Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Doradztwo zawodowe arrow Aktualno?ci arrow ?wiat zawod闚  planowanie przysz?o?ci edukacyjno-zawodowej - spotkania z zawodami jako dobra pr
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

?wiat zawod闚  planowanie przysz?o?ci edukacyjno-zawodowej - spotkania z zawodami jako dobra pr Email

 „?wiat zawodów – planowanie przysz?o?ci edukacyjno-zawodowej” - spotkania z zawodami  jako dobra praktyka wspó?pracy szkó? podstawowych ze szko?ami ponadpodstawowymi

 

Szko?a bran?owa, technikum, liceum – co wybra?? To pytanie coraz cz??ciej zadaje sobie wielu uczniów klas VIII szkó? podstawowych i klas III gimnazjum. M?odzie? stara si? przeanalizowa? argumenty za i przeciw, ?eby w?a?ciwie zadba? o swoj? przysz?o??. Jedni my?l? o liceum, inni o szko?ach zawodowych. Pami?taj?c, ?e dobry zawód daje du?e szanse zaistnienia na rynku pracy doradcy zawodowi, staraj? si? przybli?y? informacje o kszta?ceniu zawodowym poprzez zaj?cia adresowane do szkó? podstawowych, których ide? jest „dotkn?? zawodu”. Organizuj?c  spotkania z zawodami na terenie szkó? kszta?c?cych zawodowo pokazuj? zawody i specyfik? ich nauczania. 

W dn. 14.01.2019 Anna Rolak doradca zawodowy LCDZ w ramach wspó?pracy ze SP nr 15 w Bia?ymstoku i ZST  w Bia?ymstoku zorganizowa?a spotkanie z zawodami z bran?y drzewnej, mechanicznej, kolejowej i gastronomicznej. W trakcie spotkania uczniowie klas VIII podstawówki przygotowali w?asne, drewniane piórniki i ozdobili je wed?ug w?asnego pomys?u, u?ywaj?c specjalnej wypalarki do drewna, ponadto poznali tajniki przygotowania zdrowych przek?sek i sa?atek oraz przyjrzeli si? pracy silnika samochodowego. Uczniowie ZST oprowadzili uczniów po szkole, pokazali pracownie zawodowe, opowiedzieli o tym, jak wygl?daj? praktyki zawodowe, sta?e u pracodawców oraz do?wiadczenia zwi?zane z wyjazdami zagranicznymi w ramach realizowanych w szkole projektów UE.

                 Prezentowana forma wspó?pracy szkó? podstawowych i ponadpodstawowych umo?liwia uczniom lepsze poznanie zawodów, zwi?ksza ich ?wiadomo?? wyboru i wiedz? o zawodach, których nauk? chcieliby podj?? w przysz?o?ci.  Mamy nadziej?, ?e dobra praktyka doradców zawodowych LCDZ b?dzie równie? inspiracj? dla tych, którzy tak jak my, wspieraj? uczniów w kszta?towaniu ich ?cie?ek edukacyjno-zawodowych. 

Wybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obrazWybrany obraz

Opracowanie:

Anna Rolak

 
 
Top!
Top!