Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktywni, zaanga?owani,     wyedukowani
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Aktywni, zaanga?owani, wyedukowani Email

 Image

12.02.2009 r.

Min??o zaledwie kolejnych kilkana?cie dni a ju? na dobre trzeba by?o rozsta? si? z kolejn? i ostatni? grup? naszych Beneficjentów. Tym razem z powiatu bia?ostockiego.  Ale to, co wspólnie prze?yli?my i czego si? nawzajem nauczyli?my, by?o warte podj?cia wspólnego trudu. Mam nadziej?, ?e ostatnie z zada? projektowych – wizyta studyjna w gospodarstwie agroturystycznym Pa?stwa Macieja ?endzian i Ireny Mieczkowskiej – ?endzian, stanowi dobre podsumowanie Projektu, zarówno w sferze merytorycznej jak i towarzyskiej.
Nie by? to przypadek, ?e to gospodarstwo  pos?u?y?o za przyk?ad dobrych praktyk naszym Beneficjentom. Du?o wcze?niej by?o prowadzone rozpoznanie mo?liwo?ci. Wyznaj?c zasad?, i? nale?y uczy? si? od najlepszych, skontaktowa?am si? (jak zreszt? cz?sto w tym Projekcie), z Podlaskim O?rodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Tam s? najlepsi specjali?ci z zakresu rolnictwa, produkcji ekologicznej czy w?a?nie agroturystyki. Skierowano mnie do Pani Danuty Bagi?skiej – doradcy „specjalisty ds. agroturystyki”  na powiat bia?ostocki. To po konsultacjach z w/w, zosta?a podj?ta wst?pnie decyzja, co do miejsca naszego wyjazdu.
Nast?pnie zosta?a przedstawiona naszym uczestnikom Projektu, którzy opowiedzieli si? pozytywnie za przedstawion? propozycj?.
Zatem rozpocz??y si? przygotowania do…


Przyk?ad Dobrych Praktyk – wizyta studyjna w gospodarstwie specjalizuj?cym si? w dzia?alno?ci pozarolniczej  „U ?ENDZIANA”  w Rz?dzianach
10.02.2009 r. - Grupa z powiatu bia?ostockiego


Beneficjenci, jak zwykle przyjechali do CKU. A dalej …Wsiedli?my do autokaru Podlasie EXPRESS i pojechali?my na umówion? Wizyt?.


Na miejscu czeka? na nas sam W?a?ciciel – Pan Maciej. Otworzy? podwoje. W Sali z kominkiem by?y rozstawione sto?y. Ogie? w kominku buzowa?, a my rozgl?dali?my si? z zaciekawieniem po wn?trzach.

Image


Co odwa?niejsi forsowali strome schody i  podziwiali urok antresoli.

Po pierwszym zauroczeniu miejscem, przeszli?my do spraw formalnych. Korzystaj?c z sympatycznej atmosfery i… jeszcze braku smakowitego jad?a na sto?ach (zgodnie z ustaleniem) , wr?czone zosta?y Beneficjentom Za?wiadczenia, potwierdzaj?ce udzia? w Projekcie, oraz pakiety materia?ów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Z?o?one zosta?y tak?e na r?ce Eksperta – Pani Danuty Bagi?skiej, serdeczne podzi?kowania za ogromne wsparcie i pomoc w realizacji naszych dzia?a? projektowych.

Image


Po tej cz??ci inicjatyw? w ca?o?ci przej?li gospodarze. Na sto?ach pojawi?o si?, przygotowane przez goszcz?cych nas smakowite jad?o. Najpierw suty obiad z zup?, pyszn? pieczeni?  wo?ow?, kompotem. Nast?pnie na stole „wyl?dowa?o” danie z kurczaka na s?odko, nikomu nie znane; a jak wygl?da?o i smakowa?o – to wiedz? tylko uczestnicy.
No i oczywi?cie znakomite desery  - uwidocznione na poni?szych zdj?ciach

Image

I nadszed? czas  … na merytoryczne rozmowy przy kawie  z Pani? Iren? i Panem Maciejem, bo na tym te? bardzo nam wszystkim zale?a?o.

