Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O stowarzyszeniu arrow Zrealizowane projekty arrow Projekt "Daj?c cz?stk? siebie innym"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projekt Email

MAM ZASZCZYT ZAPROSI? WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROGRAMU DO UCZESTNICTWA W SEMINARIUM INAUGURUJ?CYM NASZE PRZEDSI?WZI?CIE.ODB?DZIE SI? ONOW

PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6,

ul.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1

BACIECZKI 

PONI?EJ ZAMIESZCZAM PROGRAM SEMINARIUM

16 wrze?nia 2008 r.

 

PROGRAM

 SEMINARIUM INUGURUJ?CEGO PROJEKT

 

„DAJAC CZ?STK? SIEBIE INNYM”

 

BIA?YSTOK 22 WRZE?NIA 2008 R.

 

 

16:00 -

powitanie wszystkich zebranych przez przewodnicz?cego Stowarzyszenia

  Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego mgr Bo?en? Barbar? Krasnod?bsk?   

            oraz Pani? Renat? Urszul? Pe?ka wiceprzewodnicz?cego Stowarzyszenia

  Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego

 

 

16:10 – s?owo na rozpocz?cie Pana Prezydenta Tadeusz Truskolaskiego

 

16:20 - wyk?ad prof. Wojciech P?dich – za?o?yciela SWM

 

16:40 - wyk?ad prof. Ma?gorzaty Halickiej – za?o?yciela SWM

 

17:00 - wyk?ad dr El?biety M?y?skiej - cz?onka SWM

 

17:20 – zapoznanie z programem warsztatów dotycz?cych wolontariatu –

  mgr Anna Paw?owska – Podlaskie Centrum Wolontariatu

 

17:30 – Hardanger i Cashflow – mgr Magda ?miejko

 

17:40 – sprawy organizacyjne

 

17:45 – pocz?stunek

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku
w ramach konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych
z zakresu o?wiaty i wychowania w roku 2008
Realizowanie programów wychowawczych rozwijaj?cych umiej?tno?ci m?odzie?y,
s?uchaczy bior?cych udzia? w dzia?aniach na rzecz osób potrzebuj?cych.
Image 

 

Prezydent Miasta Bia?egostoku

Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego

 

ZAPRASZAJ? DO UDZIA?U W PROGRAMIE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM

 

„DAJ?C CZ?STK? SIEBIE INNYM”

 

realizowanym z puli programów wychowawczych wspó?finansowanych ze ?rodków Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku w okresie od  05. V.2008 r. do 15. XII.2008 r.

 

1.      Cele programu:

Celem programu jest rozwijanie umiej?tno?ci spo?ecznych w zakresie planowania
i organizacji dzia?a? wolontarnych na rzecz osób potrzebuj?cych wsparcia
w ?rodowisku lokalnym.

Projekt Stowarzyszenia Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego: „DAJ?C CZ?STK? SIEBIE INNYM” zak?ada, podj?cie dzia?a? s?u??cych rozwojowi umiej?tno?ci spo?ecznych, maj?cych na celu ?wiadome, nieodp?atnie niesienie pomocy drugiemu cz?owiekowi niezale?nie od wieku, jego statusu spo?ecznego, wyznania, itp. Pragniemy nasze osobiste do?wiadczenia wolontarne poszerza?, zwielokrotnia? – ucz?c innych, tak?e ubogaca? – ucz?c si? od innych i wspólnie dzia?a? na rzecz potrzebuj?cych. Jeste?my przekonani, i? dzia?aj?c w oparciu o formu?? wolontariatu mi?dzypokoleniowego, w którym ogromny potencja? wiedzy i do?wiadcze? seniorów przeplata si? z twórczym entuzjazmem, energi? i ?wie?o?ci? spojrzenia m?odzie?y, bardzo umiej?tnie inspirowanej i kierowanej przez pokolenie ?rednie, mamy szans? „zarazi?” bakcylem dzia?a? wolontarnych, wiele nowych, wra?liwych na ludzkie potrzeby osób.

 

2.      Organizatorzy  i realizatorzy programu:

 •     Prezydent Miasta Bia?egostoku / Departament Edukacji i Kultury Fizycznej
    w Bia?ymstoku
 •     Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego
 •     przy wspó?pracy: Podlaskiego Centrum Wolontariatu
                                Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 

 

 

 

 

3.  Adresaci programu:

 •       m?odzie? szkó? gimnazjalnych (grupa oko?o 25 uczniów)
 •       m?odzie? szkó? ponadgimnazjalnych (grupa oko?o 25 uczniów)
 •       opiekunowie w/w grup m?odzie?y (grupa 20 opiekunów)
 •       s?uchacze szkó? policealnych i studentów uczelni wy?szych Miasta Bia?egostoku
     (grupa oko?o 25 s?uchaczy, studentów)
 •       kluby Seniora, Uniwersytet III wieku UwB, cz?onkowie Stowarzyszenia Wolontariatu
     Mi?dzypokoleniowego itp. (grupa oko?o 25 osób).

 

         W projekcie zaplanowano wyk?ady informacyjne przeprowadzone przez cz?onków stowarzyszenia oraz 12 h szkolenia warsztatowe dla docelowej grupy 100 wolontariuszy oraz 15 h szkolenie dla 20 osobowej grupy opiekunów przysz?ych wolontariuszy, zgodnie z ide? dzia?ania mi?dzypokoleniowego. Program przewiduje równie? zaj?cia z zakresu haftu norweskiego typu HARDANGER oraz gry planszowej CASHFLOW.

??cznie w projekcie we?mie udzia? 120 osób.

Opiekunowie oraz wolontariusze mog? liczy? na opiek? mentorów w zakresie realizacji akcji wolontarnych. Uczestnicy projektu i ich opiekunowie wezm? udzia? w wyjazdowym szkoleniu podsumowuj?cym program.

 

Zapraszamy serdecznie do udzia?u

Organizatorzy

 

 
 
Top!
Top!