Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekty unijne arrow Technical and Vocational Skills Development
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Technical and Vocational Skills Development Email

 

                      

                                               

 

 

 

 

 

 

 

               Blog projektu: http://technicalvocationalskillsdevelopment.com/
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CKU na konferencji regionalnej programu ERASMUS+

 

8 listopada 2018 r. odby?a si? konferencja „Mobilno??, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kszta?ceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku oraz Fundacj? Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Uczestniczy?o w nim ponad 100 dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego z regionu Podlasia. Uroczystego otwarcia konferencji dokona?a Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator O?wiaty. Nast?pnie omówiono problematyk? kszta?cenia zawodowego w województwie podlaskim, a pod has?em „Jak program Erasmus+ zmienia polskie szko?y zawodowe?” dokonano prezentacji dorobku czterech placówek edukacyjnych z obszaru szkolnictwa zawodowego, które od lat z powodzeniem realizuj? projekty mobilno?ciowe i partnerskie.

Pani dyrektor Bo?ena Barbara Krasnod?bska omówi?a zagadnienia zwi?zane z budowaniem partnerstw strategicznych na przyk?adzie projektów Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku (Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne Edukacji zawodowej – projekty: „Technical and Vocational Skillls Development” oraz Entrepreneurs of the Future”, Edukacja doros?ych – projekty: „Your life - your story” oraz „Learn together - create opportunities”

W programie konferencji, obok wy?ej wymienionych prelegentów pojawili si? równie? przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespo?u Kszta?cenie i szkolenia zawodowe oraz Krajowego Centrum Europass. Katarzyna Tulkis-B?esnowska wraz z Iwon? Fus przedstawi?y ofert? programu Erasmus+ kszta?cenie i szkolenia zawodowe w zakresie zagranicznych sta?y i partnerstw strategicznych oraz zasad ubiegania si? o dofinansowanie w roku 2019. Podkre?lona zosta?a równie? rola konkursów umiej?tno?ci zawodowych w podnoszeniu rangi kszta?cenia zawodowego na przyk?adzie konkursu EuroSkills.

Konferencj? zako?czy? wyk?ad eksperta ECVET Pana Bogdana Kruszakina z ORE w Warszawie prezentuj?cy zastosowanie systemu ECVET w sta?ach zawodowych uczniów i nauczycieli szkó? zawodowych w ramach programu Erasmus+.

Konferencji towarzyszy?y dzia?ania promocyjno-wystawiennicze szkó? i instytucji zwi?zanych z kszta?ceniem zawodowym.

Dzi?kujemy pani Magdalenie Chludzi?skiej z CKU za pomoc w organizacji stanowiska wystawienniczego i jego promocj?.

TVP 3 Bia?ystok - OBIEKTYW: https://bialystok.tvp.pl/39862677/warto-wyjezdzac

Ewa Maria Chociej

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 03-07.09.2018 r. odby?o si? ostatnie ju? spotkanie robocze partnerów projektu w Polsce i by?o zwie?czeniem dwuletniej wspó?pracy. W czasie tego spotkania ka?dy z partnerów przedstawi? dzia?ania podj?te w kraju w ramach projektu, dokonano podsumowania oraz ewaluacji.

W trakcie wizyty nauczyciele z krajów partnerskich uczestniczyli w warsztatach” Storytellingu jako elementu wzbudzania emocji i budowania zaanga?owania w biznesie i wyst?pieniach publicznych”. Szkolenie pozwoli?o zg??bi? koncepcj? storytellingu jako ?wiadomie stosowanej technik i anga?owania odbiorców. Ponadto zagraniczni go?cie zwiedzili nasze Centrum, Centrum Kompetencji BOF, miasto Bia?ystok oraz najbli?sz? okolic?, m.in. Supra?l i Bia?owie??.

W ramach ewaluacji projektu stwierdzono, i? zdobyte umiej?tno?ci zawodowe oraz umiej?tno?? p?ynnej komunikacji w j?zyku angielskim, na pewno przynios? s?uchaczom korzy?ci w przysz?o?ci i zapewni? im lepszy start na europejskim rynku pracy. Co do nauczycieli, potwierdzono, i? spotkania nauczycieli w ramach projektu da?y im mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? z kadr? wspó?pracuj?cych partnerów, porównania i polepszenia jako?ci kszta?cenia, poznania i skorzystania ze sprawdzonych innych metod nauczania. Takie spotkania to nie tylko konferencje i podsumowania, to tak?e nawi?zywanie nowych kontaktów i wzajemna integracja.