Warto jednak wróci? na chwil? do historii. Przypomnie?, gdzie mamy przyjemno?? go?ci?, bo to dodatkowa gratka.
Otó? Gospodarstwo Agroturystyczne „U ?endziana” jest prowadzone przez Macieja i Iren? ?endzian herbu Jastrz?biec a znajduje si? we wsi Rz?dziany, miejscowo?ci istniej?cej od XIV wieku, po?o?onej w  malowniczym starorzeczu rzeki Narew zwanej „polsk? Amazonk?” Protoplast? rodziny opisa? Henryk Sienkiewicz w "Ogniem i mieczem": "Mia? [Skrzetuski] pacholika Rz?dziana, szlachcica chodaczkowego z Podlasia, lat szesnastu, ale franta kutego na cztery nogi, z którym niejeden stary wyga nie móg? i?? o lepsze" Wygl?d gospodarstwa ?wiadczy o tym, ?e ?endzianie (pisownia nazwiska zmieni?a si? w czasie rozbiorów) i dzi? nie spuszczaj? z tonu. (przypis ze str.www) Organizowane tutaj biesiady odbijaj? si? dalekim echem w okolicy, w najlepszym tego s?owa znaczeniu.

No có?, poczuli?my si? wyró?nieni i korzystaj?c z okoliczno?ci, pytali?my o ró?ne rzeczy i sprawy. Tak?e o nazwisko, poniewa? dla wi?kszo?ci z nas by?o oczywistym , i? brzmi ono „Rz?dzian”. Pan Maciej szybko wyja?ni? wszelkie jego historyczne zawirowania.

Image

Co do pyta? o wspó?czesno?? ? -  oczywi?ci najpierw pad?y pytania skierowane do Gospodyni, dotycz?ce przepisów na serwowane pyszno?ci. Otrzymali?my wyczerpuj?ce odpowiedzi zarówno dotycz?ce da? g?ównych jak i serników na zimno, owoców zapiekanych w cie?cie (banany, ananasy), w??cznie z prezentacj? naczy?, w których co bardziej skomplikowane specja?y si? wykonuje.
Pytaniom nie by?o ko?ca – o ceny, o formy promocji i reklamy gospodarstwa, o  zatrudnienie, „wpadki” zwi?zane z prowadzeniem biznesu, dalsze plany rozbudowy infrastruktury, o poszerzanie oferty ,itp.
Cennych informacji -  jak zwykle, udzieli?a obecna na spotkaniu Pani Danuta Bagi?ska – Ekspert z zakresu agroturystyki. Wyja?ni?a, jakie dzia?ania nale?y podj??, aby móc rozpocz?? dzia?alno?? agroturystyczn?, jak wykorzysta? na ten cel fundusze unijne, cz?sto stanowi?ce jedyn? drog?, aby móc zrealizowa? swój pomys?.
Pani Ekspert zach?ca?a równie? obecnych do zak?adania stowarzysze?, które otwieraj? mo?liwo?ci pozyskiwania funduszy na oddolne, lokalne inicjatywy; sama jest tego ?ywym przyk?adem.

Warto przypomnie?, i? nasz Projekt ma na celu mi?dzy innymi pobudzanie oddolnych dzia?a? w spo?eczno?ciach lokalnych.
Image

No i tak po tym, co skonsumowali?my i wypili?my oraz  co us?yszeli?my,  nadszed? czas aby zobaczy? to, czego jeszcze nie mieli?my okazji zobaczy? wcze?niej. Gospodarze otworzyli przed nami swoje podwoje: sale biesiadne, zaplecze kuchenne, wszystkie pokoje go?cinne i oczywi?cie obej?cie. My skrz?tnie skorzystali?my z ogromnej go?cinno?ci i otwarto?ci.

Image

B?d?c w b?ogim nastroju i nieco bajkowym klimacie, zostali?my przywo?ani do rzeczywisto?ci. Nie da?o si? nie zauwa?y? za oknem naszego „Podlasie EXPRESS”, który czeka?, gotowy do odjazdu. Jeszcze tylko chwila zwiedzania na ?wie?ym powietrzu, my?l, jak pi?knie jest tu wiosenno - letni?  por? (niestety aparat odmówi? pos?usze?stwa).

