na opisanie tego miejsca, mam nadziej?, ?e zdj?cia które zrobi?y?my potwierdz? jak cudownym i zachwycaj?cym miejscem jest St Michel. Zespó? z Francji stan? na wysoko?ci zadania i nie sk?ami? pisz?c, ?e wszyscy sp?dzili?my niezapomniane chwile w ich pi?knym i go?cinnym Rennes. Francuzi s? bardzo otwarci i przyja?ni. Maj? tak?e wielk? pasj? – jedzenie. Posi?ki s? przyjemno?ci?. Dobrze podane, przygotowane, smaczne i trzeba przyzna? bardzo odmienne od naszych.


Katarzyna Michalczuk
Spotkanie partnerskie w Holandii, w którym udzia? wzi?li Bo?ena Barbara Krasnod?bska – dyrektor CKU, El?bieta Leszczy?ska, Ma?gorzata Tarasiuk, Beata Konopka, Jadwiga Mieczy?ska oraz Luiza, Sierocka, Mateusz Osiepski i Krzysztof Trojanowski – s?uchacze Centrum, rozpocz??o si? 23 marca 2015 roku. Uczestniczyli w nim tak?e przedstawiciele Francji, Hiszpanii oraz Norwegii.
 
Trzy dni sp?dzone w Bladel okaza?y si? bardzo pracowite i inspiruj?ce. Spotkania robocze pozwoli?y dokona? ostatecznych ustale? zwi?zanych z realizacj? projektu. Ka?dy z partnerów mia? okazje do zaprezentowania ju? osi?gni?tych efektów.  Wa?n? cz??? rozmowy stanowi?a dyskusja nad stron? internetowa projektu. Wspólnie omówili?my jej struktur? i zawarto??.
 
Podczas wizyty w College Pius X mieli?my tak?e mo?liwo?? obejrzenia szko?y – go?cili?my w klasach zdobywaj?cych wykszta?cenie zawodowe. Poznali?my tak?e system kszta?cenia zawodowego w Holandii.
 
Niezapomnian? przygod? by?a przeja?d?ka ?rodkiem lokomocji typowym dla Holandii – tandemem. Trasa nie by?a krótka, a dodatkowe utrudnienie stanowi? deszcz.  Jednak szcz??liwie wszyscy dotarli?my do celu – lokalnej restauracji, gdzie czeka?a na nas kolacja sk?adaj?c? si? z lokalnych przysmaków.
 
Wa?nym punktem programu z perspektywy realizacji sta?y by?a wizyta u lokalnych pracodawców, gdzie uczestnicy mogli obserwowa? warunki odbywania sta?y.
 
Podczas trzydniowej wizyty nie zabrak?o miejsca na program kulturowy – wizyt? w Amsterdamie, gdzie w Muzeum Narodowym podziwiali?my ogromn? kolekcj? dzie? sztuki. Mi?ym akcentem tego dnia by? tak?e rejs po kana?ach.
 
By?a to ostatnia wizyta w ramach projekty partnerskiego SKILL4U. Rozstanie zatem stanowi?o smutny moment. Wszyscy partnerzy wyjechali z przekonaniem, ?e realizacja projektu zako?czy si? sukcesem.
 
MT

  
  

 

 

 

 

 

 
 
Top!
Top!