 

Ewa Maria Chociej 
 
 
 
 
Relacja z  pobytu na Cyprze 5-9 marca 2018

 


Dzie? pierwszy

Wylot: Warszawa -10 stopni Celcujsza, (mróz ?nieg)

Przylot: noc Cypr Larnaka +15 stopni Celcjusza, dzie? +25 stopni (kwitn?ce i owocuj?ce drzewa pomara?czowe, ziele?)

Z samego rana w hotelu przywita? nas nasz Cypryjski opiekun Alexis Pavlakis, który zaprowadzi? nas do HUB Nicosia. Tam przywita? nas George Isaias, oprowadzi? po swoim o?rodku i zaprezentowa?a informacj? dotycz?c? HUB-u i Cypru. Po pocz?stunku nasz opiekun zabra? nas na wycieczk? po Nikozji w szczególno?ci po starówce. Mogli?my zobaczy? jak jest podzielony, nie tylko kraj na cz??? turecka i grecko-cypryjsk?, ale równie? miasto i stare miasto Nikozji. Podzia? i dzia?ania wojenne mo?e zobaczy? na ka?dym kroku, poczynaj?c od powiewaj?cych flag na murach, po jednej tureckiej a po drugiej greckiej, jak i beczkach z napisami, drutach kolczastych, przej?ciach granicznych. W samej Nikozji wida? zarówno nowoczesne budynki, jak i zabytkowe oraz takie, które zosta?y zniszczone przez wojny i okupacj?.  

 

 

Dzie?  drugi

Drugi dzie? rozpocz?li?my od wycieczki na dwie uczelnie prywatne.  Jedna techniczna, która przygotowuj? m?odzie? do ró?nego rodzaju prac zwi?zanych z konkretnym zawodem.  S? tam pomieszczenia chemiczne, techniczne, komputerowe jak i przygotowuj?ce do konkretnych zawodów jak spawacz, dekarz, kosmetyczka itp.

Na drugiej uczelni studenci  ucz? si? zawodów zwi?zanych z bran?? gastronomiczn? i hotelow?.  Podczas nauki ucz? si? ró?nych zawodów jak kucharz, barman, kelner.


Nast?pnie autokarem przemie?cili?my si? do nadmorskiego miasta Cypru – Larnaki. Gdzie wida? jak Cypr dba o rozwój turystyki, jest tu du?o hoteli i punktów gastronomicznych oraz piaszczysta pla?a, która przyci?ga turystów.


Podczas pobytu w Larnace odwiedzili?my nowy o?rodek, gdzie m?odzie? i doro?li mog? przyj?? i za pomoc?  sprz?tu jakim dysponuje o?rodek zrealizowa? swój pomys? bezp?atnie.


Dzie? trzeci – warsztaty.

W tym dniu mogli?my wykorzysta? swoje umiej?tno?ci manualne – tworz?c p?askorze?b? cz?owieka z drugim odwróconym cz?owiek na szyi. Jest to rze?ba, która zosta?a odnaleziona na wykopaliskach archeologicznych w Pafos i jest swego rodzaju Cypryjskim symbolem. Có? nasze rze?by jedne mniejsze drugie wi?ksze, ale oczywi?cie wszystkie wspania?e.


Po Warsztatach odwiedzili?my wspania?e muzeum sztuki, gdzie mogli?my zobaczy? dzie?a zwi?zane z Cyprem.  Zarówno obrazy, ubrania, pami?tki, koronki jak i zachowane sprz?ty.


Dzie? czwarty – szkoleniowy

Rozpocz?li?my od prezentacji swoich krajów, regionu, szko?y. Nast?pnie mieli?my szkolenie dotycz?ce rozmowy o prac? oraz zak?adania swojego biznesu, który by? by korzystny dla nas jak i spo?ecze?stwa. 


Wieczorem poszli?my na Cypryjk? kolacj?, gdzie mogli?my u?wiadczy? prawdziwej go?cinno?ci i spróbowa? ró?nych tradycyjnych da?.  Nast?pnie zosta?y nam wr?czone certyfikaty.
 

Dzie? pi?ty

Ostatni dzie? pobytu na wiosennym Cyprze rozpocz?li?my od muzeum archeologicznego, pe?nego pi?knych rzeczy znalezionych na wykopaliskach archeologicznych i z innych ?róde?. Mogli?my zobaczy? zarówno przedmioty z gliny, metalu, drewna oraz rze?by i malowid?a. Widzieli?my wiele pi?kne zachowanych waz, pos?gów.  Ostatni dzie? sp?dzili?my na zwiedzaniu Nikozji i przygl?dania si? jak p?ynie ?ycie na Cyprze.