Po?egnanie z naszymi jak?e sympatycznymi Gospodarzami - u?ciski d?oni i …w drog? powrotn?.
Wszystkim naszych Beneficjentom dzi?kujemy za wspólnie sp?dzone chwile i udzia? w Projekcie, ?ycz?c jednocze?nie powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwa?.

Dyrekcja CKU w  Bia?ymstoku
                                                                                                       oraz
Zespó? Projektowy


Ps. Bardzo dzi?kuj? Panu Grzegorzowi Kuczy?skiemu – informatykowi CKU za  pomoc w zamieszczaniu wszystkich informacji zwi?zanych z realizacj? Projektu – R. Miedzia?owska – koordynator Projektu

02.02.2009 r.

Zaledwie kilkana?cie dni temu zako?czyli?my Warsztaty w powiecie sejne?skim, za? przed nami by?y ostatnie przygotowania do wizyty studyjnej. I to gdzie ? -  Na Litwie. W naj?mielszych marzeniach nie przewidywa?am, ?e miejscem jej realizacji b?d? Druskienniki, po?o?one na wysokim brzegu Niemna, otoczone lasami i ?agodnymi pagórkami, latem ton?ce w zieleni, teraz otulone bia?ym puchem. To by?o mo?liwe dzi?ki wspominanemu  wcze?niej entuzjazmowi  i otwarto?ci zarówno naszych Beneficjentów, jak te? dzia?aczy samorz?dowych z Gminy Pu?sk, pracowników Podlaskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pracuj?cych w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Sejnach a tak?e Lokalnej Grupie Dzia?ania „Sejne?szczyzna”, która podj??a si? organizacji wizyty, wszak by? to wyjazd zagraniczny. Zatem owoce wizualne pomys?u, który pad? na pierwszych Warsztatach na pocz?tku grudnia ubieg?ego roku, s? dzisiaj do obejrzenia w postaci skromnej galerii zdj??. Jestem pe?na wiary, ?e to co uczestnicy zobaczyli i do?wiadczyli poprzez swoj? obecno?? w przepi?knym gospodarstwie agroturystycznym b?dzie du?o bardziej warto?ciowe, a owocem twórczej inspiracji rodem z Druskiennik w wielu przypadkach b?d? nowe pomys?y i rozwi?zania zastosowane w naszej polskiej rzeczywisto?ci. Zatem – do   dzie?a.  Powodzenia !

                                                     Wszystkim za wszelk? pomoc i ogromn? ?yczliwo??
                                                                      -  w imieniu Dyrekcji CKU w  Bia?ymstoku

oraz
                                                                                                  - Zespo?u Zarz?dzaj?cego
Serdecznie dzi?kuj?
    Regina Miedzia?owska

Przyk?ad Dobrych Praktyk – wizyta studyjna w gospodarstwie agroturystycznym
 w Druskiennikach
na Litwie
29.01.2009 r. – Grupa z powiatu sejne?skiego

 Image
Powitanie przez gospodarzy w Gospodarstwie „Grubego Romasia” ( tak brzmi nazwa tak?e w ulotkach w j?zyku litweskim)   i nasze pierwsze wra?enia

 •   Zwiedzanie istniej?cego w gospodarstwie Muzeum ?ycia
 

Image

 • Zwiedzanie Mini - Skansenu, który powsta? dzi?ki corocznej organizacji przez to Gospodarstwo, plenerów rze?biarzy – amatorów z ca?ej Litwy oraz plenerów plastyków i malarzy nie tylko litewskich.
 
Image 
 
Tak w?a?nie powsta? skansen eksponuj?cy stare rzemios?a a przy okazji wyeksponowanych zosta?o ponad 30 pi?knych, okaza?ych rze?b.


