Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekty unijne arrow Entrepreneurs of the Future
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Entrepreneurs of the Future Email

 

 

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o dofinansowanie unijne 
na realizacj? nowego Projektu Partnerskiego Erasmus +.

 

Projekt wspó?finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Akcja 2, Partnerstwa strategiczne, sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodowe                          Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.


                                              Szczegó?y dotycz?ce projektu: 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Entrepreneurs of the Future

 

Projekt strategiczny KA2 Kszta?cenie
i szkolenia zawodowe ERASMUS+

2018-1-PL01-KA202-051120

 

 

                                                     
                                           UWAGA KONKURS

 

NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO PROJEKTU The Entrepreneurs of the Future

 

Konkurs dla s?uchaczy oraz przyjació? naszego Centrum:

1. Zaprojektuj logo projektu The Entrepreneurs of the Future

 

2. Logo musi by? wykonane w wersji czarnej i kolorowej w formacie
(pdf, jpeg lub tiff). Praca nie mo?e narusza? praw autorskich innych osób.

 

3. Logo b?dzie mia?o zastosowanie dla celów promocyjnych projektu oraz b?dzie umieszczane na materia?ach promocyjnych i informacyjnych.

 


3. Projekt logo nale?y z?o?y? w wersji elektronicznej (CD/DVD)
w sekretariacie szko?y lub wys?a? na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy do

21 stycznia 2019 r.

 

4. Ka?dy z uczestników konkursu zobowi?zuje si? do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi w?asnor?cznie oryginalno?? swojego pomys?u.

 

5. Wy?onione w drodze konkursu logo staje si? w?asno?ci? Organizatora, który mo?e je w dowolny sposób wykorzystywa? dla celów promocyjnych projektu.

 

6. W konkursie przewidziane s? atrakcyjne nagrody dla I, II, III miejsca.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U !!!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CKU na konferencji regionalnej programu ERASMUS+

 

8 listopada 2018 r. odby?a si? konferencja „Mobilno??, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kszta?ceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku oraz Fundacj? Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Uczestniczy?o w nim ponad 100 dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego z regionu Podlasia. Uroczystego otwarcia konferencji dokona?a Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator O?wiaty. Nast?pnie omówiono problematyk? kszta?cenia zawodowego w województwie podlaskim, a pod has?em „Jak program Erasmus+ zmienia polskie szko?y zawodowe?” dokonano prezentacji dorobku czterech placówek edukacyjnych z obszaru szkolnictwa zawodowego, które od lat z powodzeniem realizuj? projekty mobilno?ciowe i partnerskie.

Pani dyrektor Bo?ena Barbara Krasnod?bska omówi?a zagadnienia zwi?zane z budowaniem partnerstw strategicznych na przyk?adzie projektów Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku (Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne Edukacji zawodowej – projekty: „Technical and Vocational Skillls Development” oraz Entrepreneurs of the Future”, Edukacja doros?ych – projekty: „Your life - your story” oraz „Learn together - create opportunities”

W programie konferencji, obok wy?ej wymienionych prelegentów pojawili si? równie? przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespo?u Kszta?cenie i szkolenia zawodowe oraz Krajowego Centrum Europass. Katarzyna Tulkis-B?esnowska wraz z Iwon? Fus przedstawi?y ofert? programu Erasmus+ kszta?cenie i szkolenia zawodowe w zakresie zagranicznych sta?y i partnerstw strategicznych oraz zasad ubiegania si? o dofinansowanie w roku 2019. Podkre?lona zosta?a równie? rola konkursów umiej?tno?ci zawodowych w podnoszeniu rangi kszta?cenia zawodowego na przyk?adzie konkursu EuroSkills.

Konferencj? zako?czy? wyk?ad eksperta ECVET Pana Bogdana Kruszakina z ORE w Warszawie prezentuj?cy zastosowanie systemu ECVET w sta?ach zawodowych uczniów i nauczycieli szkó? zawodowych w ramach programu Erasmus+.

Konferencji towarzyszy?y dzia?ania promocyjno-wystawiennicze szkó? i instytucji zwi?zanych z kszta?ceniem zawodowym.

Dzi?kujemy pani Magdalenie Chludzi?skiej z CKU za pomoc w organizacji stanowiska wystawienniczego i jego promocj?.

