Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Marzec 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Marzec 2016 Email
We wtorek, 15 marca 2016, w go?cinnych progach Zespo?u Szkó? Rolniczych przy ul. ks. St. Suchowolca 26 odby?a si? dwunasta edycja konferencji „Kszta?cenie zawodowe – egzaminy zewn?trzne – rynek pracy” pod has?em „Ster na zawód – perspektywa dla m?odych”. Stanowi?a ona okazj? do wymiany do?wiadcze? i podzielenia si? dobrymi praktykami w zakresie kszta?cenia zawodowego naszego miasta.

Podczas konferencji prezydent Bia?egostoku Tadeusz Truskolaski uhonorowa? statuetk? „Pracodawca Przyjazny Edukacji” trzynastu przedsi?biorców wspó?pracuj?cych z bia?ostockimi szko?ami zawodowymi. W?ród nagrodzonych znalaz? si? pracodawca Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku –  Zdzis?aw Karwowski reprezentuj?cy firm? BIT S.A.

W trakcie konferencji mia?a miejsce premiera strony internetowej www.sternazawod.pl oraz zaprezentowano pilota?owy projekt Laboratorium M?odego Mistrza i Odkrywcy „Eureka”. Zebrani wys?uchali zaproszonych go?ci: Moniki Fibich – g?ównego specjalisty w Departamencie Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dwóch pracodawców – Waldemara Perkowskiego z firmy Coral oraz Micha?a Charkiewicza, przedstawiciela Klastra Obróbki Metali. Pracodawcy przybli?yli s?uchaczom perspektywy dla m?odych osób, mówili tak?e o rozwoju nowoczesnych technologii.

Konferencj? „Ster na zawód” zako?czy?o rozstrzygni?cie VIII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów gimnazjów. Turniej zorganizowa?o Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego/Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Konferencja to jeden z elementów kampanii „Ster na zawód (2015-2020)” skierowanej do uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych. Dzi?ki licznym dzia?aniom – cyklicznym konferencjom, konkursom i olimpiadom, wsparciu doradców – Miasto Bia?ystok chce zainteresowa? m?odzie? i rodziców kszta?ceniem zawodowym.

Koordynatorem kampanii „Ster na zawód” jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.       Uroczyste rozdanie nagród laureatom VIII Turnieju Wiedzy o Zawodach dla gimnazjów

        W dniu 15 marca 2016 r. odby?a si? XII edycja konferencji zawodowej „Kszta?cenie zawodowe – egzaminy zewn?trzne – rynek pracy” pt. „Ster na zawód – perspektywa dla m?odych”. Konferencja odby?a si? na terenie Zespo?u Szkó? Rolniczych w Bia?ymstoku.

          Tradycj? konferencji jest wr?czenie nagród laureatom Turnieju Wiedzy o Zawodach. Dzi?ki temu promowane s? idee konkursu zawodoznawczego adresowanego do szkó? gimnazjalnych województwa podlaskiego.

     Pani Lucja Orzechowska – Dyrektor Departamentu Edukacji w Bia?ymstoku, przybli?y?a uczestnikom konferencji przebieg tegorocznej, ósmej edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach adresowanej do uczniów gimnazjum. Zaprezentowa?a wyniki osi?gni?te przez finalistów konkursu. Odczyta?a równie? imiona i nazwiska laureatów Turnieju, którzy zdobyli nast?puj?ce miejsca:
I miejsce – Jakub Kulesza – ucze? kl. III w Publicznym Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia?ymstoku
II miejsce – Gabriela Maria Harasimczuk – uczennica kl. III w Publicznego Gimnazjum nr 6 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. S. Nowakowskiego w Bia?ymstoku
III miejsce – Kinga Gregorczuk – uczennica kl. III w Publicznym Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia?ymstoku   

Osi?gni?cia uczniów nie by?yby mo?liwe bez aktywnego wsparcia ich nauczycieli, którzy pe?nili rol? opiekunów merytorycznych. By?y to panie:
- Ewa Wójcicka-?upi?ska – opiekun merytoryczny z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Ks. S. Konarskiego w Bia?ymstoku
- Alina Kazimierowicz oraz Katarzyna Warejko – opiekunowie merytoryczni z Publicznego Gimnazjum nr 6 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. S. Nowakowskiego w Bia?ymstoku

Pami?tkowe dyplomy i nagrody dla Laureatów Turnieju wr?czy? pan Tadeusz Truskolski – Prezydent Miasta Bia?egostoku.

Zobacz galeri? zdj??