 •   Kompleks ?a?niowo-basenowy spa to kolejna oferta gospodarstwa „Grubego Romasia”,
 
 
Image 
 
 • Organizacja balów ?wi?tecznych , konferencji, ognisk,  kuligów , gdzie mo?na saniami, wozami lub powozami, zaprz??onymi w siwe i bia?e konie galopowa? po pobliskiej  okolicy Druskiennik

 • Prywatna, w?asnor?cznie przez Gospodarzy  zbudowana Winiarnia, to zaskakuj?ca kusz?ca propozycja dla odwiedzaj?cych. Tutaj odbywaj? si? coroczne degustacje win pochodz?cych z siedmiu znacz?cych winnic europejskich. My?my tam te? byli.
 Image
 
 • Organizacja Grzybobrania, zbieranie jagód lub  przygotowywanie w?asnor?cznie produktów dziedzictwa kulinarnego to nast?pne pomys?y na rozwój gospodarstwa rodzinnego.

 • Owe produkty nie tylko ogl?dali?my i fotografowali?my ale tak?e konsumowali?my. Zreszt? nie tylko te. W trakcie tego? biesiadowania, oprócz smakowania w?asnej produkcji nalewek, którymi cz?stowa? gospodarz, pada?o z ust naszych Beneficjentów  wiele wa?nych pyta? zwi?zanych z prowadzeniem gospodarstwa, op?acalno?ci?,  konkurencj? na rynku agroturystycznym. Pada?y równie? wyczerpuj?ce odpowiedzi z  ust gospodarzy, cenne uwagi wynikaj?ce z dotychczasowych do?wiadcze?
 
Image 
 
Miejsce to jest niezwyk?e, utrzymane w klimacie ciep?a ale jak?e cz?sto zaskakuj?ce niecodziennymi pomys?ami. Widoczne na zdj?ciu ?ó?ko z dziesi?cioma poduszkami to nietypowy widok. Aczkolwiek i go?cie, którzy z niego korzystaj? nie s? tuzinkowi. Dowiedzieli?my si?, ?e z noclegu w tym „?o?u” korzysta? niezbyt dawno, jeden z naszych Ministrów Rolnictwa. 

Jedno jest pewne. Magii tego miejsca nie odda   nawet obiektyw  najlepszego  aparatu. Opuszczaj?c Gospodarstwo wyobra?ali?my       bajkowo??   otoczenia wiosenno - letni? por?. By? mo?e b?dzie to jeden z powodów, aby zainteresowani agroturystyk? uczestnicy Projektu, wracali tu po inspiracje i przenie?li jak najwi?cej pi?knych  pomys?ów na nasz polski grunt. Taka by?a bowiem idea wyjazdu.

 
 

20.01.2009 r.

Mamy za sob? kolejne Zadanie projektowe. Zrealizowali?my Warsztaty w obu powiatach. Nasi Beneficjenci bogatsi o nowe wa?ne umiej?tno?ci, do zastosowania „od zaraz”- np. umiej?tno?? ?amania serwetek przy nakrywaniu sto?u na karnawa?owe przyj?cie.

Zarówno ucz?cym jak i nauczanym bardzo dzi?kujemy za zapa?, wielkie zaanga?owanie i wspania?? atmosfer? podczas tych spotka?.

A jak by?o, popatrzcie Pa?stwo sami.

 

 • Galeria zdj?? z uwagi na du?y zakres materia?ów, zosta?a przedstawiona w/g tematyki   Warsztatów ??cznie dla obu powiatów.
 • W galerii zamieszczone zosta?y tak?e zdj?cia instytucji w których prowadzono Warsztaty
 
 
 
Image
Image
Image
 

05.01.2009 r.
Wchodzimy w kolejny, nowy rok z nadziej?, ?e 2009 r. b?dzie lepszy od poprzedniego. Jeste?my pewni jednak, ?e naszym Beneficjentom nie zabraknie entuzjazmu i si?, aby szcz??liwie zrealizowa? kolejny etap Projektu . Przed nami druga cz??? Warsztatów,  podobnie jak pierwsza, b?dzie przeprowadzona przez trenerów – profesjonalistów w swoich bran?ach:.
W powiecie bia?ostockim odb?d? si? podobnie jak poprzednie w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku w n/w terminach:
 
