Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Szko?y CKU arrow Warsztaty dla m?odzie?y nt. "Jak radzi? sobie ze stresem podczas wyst?pie? publicznych"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Warsztaty dla m?odzie?y nt. "Jak radzi? sobie ze stresem podczas wyst?pie? publicznych" Email
Warsztaty dla m?odzie?y nt. „Jak radzi? sobie ze stresem podczas wyst?pie? publicznych”  z wykorzystaniem nowoczesnych zasobów Centrum Kompetencji

W listopadzie 2018 roku 27 uczniów z  pi?ciu bia?ostockich szkó? ponadgimnazjalnych (Zespó? Szkó? Handlowo Ekonomicznych, Zespó? Szkó? Zawodowych nr 2, Zespó? Szkó? Technicznych, Zespó? Szkó? Elektrycznych, Zespó? Szkó? Rolniczych)  wzi??o udzia? w warsztatach zwi?zanych z tematyk? autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Podczas zaj?? prowadzonych przez doradców zawodowych Ann? Rolak i El?biet? Fidur? m?odzie? mia?a okazj? zmierzy? si? z wieloma pytaniami nurtuj?cymi osoby chc?ce wywiera? lepsze wra?enie podczas wyst?pie? publicznych.

Celem zaj?? by?o m.in.: zwi?kszenie ?wiadomo?ci czynników odpowiadaj?cych za wywierane wra?enie, poznanie technik opanowania emocji i stresu zwi?zanego z wyst?pieniem, eksponowanie swoich mocnych stron osobowo?ci i wypracowanie w?asnego stylu autoprezentacji. 

Warsztaty rozpocz??y si? od cz??ci integracyjno-zapoznawczej, w trakcie której m?odzie? mia?a szans? pozna? si? lepiej i wypracowa? standardy wspólnej pracy grupowej. Nast?pna cz??? zaj?? obejmowa?a m.in. tematyk? autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej, okre?lenie w?asnego stylu autoprezentacji, cechy dobrego mówcy, zasady profesjonalnej autoprezentacji. Podczas warsztatowych symulacji zwi?zanych z wyst?pieniami m?odzie? otrzyma?a informacje zwrotne od grupy oraz prze?wiczy?a techniki autoprezentacyjne. Ka?dy z uczestników zastanawia? si? nad swoimi mocnymi stronami i mo?liwo?ciami ich wykorzystania w codziennym ?yciu. Uczestnicy okre?lali te? w?asne trudno?ci zwi?zane z autoprezentacj?, dowiedzieli si?, w jaki sposób mog? zapanowa? nad trem? i stresem, a tak?e prze?wiczyli wybrane techniki relaksacyjne u?atwiaj?ce poradzenie sobie ze stresem. Z pewno?ci? cenne informacje zwrotne, które otrzymali uczniowie podczas zaj??, pozwol? im ?wiadomie kierowa? wywieranym wra?eniem.

Mamy nadziej?, ?e warsztatowe symulacje i ?wiczenia praktyczne pozwol? uczniom czu? si? pewniej w ?yciu codziennym, a tak?e w trakcie wyst?pie? publicznych oraz pomog? im z wi?ksz? odwag? wkroczy? w ?ycie zawodowe

 Opracowanie: Anna Rolak

 

 Galeria zdj??

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

 
 
Top!
Top!