Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekt arrow Projektu Erasmus+ pt. Tell your story.
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projektu Erasmus+ pt. Tell your story. Email


 

 

 

 

 


  
  
  
  
 

W pa?dzierniku 2017 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?o si? ostatnie spotkanie robocze osób zaanga?owanych w realizacj? projektu Tell your story. G?ównym celem spotkania by?o przygotowanie wst?pnej wersji raportu ko?cowego projektu oraz podsumowanie dzia?a? projektu i jego efektów.

Wa?nym punktem  spotkania by?o zorganizowanie spotkania promuj?cego metod? storytellingu w edukacji doros?ych.

Ostatnie wspólne spotkanie sta?o si? tak?e okazj? do ewaluacji projektu. O dobrych relacjach i udanej wspó?pracy mo?e ?wiadczy? fakt, ?e wszyscy partnerzy zadeklarowali ch?? wspó?pracy w przysz?ych projektach.

Dzi?kujemy za dwa wspólne lata.

 
  
 
 

Pi?? wrze?niowych dni sp?dzili?my pracowicie w MRSN w Liverpoolu na szkoleniu z zakresu wykorzystania metody storytelling i nowoczesnych technologii.

Warsztaty podzielone zosta?y na dwie grupy – nauczycieli i uczestników projektu. Mieli?my okazj? odkry? nowe mo?liwo?ci wykorzystania storytellingu w edukacji doros?ych – uczestniczyli?my w zaj?ciach z pracownikami lokalnego domu kultury przygotowuj?cymi wystawy metod? storytellingu.

Jednym z najbardziej emocjonuj?cych momentów spotkania by? pokaz filmów wykonanych przez uczestników szkolenia metod? storytellingu. Odby? si? on w prawdziwym kinie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele spo?eczno?ci lokalnej.

Po raz kolejny przekonali?my si?, jak efektywn? metod? w edukacji doros?ych mo?e by? storytelling. Spotkanie przebieg?o w radosnej i kreatywnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy szkole? podnie?li umiej?tno?ci kluczowe. 

 
      
 
 

W czerwcu 2017 roku koordynator projektu wraz z pracownikiem ksi?gowo?ci Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uczestniczyli w wizycie mi?dzynarodowej – spotkaniu roboczym projektu na wyspie Syros.

Spotkanie to stanowi?o podsumowanie dzia?a? podj?tych w projekcie. S?u?y?o tak?e omówieniu zasad finansowych projektu oraz przeanalizowaniu ju? osi?gni?tych efektów projektu.

 
  
 
 

W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. cztery uczestniczki projektu oraz dwie nauczycielki Centrum wzi??y udzia? w szkoleniach mi?dzynarodowych w ramach projektu Erasmus+ Tell your story, które odby?y si? w Rumunii.

G?ównym celem spotkania by?o doskonalenie pracy metod? storytellingu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zarówno nauczyciele, jak i s?uchacze rozwijali umiej?tno?ci kluczowe i informatyczne. Poznali tak?e kultur? kraju goszcz?cego – Rumunii, a g?ównym zadaniem szkolenia by?o przygotowanie filmu inspirowanego poznanymi historiami lokalnymi.

Wszyscy uczestnicy wywi?zali si? z tego zadania.

 
    
 
W dniach 14 – 18 marca 2016 roku pracownice Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, Ma?gorzata Tarasiuk oraz Izabela Gogol,  uczestniczy?y w mi?dzynarodowej wizycie projektu pt. Tell your story finansowanego ze ?rodków programu Erasmus+ Akcja 2 Edukacja Doros?ych. Spotkanie dotyczy?o zarz?dzania projektem  i warunków jego realizacji. W Liverpoolu spotkali si? przedstawiciele instytucji partnerskich z Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski. Jego uczestnicy mieli okazj? bli?ej pozna? si? i przedyskutowa? liczne zagadnienia i zadania, które pojawi?y si? w zwi?zku z realizacj? dzia?a? mi?dzynarodowych. Spotkanie mia?o charakter roboczy – dotyczy?o kwestii merytorycznych i finansowych w zarz?dzaniu projektem.
W dniach 2-6 czerwca 2016 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie instytucji partnerskich projektu Erasmus+ pt. Tell your story. Przedstawiciele instytucji realizuj?cych projekt spotkali si? w celu doprecyzowania kwestii organizacyjnych zwi?zanych z realizacj? projektu mi?dzynarodowego. Nauczyciele uczestniczyli  w warsztatach na temat wykorzystania innowacyjnych metod w nauczaniu osób doros?ych oraz  w spotkaniu z ksi?gow? CKU, która wyja?ni?a kwestie finansowe projektu. Go?cie europejscy wzi?li udzia?  w spotkaniu z uczestnikami projektu, podczas którego zaprezentowano pierwsze samodzielne prace wykonane metod? storytellingu.  Wa?nym punktem programu by? udzia? w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych, podczas której zespó? projektowy dokona? krótkiej prezentacji za?o?e? projektu. Wizyta przebieg?a w mi?ej, niezapomnianej atmosferze. Do zobaczenia w Grecji.


W dniach 18-23 wrze?nia 2016 r. grupa nauczycieli oraz uczestników projektu Tell your story Erasmus+ wzi??a udzia? w mi?dzynarodowym szkoleniu w Grecji na wyspie Syros. Przyjaznej, cho? bardzo pracowitej, atmosferze spotkania sprzyja?a pi?kna pogoda, która powita?a nas ju? pierwszego dnia pobytu w Eurmopolis. Wyjazd by? bardzo intensywny, w du?ej mierze po?wi?cony szkoleniom z wykorzystaniem metody storytelling oraz nowoczesnych technologii. Pi?kne okoliczno?ci spotkania uwolni?y kreatywno?? i wyobra?ni? uczestników. Cz??? warsztatów po?wi?cono prawu autorskiemu i zasadom korzystania z zasobów internetu, co okaza?o si? bardzo przydatn? i potrzebn? cz??ci? spotkania.
W czasie wolnym mogli?my si? rozkoszowa? ciep?ymi falami morskimi, zachodz?cym s?o?cem oraz przepysznym greckim jedzeniem.
Uprzejmie informujemy, i? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy projekt Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne Edaukacja Doros?ych o numerze 2015-1-PL01-KA204-017038 pt. Tell your story.

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:
- Merseyside Refugee Support Network z Wielkiej Brytanii
- Vardakeios School of Indigent Children z Grecji
- Liceul Tehnologic Anghel Saligny z Rumunii

Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych,
- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich,
- budowanie wi?zi europejskiej,
- poznanie metody storytelling,
- podnoszenie umiej?tno?ci komputerowych uczestników,
- wymiana do?wiadcze? w zakresie edukacji osób doros?ych. 

Projekt zak?ada udzia? 15 osób doros?ych – w tym 10 powy?ej 55. roku ?ycia, które chc? pozna? metod? storytelling, podnie?? umiej?tno?ci komputerowe oraz uczy? si? j?zyka angielskiego.
Projekt realizowany b?dzie do 30 listopada 2017 r.
 
W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego,
- zaj?cia komputerowe,
- zaj?cia warsztatowe po?wi?cone metodzie storytelling,
- mi?dzynarodowe warsztaty.
 
Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego
i przes?anie go na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Uwaga! Pierwsze?stwo udzia?u w projekcie maj? osoby powy?ej 55. roku ?ycia, które nie uczestniczy?y w projekcie programu Erasmus+.
Zapraszamy!

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.


Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

 

 

 
 
Top!
Top!