•    12.01.2009 r.Jak profesjonalnie obs?ugiwa? go?ci? – Barbara Sawicka
•    23.01.2009 r.Internet –nowoczesnym sposobem komunikacji z Klientem i nie tylko – Maria Siemieniako

W powiecie sejne?skim terminy spotka? s? nast?puj?ce:

•    09.01.2009 r.Jak profesjonalnie obs?ugiwa? go?ci? – Barbara Sawicka
•    16.01.2009 r.Internet – nowoczesnym sposobem komunikacji z Klientem i nie tylko – Jerzy Forencewicz

Pewnym jest, ?e Warsztat z zakresu profesjonalnej obs?ugi go?ci odb?dzie si? w go?cinnych progach Skansenu, natomiast jest wielce prawdopodobnym, i? zaj?cia komputerowe zwi?zane z Internetem, w dniu 16.01.2009 r. odb?d? si? w nowoczesnej sali komputerowej Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych z Litewskim J?zykiem Nauczania w Pu?sku.
Powodzenia i entuzjazmu na 2009 r.
?yczy R. Miedzia?owska – Koordynator Projektu
 
 

 
Image 
      W zwi?zku z okresem nadchodz?cym okresem ?wi?teczno – noworocznym wszystkim naszym Beneficjentom, Trenerom, Ekspertom, Wójtom, Sekretarzom Gmin i  Pracownikom Urz?dów Gmin, zw?aszcza  w Dobrzyniewie Du?ym i w Pu?sku oraz  Pracownikom Referatu Wdra?ania Dzia?a? POKL Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego, radosnych, pe?nych spokoju i mi?o?ci ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz pomy?lno?ci w Nowym 2009 roku                                                                
?yczy Zespó? Zarz?dzaj?cy


        Rozpocz?? si? kolejny etap realizacji naszego wa?nego przedsi?wzi?cia. Do Projektu „AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI” w wyniku II etapu rekrutacji, zosta?y zrekrutowane dwie grupy Beneficjentów (po jednej w powiecie bia?ostockim i sejne?skim), bior?ce udzia? w jego dalszej  cz??ci. Trwa realizacja warsztatów. Uczestnicy bior? udzia? w spotkaniach tematycznych, prowadzonych g?ównie metodami aktywizuj?cymi przez trenerów - specjalistów w swoich dziedzinach.
Tematyka 6- godzinnych modu?ów warsztatowych jest nast?puj?ca:
 • Jak produkowa? ekologiczn? ?ywno?? i promowa?  lokalne smaki ?
 • Jak skutecznie komunikowa? si? z klientem i nie tylko? – warsztat po??czony ze Spotkaniem z ekspertem z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na dzia?alno?? pozarolnicz?
 • Jak obs?ugiwa? go?ci ?
 • Internet  skutecznym sposobem komunikacji z klientem i nie tylko. 
Dwa pierwsze w/w warsztaty w obu powiatach s? realizowane w miesi?cu grudniu, pozosta?e dwa - ju? w nowym roku, w styczniu 2009.
Zaj?cia warsztatowe dla uczestników powiatu bia?ostockiego odbywaj? si? w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, za? mieszka?cy powiatu sejne?skiego korzystaj? z go?cinnych i przestronnych zasobów lokalowych, znajduj?cych si? w gestii Wójta Gminy Pu?sk – w zale?no?ci od potrzeb: w Urz?dzie Gminy lub w Zaje?dzie.

 Terminy warsztatów w/g powiatów:
 *Powiat bia?ostocki:
  *Powiat sejne?ski:
 05.12.2008 r. 04.12.2008 r.
 16.12.2008 r. 
 12.12.2008 r.
 12.01.2009 r. 09.01.2009 r.
 23.01.2009 r. 16.01.2009 r.

Jako realizatorzy cieszymy si? z zaanga?owania uczestników warsztatów. Jeste?my przekonani, ?e tre?ci merytoryczne przekazywane przez trenerów, znajd? szybko zastosowanie w praktycznej dzia?alno?ci  Ich odbiorców.

