Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Kwiecie? 2008
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Kwiecie? 2008 Email
ImageCentrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku we wspó?pracy z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy oraz pracodawcami od wrze?nia 2006 roku prowadzi kszta?cenie w zawodzie dekarz. Nasi s?uchacze zdobywaj? umiej?tno?ci praktyczne dzi?ki materia?om, narz?dziom i innym ?rodkom dydaktycznym otrzymywanym od sponsorów.
 
4 kwietnia 2008 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie dyrektora i kadry kierowniczej CKU ze sponsorami oraz przedstawicielem Prezydenta Miasta Bia?egostoku.Image Organizatorem spotkania by?a Pani Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Bo?ena Barbara Krasnod?bska. 
Sponsorami kszta?cenia dekarzy, z którymi podpisano w dniu 3 kwietnia 2007 roku listy intencyjne w sprawie prowadzenia wspólnych dzia?a? w zakresie zawodowej edukacji doros?ych w formach szkolnych
i pozaszkolnych, s? nast?puj?ce firmy:
Velux Polska sp. z o.o.,
Plastmo Polska sp. z o.o.,
Roto-Frank sp. z o.o.,
Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o..

Image
Ustalanie szczeg?闚 wsp?pracy
Celem spotkania by?o  omówienie dalszych  zasad wspó?pracy w roku szkolnym 2008/2009 i w kolejnych latach oraz spraw bie??cych.
 
Dzi?kujemy uczestnikom spotkania za z?o?one zobowi?zania w obszarze dalszej wspó?pracy. Mamy nadziej?, ?e kszta?cenie w zawodzie dekarz i cie?la dzi?ki zaanga?owaniu wy?ej wymienionych firm b?dzie si? rozwija?o i wp?ynie na popraw? sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 
 
 
 

W dniach 17 – 18 kwietnia 2008 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Bia?ymstoku odby?o si? IX Bia?ostockie Forum Szkó?. Podczas trwania forum swoje oferty edukacyjne prezentowa?y ró?ne typy szkó? i placówek o?wiatowych: od szkó? podstawowych, gimnazjalnych i licealnych po uczelnie wy?sze.


Na stoisku przygotowanym przez pracowników
i s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zwiedzaj?cy mogli zapozna? z szerok? ofert? kszta?cenia doros?ych na ró?nych poziomach i w wielu kierunkach. Wyeksponowane zosta?y mi?dzy innymi takie  walory placówki jak: pr??nie dzia?aj?ce doradztwo zawodowe, wspó?praca CKU z zagranic?, profesjonalne wyposa?enie wn?trza budynku w tym pracowni komputerowych i centrum multimedialnego, bezp?atno?? pobieranej nauki i dogodna lokalizacja.

Oprócz cz??ci wystawowej na forum zorganizowana zosta?a równie? cz??? seminaryjna, podczas której odby?y si? mi?dzy innymi: konferencja dyrektorów szkó? i placówek o?wiatowych Miasta Bia?egostoku pt. „Budowanie jedno?ci wyzwaniem wspó?czesnego dyrektora”, propozycja skierowana do nauczycieli - wyk?ad i panel dyskusyjny „Wygra? autorytet
i szacunek” czy konferencja cyklu spotka? dla m?odzie?y z zakresu doradztwa zawodowego dotycz?ca planowania w?asnej kariery zawodowej.

Image
Ceremonia otwarcia

Image
Zwiedzanie stanowisk

Image
Go?cie na naszym stoisku
Image
Nasza oferta dla zwiedzaj?cych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
Prace s?uchaczy
Image
S?uchacze CKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image24 kwietnia  w Zespole Szkó? Elektrycznych odby?a si? wojewódzka konferencja  - Kszta?towanie postaw przedsi?biorczych w szkole po??czona z Gal? nadania Certyfikatów Jako?ci "Szko?a przedsi?biorczo?ci".