Anna Wiszowata – uczestniczka projektu,

s?uchaczka kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Fotograf
W dniach 16-20 pa?dziernika 2017 r. mia?am przyjemno?? uczestniczy? w mi?dzynarodowym spotkaniu projektu “Technical and vocational skills development” w S?owenii. 

Odwiedzili?my Slovenskie Konjice – go?ci?a nas niewielka szko?a dla gimnazjalistów i doros?ych,
w której przyj?to nas ciep?o. Atmosfera by?a bardzo przyjazna, przebywaj?c tam w czasie trwania zaj?? mia?am poczucie, ?e ta szko?a jest wyj?tkowa, dobrze wyposa?ona, kolorowa, przyjazna; moj? uwag? zwróci?y bliskie relacje miedzy nauczycielami i uczniami, a tak?e wypoczynkowe, „mi?kkie k?ciki” na korytarzach do rozmów, czy powtórzenia materia?u pomi?dzy lekcjami.
         Zwiedzali?my z przewodnikiem zabytkowe centrum, odwiedzili?my muzeum, poznaj?c histori? miasteczka, a tak?e mieli?my mo?liwo?? „dopieszczenia” zmys?ów w sklepiku z zio?owymi kosmetykami oraz odwiedzaj?c nowoczesn? winnic?, smakowa? „Zlaty Gric”. Inna, poznana przez nas szko?a, to zawodowa szko?a techniczna w Zrece, która we wspó?pracy z du?ym zak?adem produkcyjnym, znan? mark? w S?ovenii - Unior przygotowuje m?odzie? i doros?ych do pracy. Obserwowali?my ca?y cykl produkcyjny powstawania narz?dzi kutych, ró?nych skomplikowanych cz??ci samochodowych, bardzo precyzyjn? i skomplikowan? produkcj? specjalnych maszyn w towarzystwie ekspertów w tej dziedzinie. Ten niesamowity dzie? po??czony z warsztatami, w których mogli?my zab?ysn?? swoj? kreatywno?ci?, ?wicz?c j?zyk angielski, w?asn? odwag? i si?? przebicia w konkurowaniu z pozosta?ymi krajami, a tak?e wymieni? si? do?wiadczeniem.
         Ciekawe by?o zwiedzanie instytutu i muzeum chmielu, zaskakuj?ca piwna fontanna i bardzo smaczna wizyta w rodzinnym gospodarstwie, gdzie produkowane s? ró?ne gatunki sera. 
Ale najpi?kniejsze by?o poznanie regionu Gorenska, z jeziorem Bled - tu mieli?my czas wolny, wi?c zwiedzi?am wysoko po?o?ony zamek z XI wieku, z zapieraj?cym dech w piersiach widokiem na jezioro i okolic?. Przepi?kne fotografie przywie?li?my z atrakcyjnego szlaku spacerowego z wieloma drewnianymi mostkami - w?wozu, zwanego Vintgar. Id?c nad spienion? wod? z hucz?cymi wodospadami i kaskadami, mo?na naprawd? zapomnie? o ?wiecie
J. Ca?o?? wyprawy zako?czy?a wizyta w stolicy S?owenii, Ljublianie, gdzie podziwiali?my zamek na wzgórzu.
Na zako?czenie jeszcze by?a niezapowiedziana niespodzianka – mo?liwo?? wypocz?cia przed powrotem do Polski w termach Zrece.
         Organizatorzy zapewnili nam doskona?y program wyjazdu. Dzi?ki takiej ró?norodno?ci aktywno?ci podczas wspólnego spotkania 5 narodowo?ci pozna?am bardziej siebie, innych, zmotywowa?am si? do nauki j?zyka angielskiego.  To by? wspania?y czas – przed?u?enie wakacji i jednocze?nie poznanie ciekawych miejsc i osób z innych krajów, a przede wszystkim zwiedzanie atrakcji S?owenii – przepi?knych krajobrazów i zabytków. 
I feel Slovenia JDzi?kuj?.

            Agnieszka Sieniawska 

                                                          – s?uchaczka 2 sem. kkz R.26. - Florysta


 W dniach 05 – 09 czerwca 2017 roku koordynator projektu Ewa Maria Chociej oraz Monika Czuba – kierownik szkolenia kursowego z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, uczestniczy?y w mi?dzynarodowej wizycie projektu w miejscowo?ci Pleven w Bu?garii. Spotkanie dotyczy?o analizy bie??cego stanu realizacji dzia?a? projektowych.  Jego uczestnicy mieli okazj? przedyskutowa? liczne zagadnienia i zadania, które pojawi?y si? w zwi?zku z realizacj? dzia?a? mi?dzynarodowych w pierwszym roku realizacji projektu. Spotkanie mia?o charakter roboczy – dotyczy?o kwestii merytorycznych i finansowych w zarz?dzaniu projektem w zwi?zku z przygotowaniem raportu przej?ciowego. Szczególn? uwag? zwrócono na ewaluacj? dzia?a? projektowych oraz element upowszechniania rezultatów projektu.