 
1.
1.JPG
2.
2.JPG
3.
3.JPG
4.
4.JPG
5.
5.JPG
6.
6.JPG
7.
DSCN0671.JPG
8.
DSCN0672.JPG
9.
DSCN0673.JPG
 
Regina Miedzia?owska – Koordynator


Zako?czyli?my pierwszy etap rekrutacji do naszego Projektu „AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI” i post?puje jego dalsza realizacja.
W dniu 26 listopada 2008 r., dla mieszka?ców powiatu sejne?skiego - w Urz?dzie Gminy Pu?sk, oraz dnia 27 – tego? miesi?ca w Dobrzyniewie Du?ym w Gminnym Centrum Kultury- dla mieszka?ców powiatu bia?ostockiego, odby?y si? Gminne spotkania informacyjno – promocyjne.
W ramach w/w spotka? po 50 osób z ka?dego powiatu obj?tego Projektem, mia?o szans? spotkania z ekspertami z zakresu kszta?cenia ustawicznego. To przedstawiciele Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku i Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zaprezentowali wiedz? nt. idei edukacji ustawicznej oraz mo?liwo?ci korzystania z tej formy nauki przez osoby doros?e.
Uczestnicy spotka? zostali zapoznani z szerok? ofert? edukacyjn? CKU; poznali mo?liwo?ci kszta?cenia si? w ró?nego typu szko?ach dla doros?ych (od gimnazjum po szko?y policealne, kursy, szkolenia, itp.), dowiedzieli si?, i? ka?dy, kto chce i posiada motywacj?, mo?e nieodp?atnie podnosi? swoje kwalifikacje i konsekwentnie  budowa?  swoj? pozycj? na rynku pracy.
Powy?sze spotkania stanowi?y wa?ny element szeroko rozumianej i  realizowanej strategii promocji idei kszta?cenia ustawicznego, zawartego w dokumentach wspólnotowych i krajowych.
W ramach tych spotka? zosta? przeprowadzony tak?e drugi etap rekrutacji uczestników do dalszej cz??ci dzia?a? – do warsztatów. W jej wyniku, pozostanie w Projekcie po 30 osób z ka?dego powiatu.
Beneficjenci wezm? udzia? w 24 godzinnych warsztatach, przewidzianych programem  oraz wizycie studyjnej jako przyk?adzie dobrej praktyki
Gminne spotkania informacyjno – promocyjne to pierwsze bezpo?rednie kontakty z Beneficjentami i W?adzami Samorz?dowymi gmin w których si? odbywa?y.
By?y to merytoryczne spotkania a jednocze?nie przebiegaj?ce w  sympatycznej atmosferze, ku naszemu zadowoleniu i mamy nadziej? – tak?e satysfakcji uczestników.
By?o to mo?liwe dzi?ki go?cinno?ci i wielkiemu zaanga?owaniu obu W?adz Gmin  - Pu?ska w powiecie sejne?skim i Dobrzyniewa Du?ego – w powiecie bia?ostockim.
Jako realizatorzy bardzo dzi?kujemy za ogromne wsparcie w trakcie procesu rekrutacji oraz podczas w/w spotka?.
Jeste?my tak?e pod wra?eniem ciep?a i  serdeczno?ci samych uczestników Projektu. Mamy nadziej?, ?e b?dziemy mogli odwzajemni? si? wysok? jako?ci? szkole?.

Z ?yczeniami satysfakcji z udzia?u w Projekcie
Zespó? RealizatorówZasady rekrutacji
do Projektu
„AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI”
NR. WND-POKL.09.05.00-20-114/08


UWAGA
Za zgod? Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego, zosta? rozszerzony kr?g potencjalnych uczestników oraz wyd?u?ony termin rekrutacji do Projektu.1. W Projekcie - zgodnie z zapisem w Szczegó?owym Opisie Priorytetów Programu
   Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 9.5   - mog? uczestniczy?:
   - mieszka?cy gmin wiejskich, miejsko –wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszka?ców powiatu bia?ostockiego i sejne?skiego.