Program Certyfikat Jako?ci "Szko?a Przedsi?biorczo?ci" mia? na celu:
- promocj? edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wska?nika jako?ci pracy szko?y
- promocj? programów i przedsi?wzi?? w edukacji ekonomicznej z zakresu przedsi?biorczo?ci oferowanych szko?om przez ró?ne instytucje i organizacje

Image
Wr?czanie certyfikat闚

- kszta?towanie kultury przedsi?biorczo?ci w szko?ach.

W programie wzi??o udzia? 13 szkó? z województwa podlaskiego. Certyfikat otrzyma?o 5, w?ród nich III Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.


GRATULUJEMY

 

 

ImageImage

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Nic dwa razy si? nie zdarza...
?aden dzie? si? nie powtórzy...”
W. Szymborska


   Dnia 29 kwietnia 2008 roku odby?o si? w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uroczyste wr?czenie ?wiadectw uko?czenia szko?y dla absolwentów III Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych i III Uzupe?niaj?cego Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych. Tym razem dyrekcja oraz grono pedagogiczne CKU po?egna?o 59 s?uchaczy-absolwentów. 

   Przedstawiciele s?uchaczy z?o?yli serdeczne podzi?kowania Pani Dyrektor Bo?enie Barbarze Krasnod?bskiej, Pani Wicedyrektor Marii Jolancie Korzenieckiej oraz ca?emu gromu pedagogicznemu:

    „Droga Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! Drogie Kole?anki i Koledzy!
   Nadesz?a w?a?nie chwila, kiedy przysz?o nam si? po?egna?. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, gdy? oto oczekujemy na wr?czenie ?wiadectw w murach tej szko?y. Ka?dy z nas zapewne my?li, co wyniós? z tego miejsca, czego si? nauczy?, co jeszcze móg? uczyni?, aby doskonali? siebie. Dochodzimy jednak do refleksji, ?e t? szko?? zapami?tamy na zawsze.

   Nie zawsze by?o dobrze. Wichry losu rzuca?y nas to na mielizn?, to na g??bok? wod?. Z uporem d??yli?my do postawionych sobie wcze?niej celów. W znacznym stopniu pomogli nam w tym nauczyciele. To w?a?nie im chcieliby?my teraz z?o?y? podzi?kowania p?yn?ce prosto z serc. Dzi?kujemy za to, ?e przekazali?cie nam nie tylko wiedz? merytoryczn?, ale tak?e optymizm i wsparcie. Jeste?my pe?ni wdzi?czno?ci za Wasz wysi?ek i po?wi?cenie dydaktyczne. Mimo naszych wielokrotnych oporów, uda?o Wam si? osi?gn?? ten cel.

   Przyszli?my tu dwa lub trzy lata temu – w zale?no?ci od szko?y. ?wiat wtedy wydawa? si? nam ca?kiem inny. Przez ten czas odbyli?my podró?. Wychodzimy st?d pe?ni do?wiadcze? i posiadaj?cy wi?kszy baga? wiedzy. To w?a?nie Wy, drodzy Nauczyciele, pokazali?cie nam jak wykorzystywa? nasze zdolno?ci. Za to Wam z ca?ego serca dzi?kujemy. Jednocze?nie przepraszamy za chwile niemi?e, przykro?ci, których byli?my przyczyn?.

   Serdeczne podzi?kowania sk?adamy Dyrekcji Szko?y za ?yczliwo??, przychylno?? i wsparcie.

  Dzi?kujemy równie? innym pracownikom szko?y, którzy przyczynili si? do tego, ?e czas tutaj sp?dzony up?yn?? w mi?ej atmosferze, czysto?ci i porz?dku.

   Po podzi?kowaniach nadszed? czas na po?egnanie. Chod? odchodzimy st?d, mamy nadziej?, ?e wspomnienie o nas pozostanie w murach tej szko?y jeszcze przez d?ugie lata. My na pewno b?dziemy mile wspomina? ka?dy moment nauki tutaj. Teraz, rozstaj?c si?, chcieliby?my po?egna? wszystkich, którzy byli do nas nastawieni przyja?nie i od których zawsze mogli?my otrzyma? pomoc. ?egnamy Dyrekcj?, Nauczycieli oraz pracowników szko?y.