 


Wizyta szkoleniowo-benchmarkingowa w Hiszpanii w ramach projektu „Technical and vocational skills development” - program Erasmus+

 W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w ramach realizowanego projektu partnerskiego szkó? „TECHNICAL  AND VOCATIONAL SKILLS DEVELOPMENT” programu  Erasmus+ odby? si? wyjazd do miasta Kadyks w Hiszpanii, w którym wzi?li udzia? nauczyciele z Polski, S?owenii, Bu?garii, Cypru oraz Turcji.

G?ównym celem wizyty by?o zaprezentowanie przez Instituto Provincial de Educacion Permanente de Cadiz metod i technik kszta?cenia na odleg?o??. Placówka IPEP cieszy si? du?ym zainteresowaniem, szkoli osoby doros?e i m?odzie? z ca?ego regionu Andaluzji. Obecnie liczy 1349 uczniów, z czego 56% to m??czy?ni, a 44% to kobiety. Rok szkolny podzielony jest na trzy semestry, za? s?uchacze korzystaj?cy z oferty kszta?cenia na odleg?o?? na koniec ka?dego semestru przyje?d?aj? na kilka dni, by zaliczy? egzaminy semestralne.

Podczas wizyty odby?y si? szkolenia, na których nauczyciele mogli pozna? stosowane przez Instytut metody edukacji e-learningowej. Na szkoleniach zosta?a zaprezentowana wykorzystywana w placówce IPEP platforma Moodle, rozbudowana w zasoby wspomagaj?ce nauczanie oraz uczenie si? j?zyków obcych. Przeprowadzono warsztaty praktyczne z zak?adania kursów online oraz opracowano przewodnik w j?zyku angielskim „A guide to building online courses”. Jednym z wielu zada? warsztatowych by?o za?o?enie kursu online technicznego j?zyka angielskiego.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili najbardziej wysuni?te na po?udnie Europy ma?e miasteczko zwane Tarifa, a w nim go?cili w instytucie edukacyjnym “Caminando entre algas”. Odby? si? tam wyk?ad po?wi?cony pracy instytutu - znanego z pozyskiwania zasobów morskich. Pracownicy “Caminando entre algas” w ramach projektu Program Operacyjny Fundusz Morski i Rybacki 2014-2020 Unii Europejskiej wydobywaj? z mórz 4 rodzaje alg (niebiesko-zielone (cyjanofity), zielone (zielenice), br?zowe (brunatnice), czerwone (krasnorosty), z których nast?pnie pozyskuj? ekstrakty organiczne do produkcji kosmetyków . Wyci?gi z wodorostów znane przez swoje cenne w?a?ciwo?ci odm?adzaj?ce, wyszczuplaj?ce oraz upi?kszaj?ce s? dodawane jako g?ówny sk?adnik wielu kosmetyków oraz produktów farmaceutycznych. Na potrzeby pr??nie rozwijaj?cej si? firmy powsta?o mini przedsi?biorstwo, w którym pracuj? uczniowie oraz okoliczni mieszka?cy oferuj?c swoje produkty w drogeriach i salonach kosmetycznych.

Podczas pobytu w Kadyksie uczestnicy projektu mogli podziwia? uroki miasta, w którego otoczeniu znajduje si? Morze ?ródziemne. Zwiedzili wiele zabytków, ko?cio?y oraz zamek. Wielk? atrakcj? by? równie? pokaz tradycyjnego hiszpa?skiego ta?ca Flamenco zaprezentowany w placówce IPEP.

Pobyt w Kadyksie zako?czy? si? uroczyst? kolacj?, podczas której wszystkim uczestnikom projektu zosta?y rozdane certyfikaty.


Monika Osipiuk 

Ewa Maria Chociej


 W dniach 13 – 17 luty 2017 w ramach dzia?ania zwi?zanego z uczeniem si?, nauczaniem i szkoleniami projektu „Technical and vocational skills development” odby?o si? w naszym Centrum, spotkanie uczniów i s?uchaczy ze szkó? i instytucji partnerskich.

Uczestnicy spotkania mieli mo?liwo?? praktycznego doskonalenia umiej?tno?ci komunikacyjnych, spo?ecznych oraz predyspozycji osobistych, m.in.: dzi?ki udzia?owi w warsztatach z druku 3D, tworzenia magazynu online, a tak?e warsztatów florystycznych.

