Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Pa?dziernik 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Pa?dziernik 2016 Email

DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ

13 pa?dziernika 2016 roku w Auli Magna Pa?acu Branickich mia?a miejsce gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczysto?ci udzia? wzi?li m.in. przedstawiciele Podlaskiego Kuratora O?wiaty, przedstawiciele zak?adowych organizacji zwi?zkowych, dyrektorzy i nauczyciele z bia?ostockich placówek o?wiatowych.

Prezydent Tadeusz Truskolaski wr?czy? 163 pracownikom o?wiaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Bia?egostoku za szczególne osi?gni?cia dydaktyczno-wychowawcze, mi?dzy innymi Bo?enie Barbarze Krasnod?bskiej, dyrektor CKU. Prezydent pogratulowa? wyró?nionym i z?o?y? wszystkim nauczycielom ?yczenia z okazji ich ?wi?ta.

14 pa?dziernika 2016 r. w Zespole Szkó? Rolniczych w Bia?ymstoku odby?y si? wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzem uroczysto?ci by?a Pani Jadwiga Mariola Szczypi? – Podlaski Kurator O?wiaty. W uroczysto?ciach uczestniczy? Pan Jaros?aw Zieli?ski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn?trznych i Administracji oraz Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, parlamentarzy?ci, przedstawiciele w?adz samorz?dowych, duchowie?stwa, s?u?b mundurowych, organizacji zwi?zkowych i instytucji o?wiatowych wspieraj?cych o?wiat?.

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano odznaczenia i nagrody 845 nauczycielom i osobom zas?u?onym dla podlaskiej o?wiaty. W?ród nich znale?li si? pracownicy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Z?oty Medal za D?ugoletni? S?u?b?:
El?bieta Leszczy?ska
Gra?yna Jadwiga Nosal
Regina Miedzia?owska

Br?zowy Medal za D?ugoletni? S?u?b?:
Agnieszka Budnik
El?bieta Fidura
Beata Konopka
Mariusz Moszczy?ski
Aneta Nartowicz
Agnieszka Beata P?za
Beata Sa?czyk
El?bieta Zalewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Monika Czuba
Ewa Jancewicz
Aneta Nartowicz
Ma?gorzata Justyna Tarasiuk

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

  
W pi?tek, 21 pa?dziernika 2016 roku, w Auli Wydzia?u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia?ymstoku odby?a si? V edycja konferencji „Bia?ystok Rodzinie – Wspólna Troska”, której inicjatorem by? Prezydent Miasta Bia?egostoku Tadeusz Truskolaski, a organizatorem – Bia?ostocka Akademia Rodziny funkcjonuj?ca w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Spotkanie rozpocz??o si? wyst?pem bia?ostockich chórów, a konferencj? otworzy? zast?pca Prezydenta Miasta Bia?egostoku – pan Rafa? Rudnicki.
 
Uczestnicy konferencji wys?uchali wyk?adu pani Beaty M?drej „Godzenie ?ycia rodzinnego z ?yciem zawodowym”.  Zachowanie równowagi mi?dzy prac? a ?yciem rodzinnym, chocia? nie?atwe,  jest warunkiem szcz??cia ka?dego cz?owieka i jego rodziny. Panel dyskusyjny pt. „Jak niemo?liwe uczyni? mo?liwym?” poprowadzi? Rafa? Porzezi?ski – dyrektor i redaktor naczelny Programu I Polskiego Radia. W gronie ekspertów zasiedli Monika Tarka-Kilen i Robert Kilen – szcz??liwe ma??e?stwo dziennikarzy, dr Andrzej Dakowicz – pracownik naukowy Zak?adu Psychologii Spo?ecznej i Rozwoju Cz?owieka Uniwersytetu w Bia?ymstoku, Jan Miko?uszko  –  przedsi?biorca, przewodnicz?cy Rady Nadzorczej UNIBEP SA oraz Filip Jackowski – ojciec bli?niaków, który wraz z ?on? prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Dyskusja by?a prób? odpowiedzi na pytanie, jak by? spe?nionym zawodowo ma??onkiem i rodzicem. Paneli?ci podzielili si? swoimi spostrze?eniami oraz refleksjami na temat doskonalenia samych siebie w perspektywie codziennego, wspólnego ?ycia.
 
Na zako?czenie uczestnicy konferencji wys?uchali koncertu wielopokoleniowej muzykuj?cej rodziny z Bia?egostoku.
 


  
  

 

 

 

 
 
Top!
Top!