2. Rekrutacja jest podzielona na dwa etapy:
 •   I etap- rekrutacja 100 osób do pierwszej cz??ci Projektu – na Gminne spotkania informacyjno - promocyjne , które odb?d? si?  w:
          - Dobrzyniewie Du?ym (dla mieszka?ców gmin powiatu bia?ostockiego) – 50 osób
          - Pu?sku (dla mieszka?ców gmin powiatu sejne?skiego) – 50 osób
 •  II etap – rekrutacja 60 osób na Warsztaty i wizyty studyjne -   ( po 30 osób z obu powiatów) – w trakcie w/w  Gminnych spotka? informacyjno – promocyjnych.3. Rekrutacja  na Warsztaty oraz wizyty studyjne  b?dzie dokonana spo?ród osób zrekrutowanych w I etapie.

4. Zg?oszenia do Projektu dokonuje si? poprzez wype?nienie formularza Karty Rekrutacyjnej i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie i z?o?enie w/w dokumentów:
   -  osobi?cie w Biurze Projektu, w siedzibie Centrum Kszta?cenia  Ustawicznego w Bia?ymstoku ul. ?abia 5, 15-448 Bia?ystok
   - przes?anie elektronicznie na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy   
   - za po?rednictwem faksu: (085) 65 15 855
   - za po?rednictwem poczty na wy?ej podany adres
   - dopuszczalne jest  tak?e wcze?niejsze zg?oszenie telefoniczne akcesu do Projektu tel.:(085) 65 15 855 oraz osobiste wype?nienie w/w dokumentów w Biurze Projektu lub podczas Gminnego spotkania informacyjno- promocyjnego (stosownie do n/w powiatów)
 
5. Deklaracja uczestnictwa mo?e by? z?o?ona tak?e pó?niej, podczas Gminnego spotkania informacyjno- promocyjnego; stanowi ona warunek przyst?pienia do II etapu rekrutacji podczas II cz??ci w/w spotkania.

6. Rekrutacja trwa do zrekrutowania wymaganej liczby Beneficjentów; nie pó?niej ni? do 26.11 .2008 r. – powiat sejne?ski; do 27.11.2008 r. - powiat bia?ostocki ; do Gminnych spotka? –informacyjno- promocyjnych /dla w/w powiatów/, podczas których nast?pi jej zamkni?cie.

7. W przypadku du?ej ilo?ci ch?tnych o zakwalifikowaniu do Projektu zdecyduje kolejno?? zg?osze?.

8. Lista osób zrekrutowanych i zakwalifikowanych do udzia?u w I cz??ci Projektu  -  w Gminnym spotkaniu informacyjno – promocyjnym,  przed tym spotkaniem zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ckubialystok.pl w zak?adce Projekty Unijne – „Aktywni, Zaanga?owani, Wyedukowani” oraz na str  www.ksztalcenieustawiczne.com lub/tak?e  w/w zostan? powiadomieni telefonicznie.

9. Rekrutacja b?dzie prowadzona z uwzgl?dnieniem zasady równo?ci szans.
                                                                                                        Komisja Rekrutacyjna


Wystartowali?my...


W dniu 30 pa?dziernika 2008 r. podpisano  Umow? na realizacj? Projektu:

„AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI”
NR. PROJEKTU: WND-POKL.09.05.00-20-114/08

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Podpisy pod dokumentem z?o?yli:

 • Marsza?ek Województwa Podlaskiego 
 • Prezydent Miasta Bia?egostoku
 • Dyrektora Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 

 

 

A  z dniem 01.10.2008 r. rozpocz?li?my realizacj? dzia?a? na do?? rozleg?ym obszarowo terenie, bowiem projekt ogarnia swoim zasi?giem 18 gmin: 14 – powiatu bia?ostockiego i 4 – sejne?skiego.

Jak przebiega praca ?

Bardzo intensywnie ju? od pierwszego dnia.  Dzia?amy w kilku obszarach, a wygl?da to mniej wi?cej tak:
 - organizacja Biura (umowy, ustalenia, wyja?nienia, spotkania robocze, itp.)
 - tworzenie koncepcji promocji i materia?ów promocyjnych
 - prowadzenie intensywnych  dzia?a?, maj?cych  na celu pozyskanie sojuszników    
   do promocji szkole? i idei  kszta?cenia ustawicznego w?ród Burmistrzów,  
   Wójtów, Radnych, So?tysów
 - kontakty z mediami
 - tworzenia narz?dzi rekrutacyjnych
 - dystrybucja materia?ów promocyjnych
 - kontakty z Urz?dem Marsza?kowskim w kwestiach merytorycznych
oraz
 - intensywne starania osób odpowiedzialnych za bud?et o mo?liwie szybkie   
   uruchomienie procedury finansowej.