Urszula P?o?ska – psycholog/doradca zawodowy LCDZ

Image

Image

Image

Image

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego "Zawodowi Odkrywcy"

W dniu 23 marca 2016 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego na ul. Sokólskiej 1, odby?a si? uroczysto?? podsumowania III edycji wojewódzkiego Konkursu „Zawodowi Odkrywcy”. Konkurs zorganizowany zosta? pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bia?egostoku oraz Podlaskiego Kuratora O?wiaty. Tegoroczny konkurs odby? si? pod has?em „Mój pomys? na siebie – zawód, który chc? wykonywa? w przysz?o?ci”
W uroczysto?ci wzi??a udzia? pani Teresa Chrostowska - wicedyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku oraz ww. cz?onkowie Komisji Konkursowej.  Na spotkanie przybyli laureaci oraz wyró?nieni uczniowie bior?cy udzia? w Konkursie wraz ze swoimi opiekunami merytorycznymi. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas równie? rodzice uczniów bior?cych udzia? w konkursie, którzy z?o?yli indywidualne zg?oszenia do konkursu.
Po wr?czeniu nagród i dyplomów dla laureatów i osób wyró?nionych, przewodnicz?ca Komisji – pani Teresa Chrostowska – przekaza?a  tak?e wyró?nienie artystyczne przyznane przez Galeri? im. Sle?dzi?skich w Bia?ymstoku.
Na uroczysto?ci zosta?y zaprezentowane prace laureatów i finalistów Konkursu. Nagrody, które otrzymali laureaci przedsi?wzi?cia oraz osoby wyró?nione, zosta?y sfinansowane ze ?rodków przyznanych przez Prezydenta Miasta Bia?egostoku. Dodatkowe upominki dla laureatów i osób wyró?nionych konkursu otrzymali?my dzi?ki wsparciu WUP oraz firmy SAMASZ. Dzi?kujemy wszystkim cz?onkom Komisji Konkursowej oraz instytucjom wpieraj?cym konkurs. Serdeczne gratulujemy wszystkim zwyci?zcom i osobom wyró?nionym. Szczególne podzi?kowania kierujemy równie? do opiekunów i rodziców zg?oszonych w Konkursie  uczniów.

Zobacz galeri? zdj??

Zespó? Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Sporz?dzi?a: Anna Rolak – doradca  zawodowy LCDZ

Image

Image

Image

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego rozpocz??o realizacj? projektu Efektywno?? zarz?dzania w firmie – II edycja w ramach grantu dofinansowanego z bud?etu Miasta Bia?ystok. G?ównym celem przedsi?wzi?cia jest zdobycie wiedzy w zakresie zak?adania i prowadzenia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej.

Uczestnikami projektu s? uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych Miasta Bia?egostoku (zawodowych i ogólnokszta?c?cych) zainteresowani prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Realizacja projektu rozpocz??a si? w marcu 2016 r. i zako?czy si? na prze?omie listopada 2016 r. Do udzia?u w zaj?ciach zg?osi?o si? 73 uczniów. Reprezentuj? oni nast?puj?ce szko?y:

– VI Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Króla Zygmunta Augusta w Bia?ymstoku – szkolnym koordynatorem projektu jest p. Micha? D?browski;

– Zespó? Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych im. Stanis?awa Staszica z Oddzia?ami Integracyjnymi w Bia?ymstoku szkolnym koordynatorem projektu jest p. Anna Mroczkowska;

– Zespó? Szkó? Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana W?adys?awa Bry?y w Bia?ymstoku szkolnym koordynatorem projektu jest p. Halina Dzi?gielewska;

Uczniowie podzieleni na 5 grup warsztatowych maj? mo?liwo?? uczestniczenia w zaj?ciach wspieraj?cych rozwój postawy przedsi?biorczej oraz przygotowuj?cych do samodzielnego prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej:

– warsztatach z zakresu przedsi?biorczo?ci „Jak za?o?y? firm? i skutecznie ni? zarz?dza??”;

– zaj?ciach praktycznych w firmie symulacyjnej „NaTURa Podlasia spó?ka z o.o.” w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku;

– spotkaniu z prezesami firm BIT, ChM, SaMASZ na temat praktycznych aspektów prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

W imieniu dyrekcji Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku serdecznie dzi?kujemy za owocn? wspó?prac? wszystkim prezesom firm, wspó?pracuj?cym szko?om, nauczycielom wspieraj?cym realizacj? przedsi?wzi?cia oraz uczestnikom projektu.

Koordynatorzy projektu z ramienia Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego:

Regina Miedzia?owska – kierownik zespo?u LCDZ

Anna Klebus – doradca zawodowy

Zobacz galeri? zdj??...

Zdj?cia ze spotkania z pracodawcami
 
 
 
Top!
Top!