Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Listopad 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Listopad 2016 Email
„Niepo?yt? jest si?a Rzeczypospolitej, niezachwian? jej pot?ga”
Henryk Sienkiewicz „Potop”


OBCHODY NARODOWEGO
?WI?TA NIEPODLEG?O?CI
W CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO
W BIA?YMSTOKU


13 listopada 2016 roku w budynku przy ulicy Sokólskiej 1 odby?y si? uroczyste obchody z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Podczas apelu obecna by?a kadra kierownicza, nauczyciele     oraz s?uchacze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Cz??? artystyczn? przygotowali s?uchacze z semestrów: 3Gim5, 1LO1, 2LO3a, 3LO5a i 3LO6 pod kierunkiem: p. Anety Nartowicz, p. Jolanty ?aszkiweicz, p. Ewy Chociej. Za dekoracj?, opraw? artystyczn? i muzyk? odpowiada?y: p. Maria Jolanta Korzeniecka, p. Jolanta ?aszkiewicz, p. Ewa Jancewicz, p. Anna Kierska, p. Ma?gorzata Popko.

We fragmentach utworów literackich, wspomnieniach i pie?niach aktorzy zaprezentowali histori? walki Polaków o niepodleg?o??. W przedstawieniu wzi?li udzia?:

p. Czes?aw Jakubowicz – marsza?ek
p. Katarzyna Nalewajko – narrator, osoba ?piewaj?ca
p. Natalia ?ukowska –  Polska
p. Marcin Gryka – recytacja
p. Janusz Fiszer – ?o?nierz
p. Weronika Trojanowska – ?piew i recytacja
p. Agnieszka Grybowicz – recytacja
p. Tomasz Baranowski – zaborca
p. Katarzyna Cylwik – zaborca
p. Zbigniew D?browski – zaborca

Serdecznie dzi?kujemy organizatorom i s?uchaczom za t? ?yw? lekcj? historii. W sposób szczególny pragniemy dzi?kowa? p. Czes?awowi Jakubowiczowi, który wyst?pi? go?cinnie w murach naszej placówki.
W dniu 17 listopada 2016 r. Dyrektor CKU w Bia?ymstoku Bo?ena Barbara Krasnod?bska podpisa?a porozumienie o wspó?pracy z Firm? Trójwymiarowi.pl oraz Firm? Wytwórnia Przestrzeni, w zakresie realizacji zaj?? w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów i szkole? komercyjnych.

Firma Trójwymiarowi.pl oraz Wytwórnia Przestrzeni zajmuj? si? g?ównie projektowaniem, skanowaniem oraz drukowaniem obiektów 3D. Ten niesamowity zespó? m?odych ludzi, specjalizuje si? w tworzeniu prototypów i modeli wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie strony porozumienia licz? na owocn? wspó?prac?.

Ewa Maria Chociej


 


Konferencja ju? si? odby?a...
 
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, zorganizowa?o w dniu 23 listopada 2016 r. konferencj? pt. „Wyzwania w doradztwie zawodowym w kontek?cie potrzeb wspó?czesnego klienta”

Celem Konferencji by?o ukazanie kierunków rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontek?cie planowanych zmian w systemie edukacji oraz pozaszkolnych trendów rozwoju doradztwa, wynikaj?cych z potrzeb wspó?czesnego klienta.

Konferencj? otworzy?a w imieniu Prezydenta Miasta  L. Orzechowska – Dyrektor Departamentu Edukacji Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku. Gospodarzem konferencji by?a Bo?ena Barbara Krasnod?bska – dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Patronatami medialnymi obj??y nasze przedsi?wzi?cie nast?puj?ce media: Polskie  Radio Bia?ystok, Radio Jard, Kurier Poranny, Gazeta Wspó?czesna. Konferencja odby?a si? w go?cinnych progach Zespo?u Szkó? Mechanicznych CKP nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku,  zarz?dzanego przez Pani? Dyrektor Ma?gorzat? Kleszczewsk?.

W?ród go?ci – prelegentów konferencji znale?li si? znakomici specjali?ci z obszaru edukacji, specjali?ci szkolnictwa wy?szego, przedstawiciele instytucji szkoleniowych, bran?owych, praktycy w zakresie realizacji doradztwa zawodowego/spersonalizowanego  z Polski i z naszego Miasta.

W pierwszej cz??ci wyk?ad nt. „Doradztwo zawodowe wobec przeobra?e? i wyzwa? wspó?czesnego rynku pracy” wyg?osi? dr hab. Daniel Kukla profesor Akademii im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie. Nast?pnie Bartosz Fingas z Collegium Wratislaviense wyst?pi? z wyk?adem pt. „Co tutoring i mentoring mog? da? m?odym ludziom? - Spersonalizowane metody rozwoju w praktyce”.  Przyk?ad dobrej samorz?dowej praktyki w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przedstawi?a Regina Miedzia?owska - kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku.

W cz??ci drugiej konferencji odby? si? panel dyskusyjny nt. „Quo vadit doradztwo zawodowe?” z udzia?em ekspertów z obszaru doradztwa: Jakub Gontarek – prezes zarz?du Forum M?odych Lewiatan, Jolanta Stypu?kowska-Weremijewicz – doradca zawodowy  wspó?pracuj?cy z organizacjami pozarz?dowymi/specjalista,   Alicja Witkowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bia?ymstoku, Aneta Malinowska-Sztrubel – doradca zawodowy Zespo?u Szkó? Mechanicznych w Bia?ymstoku, Anna Samborska – pedagog/koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Szko?y Podstawowej nr 44 w Bia?ymstoku. Moderatorem panelu by?a Iwona Zaborowska – doradca zawodowy, prezes Podlaskiego Oddzia?u Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Konferencja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem przyby?ych go?ci (ponad 120 osób). Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas  pracownicy Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku; przedstawiciele Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku,  Departamentu  Edukacji Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku; dyrektorzy szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ponadgimnazjalnych (ogólnokszta?c?cych, zawodowych, policealnych, itp.); doradcy zawodowi; pedagodzy/koordynatorzy doradztwa edukacyjno-zawodowego w szko?ach podstawowych, gimnazjach, szko?ach ponadgimnazjalnych; nauczyciele/koordynatorzy  doradztwa edukacyjno-zawodowego w ww. szko?ach; zainteresowani  problematyk? nauczyciele; Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych; przedstawiciele instytucji rynku pracy: Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP; Wojewódzkiego Urz?du Pracy, Powiatowego Urz?du Pracy, itp.

Do wszystkich prelegentów, instytucji partnerskich, uczestników konferencji kierujemy bardzo serdeczne podzi?kowania za przekazan? wiedz?, do?wiadczenie, zainteresowanie inicjatyw? i po?wi?cony czas.

Anna Rolak – doradca zawodowy LCDZ

Zobacz galeri? zdj??

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Materia?y do pobrania:

 

 

 
 
Top!
Top!