Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Pa?dziernik 2018
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Pa?dziernik 2018 Email

 „RATUJMY KASZTANY” – PA?DZIERNIK 2018

 

W dniu 27 pa?dziernika 2018 r., s?uchacze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego, kolejny raz, wzi?li udzia? w Akcji „Ratujmy kasztany 2018”, której koordynatorem by? Departament Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku.

Akcja polega?a na zgrabieniu i uprz?tni?ciu li?ci kasztanowców rosn?cych na terenie CKU. Systematyczne grabienie li?ci oraz ich utylizacja ma istotne znaczenie dla poprawy zdrowotnej kasztanowców, a mianowicie ogranicza rozprzestrzenianie si? szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Serdecznie dzi?kuj? s?uchaczom, którzy wzi?li udzia? w powy?szej akcji.

Monika Czuba

 

 Wybrany obraz


"Nie istnieje wielki talent bez wielkiej si?y woli."

Honore de Balzac

 

Seminarium V edycji projektu Bia?ostockie Talenty XXI wieku

         26 pa?dziernika2018 roku podczas uroczystego seminarium, które by?o podsumowaniem V edycji projektu Bia?ostockie Talenty XXI wieku Prezydent Miasta Pan Tadeusz Truskolaski wr?czy certyfikaty i medale uczniom zaanga?owanym w realizacj? projektu oraz podzi?kowa? dyrektorom szkó? i nauczycielom – szkolnym koordynatorom .

            Przypomnijmy, ?e celem projektu jest wspieranie utalentowanych uczniów bia?ostockich szkó? chc?cych poszerza? swoj? wiedz? z zakresu ró?norodnych dziedzin nauki.               

            W projekcie uczestniczy?o a? 385 uczniów z 29 bia?ostockich szkó?. ??cznie zrealizowano 688 godzin dydaktycznych. Odby?y si? mi?dzy innymi nast?puj?ce zaj?cia: matematyka, programowania robotów, biologia, chemia, medycyna, ekonomia, przedsi?biorczo?? oraz trening kreatywno?ci, si?ownia umys?u. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie z ostatnich klas szko?y podstawowej oraz m?odzie? z oddzia?ów gimnazjalnych i licealnych Zaj?cia prowadzone by?y w specjalistycznych laboratoriach oraz pracowniach przez wyk?adowców bia?ostockich uczelni: a tak?e pracowników Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

            G?ównym realizatorem projektu by?o Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, które w rozwoju i rozwijaniu talentów wspiera nie tylko osoby doros?e, ale równie? m?odzie?.

  Wybrany obraz   Wybrany obraz 

  Wybrany obraz   Wybrany obraz

            Ewa Chociej

 
 
Top!
Top!