TVP 3 Bia?ystok - OBIEKTYW: https://bialystok.tvp.pl/39862677/warto-wyjezdzac

Ewa Maria Chociej

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W dniach 29.10 – 2.11.2018. w  niemieckiej miejscowo?ci Lüchow odby?o si? pierwsze spotkanie partnerskie projektu Erasmus+ “The Entrepreneurs of the Future”.  Mia?o ono charakter organizacyjny, wzi?li w nim udzia? koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaanga?owanych w realizacj? wspólnych dzia?a?. Do Niemiec przybyli przedstawiciele  wszystkich pa?stw partnerskich z: Islandii, Finlandii, Szwecji, Portugalii oraz Polski. 

 

Miasto Lüchow przywita?o nas s?oneczn? pogod?, która sprzyja?a radosnej atmosferze. Oficjalnego otwarcia spotkania dokona? pan Stefan Eilts - dyrektor Berufsbildende Schulen Luechow, wzi?li?my równie? udzia?  w spotkaniu z burmistrzem miasta.  Podczas wizyty mieli?my okazj? zwiedzi? placówk? partnersk?, pozna? histori? miasta oraz zobaczy? najciekawsze zabytki regionu dolnej Saksonii. W trakcie sesji roboczych wymieniali?my si? do?wiadczeniami z zakresu edukacji w poszczególnych krajach i planowali?my realizacj? kolejnych faz projektu.  Koordynatorzy omówili kwestie zwi?zane z organizacj? projektu, zasadami rekrutacji uczestników, podzia?em ról pomi?dzy instytucjami oraz tematyk? kolejnych wizyt partnerskich. Spotkanie okaza?o si? bardzo owocne i potrzebne – dzi?ki niemu jasne s? zasady partnerstwa w projekcie.

Zauroczy?o nas to go?cinne miasto malowniczo  po?o?one nad rzek? Jeetzel. Niemal na ka?dym kroku do?wiadczali?my uprzejmo?ci i go?cinno?ci gospodarzy wizyty, za któr? serdecznie dzi?kujemy.

Anna Klebus – doradca zawodowy, n-l przedsi?biorczo?ci

Ewa Maria Chociej – koordynator projektu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, i? od 1 pa?dziernika 2018 r.  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy Projekt Partnerski programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne, sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodowe o numerze 2018-1-PL01-KA202-051120 pt. „Entrepreneurs of the Future” . Warto?? projektu to 148 120,00 euro.

 
W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:

-       Fjölbrautaskólinn við Ármúla z Islandii;

-       Ulvilan lukio z Finlandii;

-       Karlfeldtgymnasiet  ze Szwaecji;

-       Berufsbildende Schulen Luechow z Niemiec;

-       Associação Portuguesa de Educação Ambiental  z Portugalii.


Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych;

- poznanie koncepcji Zrównowa?onego Rozwoju w zakresie ekologicznym, ekonomicznym i spo?ecznym;
- motywowanie osób doros?ych do podejmowania decyzji w oparciu o kontekst ?rodowiskowy, spo?eczny
  i ekonomiczny;

- rozwój kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych uczniów/s?uchaczy instytucji partnerskich;

- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich;
- budowanie wi?zi europejskiej;
- wymiana do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia zawodowego osób doros?ych.

Projekt zak?ada udzia? 30 osób doros?ych – s?uchaczy CKU, którzy chc? rozwin?? swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, poszerzy? umiej?tno?ci j?zykowe, a tak?e dowiedzie? si? wi?cej na temat koncepcji zrównowa?onego rozwoju.

Czas trwania: 1 pa?dziernik 2018 – 30 wrzesie? 2020.
 
W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego;
- zaj?cia komputerowe;

- zaj?cia warsztatowe rozwijaj?ce kompetencje kluczowe;

- zaj?cia warsztatowe zrównowa?onego rozwoju;
- mi?dzynarodowe spotkania i warsztaty.

 
Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.
 

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o zapoznanie si? z Klauzul? informacyjn? projektu Erasmus+ * oraz wype?nienie do dn. 15.10.2018 r. deklaracji uczestnictwa w projekcie  * . Uzupe?nion? deklaracj? nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y.

Uwaga! Pierwsze?stwo udzia?u w projekcie maj? osoby, które nie uczestniczy?y jeszcze w dzia?aniach programu Erasmus+  realizowanych przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Zapraszamy!

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób, zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.


*  plik do pobrania

 

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Top!
Top!