Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekty unijne arrow Your Life - Your Story
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Your Life - Your Story Email

 

 Wybrany obrazWybrany obraz

 

Od 1 pa?dziernika 2017 r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego realizuje

Projekt Erasmus+ KA2 sektora Edukacja Doros?ych pt. „Your life – your story

Pa?stwa partnerskie: Grecja, Portugalia, S?owenia, Turcja, W?ochy.

Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Projekt potrwa 24 miesi?ce – do 31 pa?dziernika 2019 r.

Projekt skierowany jest do s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, osób, które uzupe?niaj? wykszta?cenie ?rednie. Jego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych osób doros?ych oraz wdra?anie metody storytelling w edukacji doros?ych.

Nauczyciele Centrum we wspó?pracy z kolegami/kole?ankami z  pa?stw europejskich wdra?a? b?d? innowacyjne metody edukacyjne w pracy z osobami doros?ymi w celu rozwijania ich umiej?tno?ci j?zykowych oraz komputerowych, a tak?e kreatywno?ci.

Uczestnicy projektu wezm? udzia? w dwóch szkoleniach mi?dzynarodowych we W?oszech
i Portugalii, podczas których b?d? mieli mo?liwo?? doskonalenia umiej?tno?ci pos?ugiwania si? j?zykiem angielskim oraz wezm? udzia? w warsztatach prowadzonych z wykorzystaniem metody storytelling.

Dzia?ania lokalne skierowane do uczestników projektu:

ü  warsztaty storytellingu,

ü  warsztaty motywacyjne rozwijaj?ce kompetencje kluczowe wykorzystuj?ce metody innowacyjne.

 

Zapraszamy do udzia?u!

Wi?cej informacji podczas zaj?? oraz pod adresem: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz

 

Mi?dzynarodowe spotkanie projektowe nr 1.

Pierwsze spotkanie zespo?u mi?dzynarodowego zespo?u zarz?dzaj?cego projektem Your life – your story odby?o si? w centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku w dniach 15-17 stycznia 2018 r. Trzy zimowe dni okaza?y si? bardzo pracowite – partnerzy dokonali prezentacji instytucji, ustalili harmonogram prac w projekcie, zasady komunikacji oraz ewaluacji, a tak?e przedyskutowali rezultaty projektu.

Dodatkowo zorganizowali?my warsztaty wprowadzaj?ce do metody storytellingu.

Spotkanie stanowi?o doskona?? okazj? do wymiany do?wiadcze? na temat edukacji doros?ych.

 

Szkolenie we W?oszech

W dniach 8-12 czerwca 2018 r. uczestniczyli?my w szkoleniu na temat metody storytelling we w?oskiej instytucji  Cooperativa Sociale Muovimente. W malowniczych okoliczno?ciach, w?ród ?redniowiecznych zabudowa? miejscowo?ci Sermugnano poznawali?my sposoby wykorzystania innowacyjnej metody w edukacji doros?ych. Pi?? intensywnych dni warsztatów min??o w przyjaznej i kreatywnej atmosferze. Wrócili?my do domów z zapasem narz?dzi i technik, które wdra?a? b?dziemy w pracy ze s?uchaczami.

 Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz

 

Mi?dzynarodowe spotkanie projektowe nr 2.

Kolejne spotkanie projektowe odby?o si? w Gonen w Turcji w dniach 23-26 wrze?nia 2018 r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowa?y 3 osoby. G?ównym celem mi?dzynarodowego spotkania by?o podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu oraz  dyskusja nad zawarto?ci? biuletynu projektu. Partnerzy przedstawili sprawozdania z dzia?a? niezb?dne do przygotowania raportu post?pów. Wa?nym punktem spotkania by?y tak?e warsztaty z komunikacji.

Wspólne spotkanie sta?o si? okazj? do ewaluacji projektu oraz przeanalizowania efektów wypracowanych do tej pory dzi?ki realizacji projektu.

 Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 

Przyk?adowy obraz

 
 
Top!
Top!