Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Leonardo da Vinci - informacje og鏊ne o programie
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Leonardo da Vinci - informacje og鏊ne o programie Email
 
 Image
 

Program Leonardo da Vinci jest jednym z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej realizowanym w Polsce, który ma na celu wspieranie kszta?cenia i szkolenia zawodowego.

Program Leonardo da Vinci jest cz??ci? nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie si? przez ca?e ?ycie (Lifelong Learning Programme). B?dzie realizowany od 1 stycznia 2007 r. do ko?ca grudnia 2013 r. Program Leonardo da Vinci wcze?niej istnia? jako samodzielny program o takiej samej nazwie i polskie instytucje mog?y z niego korzysta? ju? od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilno?ci pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdra?anie innowacyjnych rozwi?za? edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera tak?e rozwi?zania zwi?kszaj?ce przejrzysto?? i uznawalno?? kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a tak?e dzia?ania wzmacniaj?ce jako?? kszta?cenia zawodowego i ustawicznego.

Obecnie program Leonardo da Vinci b?dzie skierowany do osób korzystaj?cych ze szkolenia i kszta?cenia zawodowego. Program wspiera projekty ponadnarodowe, sk?adane przez firmy, instytucje i organizacje oferuj?ce ró?ne formy kszta?cenia zawodowego i ustawicznego dla m?odzie?y szkolnej i osób doros?ych.

Od 1 stycznia 2007 r. za wdra?anie programu Leonardo da Vinci w Polsce odpowiada? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której - decyzj? Ministra Edukacji Narodowej - powierzono rol? Narodowej Agencji Programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie.

Wi?cej informacji o nowym Programie Leonardo da Vinci mo?na znale?? tutaj:

http://www.leonardo.org.pl/index.php/ida/21/

oraz tutaj:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.html

 
 
Top!
Top!