   Nadszed? w ko?cu czas rozstania, czas podsumowania tego, czego nauczyli?my si? i tego, co prze?yli?my. Nadszed? czas na opuszczenie szkolnych murów. Cho? chwila ta zamyka pewien rozdzia? naszego ?ycia, nie mo?emy mówi? tu o ko?cu. Teraz mo?emy powtórzy? s?owa Williama Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest pocz?tek ko?ca, to dopiero koniec pocz?tku. Przed nami matura, a potem kto wie ... - przecie? taka jest idea kszta?cenia ustawicznego, kszta?cenia przez ca?e ?ycie.”

   Nauczyciele równie? podzi?kowali za wspó?prac?, z?o?yli ?yczenia pozytywnego wyniku na maturze oraz samych sukcesów i rado?ci zarówno w ?yciu prywatnym, jak i zawodowym:

   „Szanowni Pa?stwo!
   Dzisiejsze spotkanie z Pa?stwem ma szczególny wymiar. To ostatnia okazja do podsumowania Waszej pracy w ci?gu tych 2 lub 3 lat nauki, okazja do refleksji i zadumy.

   Pami?tamy pierwsze spotkanie z Pa?stwem na zaj?ciach, pierwsze egzaminy... - teraz zostaje to najwa?niejsze: wspomnienia. Przytaczamy s?owa znanej nam wszystkim piosenki:

Up?ywa szybko ?ycie,
Jak potok p?ynie czas.
Za dzie?, za rok, za chwil?
Razem nie b?dzie nas.”

   Szanowni Pa?stwo! Przesy?amy Wam ?yczeniami wyp?ywaj?ce z g??bi serca. Niech omijaj? Was troski, smutki i zw?tpienia, a towarzyszy rado??, zrozumienie, przyja?? i jak?e potrzebna nadzieja. Wierzymy, ?e wyzwanie jakie sobie postawili?cie za cel – zdobycie wykszta?cenia ?redniego, jest jedynie wst?pem do dalszego kszta?cenia i podnoszenia kwalifikacji. Zdajemy sobie równie? spraw?, i? podj?cie nauki by?o dla Pa?stwa nie lada wyczynem. Niektórzy z Pa?stwa zadeklarowali nawet ch?? zdawania egzaminu maturalnego. Matura stawia przed Wami wiele wyzwa? i do?wiadcze?. Wierzymy, ?e poradzicie sobie i z tym wyzwaniem. S?dzimy, ?e Pa?stwa trud w?o?ony w przygotowania do egzaminu dojrza?o?ci zaowocuje sukcesem. ?miemy s?dzi?, i? za kilka lat b?dziecie Pa?stwo wspomina? matur? ju? jako histori?, która b?dzie bardziej ?ywa i barwna.

   Drodzy absolwenci nie ?egnamy si? bynajmniej z Wami. Jak sami niejednokrotnie podkre?lali?cie   - g?ównym zadaniem Centrum Kszta?cenia Ustawicznego jest kszta?cenie przez ca?e ?ycie. My?l?, i? z wieloma z Pa?stwem spotkamy si? ponownie, do czego serdecznie zach?camy.

   Dzi?kujemy za wspólnie sp?dzony czas, odkrywanie tajników wiedzy, za ka?dy mi?y gest, u?miech jako dowód sympatii. Dzi?kujemy tak?e za cierpliwo?? i wyrozumia?o??, z tak?e chcemy przeprosi? za sytuacje mniej sympatyczne i mi?e, je?eli takowe by?y.

   Jeszcze raz sk?adamy Pa?stwu wyrazy szacunku oraz najserdeczniejsze ?yczenia powodzenia na egzaminie maturalnym, spe?nienia marze?, wiary w siebie i w?asne zdolno?ci, rado?ci oraz samych sukcesów zarówno w ?yciu zawodowym, jak równie? prywatnym.”

 

„To s? Twoje wspomnienia, których nie zapomnisz do ko?ca ?ycia”
M. Twain

Zdj?cia z tej uroczysto?ci dost?pne s? w naszej galerii .
 

 
 
Top!
Top!