Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualno?ci arrow Szko?y CKU arrow Rekrutacja do szkó?
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Rekrutacja do szkó? Email

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zaprasza do nast?puj?cych szkó?:

GIMNAZJUM DLA DOROS?YCH

III LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE DLA DOROS?YCH W BIA?YMSTOKU

3-letnie na podbudowie szko?y podstawowej i gimnazjum
Proponowane rozszerzenia:
- historia, j?zyk obcy
- biologia, chemia
- geografia,matematyka
- biologia, geografia

Zapraszamy absolwentów Zasadniczej Szko?y Zawodowej na semestr III Liceum Ogólnokszta?c?cego. 

 

SZKO?A POLICEALNA NR 5 DLA DOROS?YCH W BIA?YMSTOKU
      1. technik informatyk
      2. technik tyfloinformatyk
      3. technik archiwista
      4. technik rachunkowo?ci
      5. technik administracji
      6. technik bezpiecze?stwa i higieny pracy - 1,5 roku
      7. opiekunka ?rodowiskowa - 1 rok
      8. florysta - 1 rok
      9. opiekun osoby starszej
     10. opiekun w domu pomocy spo?ecznej
     11. asystent osoby niepe?nosprawnej
     12. opiekunka dzieci?ca


DOKUMENTY:

Warunkiem przyj?cia do w/w szkó? jest z?o?enie kompletnej dokumentacji, na któr? sk?adaj? si?:
1. wype?niony wniosek
   a) za??cznik nr 1 wniosek o przyjecie do Szko?y Podstawowej
   b) za??cznik nr 2 wniosek o przyjecie do Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych
   c) za??cznik nr 3 wniosek o przyjecie do Szko?y Policealnej dla Doros?ych
   d) za??cznik nr 4 wniosek o przyjecie do Szko?y osoby niepe?noletniej
   e) za??cznik nr 5 wniosek o przyjecie na semestry wy?sze
   f) za??cznik nr 6 wniosek KKZ


2. za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do nauki w zawodzie (skierowanie  na badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego)
3. orygina? ?wiadectwa uko?czenia ostatniej szko?y
4. 2 aktualne zdj?cia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
5. komplet dokumentów nale?y dostarczy? w koszulce
O przyj?ciu do szko?y decyduje pe?en komplet dokumentów oraz kolejno?? zg?oszenia.

W przypadku osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie do szko?y po raz drugi decyzj?
o mo?liwo?ci podj?cia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Regulamin rekrutacji

 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedzia?ek 7:30-15:00

wtorek – pi?tek 07:30-17:30

sobota 7:30-15:00

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

 

 

 
 
Top!
Top!