W ramach spotka? kulturowych polscy uczestnicy projektu przygotowali Wieczór kultury Polskiej z tradycyjn? muzyk? i ta?cem. Dope?nieniem wieczoru by?a degustacja da? polskich, nasi s?uchacze spisali si? znakomicie! Najbardziej smakowa?y polskie pierogi, Marcinek, ryba po grecku oraz nale?niki. Naszym go?ciom przygotowali?my równie? co? dla ducha. Wzi?li oni udzia? w warsztatach pisania ikon oraz r?kodzielniczych - Szlak R?kodzie?a Ludowego. Zwiedzili Muzeum Ikon w Supra?lu, Kruszyniany, Tykocin oraz ?wi?t? Wod?. 

Spotkanie partnerskie stanowi?o doskona?a okazj? do dzielenia si? wspólnymi do?wiadczeniami, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. 
  

 The partner schools of "Technical and vocational skills development" Erasmus + project announced on the competition for the graphic design (logo) of the project (January-February 2017).

After rating the 20 received works the results of the competition are the following:

     1. First place - Poland - Mrs Agnieszka Magdalena Sieniawska
     2. Second place - Turkey
     3. Third place - Spain

We thank all the authors who submitted their works for the effort and we hope to meet them at the meeting in Spain/Slovenia or Cyprus. 

 

                                                    


 

        
               

                             UWAGA KONKURS

NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO PROJEKTU Technical and vocational skills development 

 

KONKURS

 


W dniach 21 – 25 listopada 2016 roku koordynator projektu Ewa Maria Chociej oraz Izabela Gogol – g?ówny ksi?gowy z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, uczestniczy?y w mi?dzynarodowej wizycie projektu pt. „Technical and vocational skills development” finansowanego ze ?rodków programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne, sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodowe. Spotkanie dotyczy?o zarz?dzania projektem  i warunków jego realizacji. W miejscowo?ci Samsun  w Turcji, spotkali si? przedstawiciele instytucji partnerskich z Cypru, Bu?garii, Hiszpanii, Polski, S?owenii i Turcji. Jego uczestnicy mieli okazj? bli?ej pozna? si? i przedyskutowa? liczne zagadnienia i zadania, które pojawi?y si? w zwi?zku z realizacj? dzia?a? mi?dzynarodowych. Spotkanie mia?o charakter roboczy dotyczy?o kwestii merytorycznych i finansowych w zarz?dzaniu projektem.                         


 

Uprzejmie informujemy, i? od 1 pa?dziernika 2016 r.  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy Projekt Partnerski programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne, sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodowe o numerze 2016-1-PL01-KA202-026837 pt. Technical and Vocational Skills Development  . Warto?? projektu to 113 160,00 euro.

 
W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:

-       Professional High School of Tourism ”Aleko Konstantinov” z Bu?garii;

-       Synthesis Center for Research and Education LTD z Cypru;

-       Instituto Provincial de Educacion Permanente de Cadiz z Hiszpanii;

-       Turk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turcji;

-       Solski Center Slovenske Konjice-Zrece ze S?owenii.


Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych

- analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwi?kszenia szans absolwentów na zatrudnienie;

- rozwój kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych uczniów/s?uchaczy instytucji partnerskich;

- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich;
- budowanie wi?zi europejskiej;
- wymiana do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia zawodowego osób doros?ych;
- przezwyci??enie uprzedze?.
 

Projekt zak?ada udzia? 30 osób doros?ych – s?uchaczy CKU, którzy chc? rozwin?? swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, poszerzy? umiej?tno?ci j?zykowe, a tak?e pozna? pa?stwa partnerskie.

Czas trwania: 1 pa?dziernik 2016 – 30 wrzesie? 2018.
 
W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia blended learning z j?zyka angielskiego zawodowego;
- zaj?cia komputerowe;

- zaj?cia warsztatowe rozwijaj?ce kompetencje kluczowe uczniów/s?uchaczy w poszczególnych obszarach;
- zaj?cia warsztatowe z fotografii, r?kodzie?a ludowego,
- spotkania mi?dzynarodowe.
 
Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.
 

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego i przes?anie go na adres e-mail:  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub pozostawienie w sekretariacie szko?y.

Uwaga! Pierwsze?stwo udzia?u w projekcie maj? osoby, które nie uczestniczy?y jeszcze w dzia?aniach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie/Erasmus+  realizowanych przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Zapraszamy!

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób, zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.

Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Top!
Top!