Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Listopad 2017
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Listopad 2017 Email


  LISTOPAD 2017


VI edycja konferencji "Bia?ystok Rodzinie Wspólna Troska" 

W ?rod?, 29 listopada 2017 roku, w Auli Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Bia?ostockiej odby?a si? VI edycja konferencji „Bia?ystok Rodzinie – Wspólna Troska”, której inicjatorem by? Prezydent Miasta Bia?egostoku Tadeusz Truskolaski, który te? dokona? jej uroczystego otwarcia.

Uczestnicy konferencji wys?uchali dwóch wyk?adów: Katarzyny ?ak – pt. „Mamo, Tato – obserwuj? Was i na?laduj?” i Janusza Wardaka – pt. „Rodzina wielopokoleniowa – mi?o?? do sze?cianu”.

Pani Katarzyna ?ak, aktorka i mama dwóch córek, opowiedzia?a na przyk?adzie swojej rodziny, jak dzieci powielaj? dobre zachowania swoich rodziców, ale równie? bardzo cz?sto pope?niaj? te same b??dy. Potwierdzi?a, ?e dobro dane dziecku wraca po pewnym czasie do rodziców i dziadków. W ?yciu we wszystkim nale?y zachowa? umiar i nie nale?y wyr?cza? dzieci w ich obowi?zkach. M?drzy rodzice pozwalaj? dzieciom na pope?nianie w?asnych b??dów – to najlepsza szko?a ?ycia.

Natomiast pan Janusz Wardak, pedagog, ojciec 10 dzieci opowiedzia? o do?wiadczeniach i bogactwie rodziny wielopokoleniowej. Dzi?ki spot?gowanym i zwielokrotnionym relacjom pomi?dzy bliskimi dziecko ma idealne warunki do tego, aby si? prawid?owo rozwija?. W takiej rodzinie tworz? si? struktury relacji pomi?dzy dzie?mi, dziadkami, rodzicami oraz rodze?stwem –  „mi?o?? do sze?cianu”. Prelegent podkre?li? równie?, ?e w prawid?owo funkcjonuj?cej rodzinie rodzice zawsze powinni by? w centrum. Ma??onkowie powinni pami?ta? o tej relacji i wspólnie j? piel?gnowa?.

Konferencj? u?wietni? rodzinny wyst?p wokalno-muzyczny wielopokoleniowej muzykuj?cej rodziny pa?stwa Trojanowskich.

  Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 

 Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 Przyk?adowy obraz


„RATUJMY KASZTANY”

18 listopada 2017 r. s?uchacze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego, jak co roku, wzi?li udzia? w Akcji „Ratujmy kasztany 2017”, której koordynatorem by? Departament Ochrony ?rodowisk i Gospodarki Komunalnej Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku.

Akcja polega?a na zgrabieniu i uprz?tni?ciu li?ci kasztanowców rosn?cych w okolicy CKU. Wewn?trz li?ci zimuj? os?oni?te kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Systematyczne grabienie li?ci oraz ich utylizacja ma istotne znaczenie dla poprawy zdrowotnej kasztanowców.

Celem akcji by?o ograniczenie rozprzestrzeniania si? choroby kasztanowców i podniesienie ?wiadomo?ci proekologicznej w?ród s?uchaczy.

W kampanii wzi?li udzia? s?uchacze semestru 2LO4, którym serdecznie dzi?kuj?:

Magdalena Pluta, Szuchnicki Aleksander, Tynecki Hubert.

Monika Czuba

 

Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 

 


 

 

„Naród, który traci pami?? przestaje by? Narodem,

staje si? jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmuj?cych dane terytorium”

Józef Pi?sudski

 

OBCHODY NARODOWEGO ?WI?TA NIEPODLEG?O?CI
W CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO W BIA?YMSTOKU

 

19 listopada 2017 roku w budynku przy ulicy Ciep?ej odby?y si? uroczyste obchody z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Apel zgromadzi? liczn? grup? s?uchaczy i nauczycieli Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

 

Cz??? artystyczn? przygotowali s?uchacze semestru 3LO5a pod kierunkiem p. Anny Pogorzelskiej. Za dekoracj? odpowiada?y: p. Jolanta ?aszkiewicz i p. Ewa Chociej.

 

Podczas cz??ci artystycznej s?uchacze zaprezentowali histori? walki Polaków o niepodleg?o??. Zgromadzeni wspólnie od?piewali  pie?ni patriotyczne.

 

W przedstawieniu wzi?li udzia? s?uchacze semestru 3LO5a.


Kolejnym punktem uroczysto?ci by?o przemówienie Pani Wicedyrektor Ma?gorzaty Justyny Tarasiuk, która podkre?li?a szczególn? rol? pami?ci o historii naszej ojczyzny i jej bohaterach.

 

                Przyk?adowy obraz                       Przyk?adowy obraz


 

Seminarium podsumowuj?ce projekt Bia?ostockie Talenty XXI wieku

 

We wtorek, 7 listopada 2017 r., w sali konferencyjnej Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Bia?ymstoku odby?o si? seminarium podsumowuj?ce IV edycj? projektu Bia?ostockie Talenty XXI wieku.

Dzia?ania podj?te w ramach tego projektu przybli?y?a Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
w Bia?ymstoku.

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni go?cie wys?uchali rozwa?a? Pani dr Beaty Kunat nt. Pasja a jako?? ?ycia cz?owieka. Pan Sylwestr Pilipczuk wyst?pi? z wyk?adem nt. Si?ownia umys?u – harmonia emocji i rozumu.  Nast?pnie Prezydent Miasta Bia?egostoku wr?czy? certyfikaty i pami?tkowe medale uczniom bior?cym udzia? w projekcie. Podzi?kowania otrzymali równie? rektorzy bia?ostockich uczelni, dyrektorzy szkó? i koordynatorzy ds. projektu Talenty XXI wieku.

Certyfikaty otrzyma?o 214 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70% frekwencj? na zaj?ciach.

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
w Bia?ymstoku ju? po raz czwarty realizowa?o projekt Talenty XXI wieku. G?ównym celem projektu by?o wspieranie utalentowanych uczniów naszego miasta w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, medycyny, informatyki, ekonomii, prawa, przedsi?biorczo?ci i kreatywno?ci. W IV edycji projektu wzi??o udzia? 311 zdolnych uczniów
z 33 bia?ostockich szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych – zrealizowano 780 godzin zaj??. Projekt by? finansowany ze ?rodków Prezydenta Miasta Bia?egostoku. W ramach grantu miejskiego, realizowanego przez CKU, utalentowana m?odzie? bra?a udzia? w zaj?ciach prowadzonych przez pracowników naukowych wy?szych uczelni oraz pracowników Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Odby?y si? m.in. warsztaty z zakresu programowania robotów mobilnych, z zakresu biologii, chemii, fizyki
i informatyki, medycyny, modelowania 3D, algorytmu wynalazku, si?owni umys?u i treningu kreatywno?ci. Zaj?cia odbywa?y si?
w profesjonalnych laboratoriach i  pracowniach Instytutu Biologii, Instytutu Chemii, Wydzia?u Fizyki, Wydzia?u Prawa, Wydzia?u Ekonomii
i Zarz?dzania, Wydzia?u Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Bia?ymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku, Wydzia?u Informatyki Politechniki Bia?ostockiej oraz Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

  

Wybrany obrazWybrany obraz
 
 
Wybrany obrazPrzyk?adowy obraz
 

 

  

 


 
 
Top!
Top!