To wszystko zaledwie w dwa tygodnie od rozpocz?cia.
Najwa?niejsze jednak jest przed nami.
Od 15.10.2008  do 31.10. 2008 – REKRUTACJA,
a nast?pnie przeprowadzenie spotka?, szkol??, wizyt studyjnych …


Jeste?my jednak pe?ni wiary, ?e tak intensywna praca przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci zrekrutowanych do Projektu Beneficjentów a nast?pnie - zadowolenia z udzia?u w Projekcie.

 

„AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI”

 

Oferta dla Rolników i pe?noletnich cz?onków Ich rodzin
z powiatu bia?ostockiego i sejne?skiego

 

Z dniem 1 pa?dziernika  2008 r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku wraz z Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku, rozpocz??o realizacj? Projektu partnerskiego, skierowanego do Pa?stwa - mieszka?ców w/w gmin wiejskich i miejsko – wiejskich  regionu podlaskiego, zajmuj?cych si? g?ównie dzia?alno?ci? rolnicz?.


Bezp?atny udzia? w Projekcie to szansa na:

 • rozwijanie nowych umiej?tno?ci zawodowych, przynosz?cych dodatkowe ?ród?a dochodu z dzia?alno?ci pozarolniczej (np. agroturystyka. uprawy ekologiczne)
 • poznanie korzy?ci p?yn?cych nauki w ramach z kszta?cenia ustawicznego

 

CO PROPONUJEMY W PROJEKCIE ?

1. dwa spotkania informacyjno – promocyjne  (w Pu?sku i Dobrzyniewie Du?ym nt. korzy?ci wynikaj?cych z bezp?atnego kszta?cenia doros?ych w ró?nych typach szkó? prowadzonych przez CKU w ramach kszta?cenia ustawicznego (gimnazjum, liceum uzupe?niaj?ce, ogólnokszta?c?ce, technika, szko?y policealne dla doros?ych, kursy, szkolenia zawodowe);tak?e promocja idei kszta?cenia przez ca?e ?ycie

2. spotkanie z 2 ekspertami od pozyskiwania funduszy unijnych na dzia?alno?? pozarolnicz?
(np. agroturystyczn?)

3. szkolenia warsztatowe:

 • Jak produkowa? ekologiczn? ?ywno?? i promowa?  lokalne smaki (warunki uprawy ekologicznej w ?wietle prawa, certyfikacja, znakowanie produktów, promocja regionalnych produktów) – 6 godz.
 • Jak obs?ugiwa? go?ci ? (podawanie do sto?u, ciekawe sposoby nakry?, uk?adanie serwetek itd) - 6 godz.
 • Jak skutecznie komunikowa? si? z klientem ? -(warsztaty z zakresu komunikacji, aktywnego s?uchania itd.…) – 6 godz.
 • Internet  skutecznym sposobem komunikacji z klientem i nie tylko (zak?adanie i korzystanie ze skrzynki e-mail, bezp?atne bazy gospodarstw go?cinnych, agroturystycznych, pokoi do wynaj?cia, etc., www.wczasywpolsce.pl;  www.agroturystyka.pl, bazy parków, rezerwatów) - 6 godz.


 

4. prezentacja dwóch przyk?adów dobrej praktyki czyli dwie wizyty   studyjne ( po 1 w powiecie bia?ostockim i sejne?skim; uczestnicy projektu zwiedz? gospodarstwa, które pozyska?y ?rodki unijne na dzia?ania pozarolnicze np.  na     agroturystyk?, oraz wezm? udzia? w spotkaniu  integracyjnym).

Ilo?? miejsc w projekcie – 100; docelowo – 60
W ramach Projektu zapewniamy catering.


Ju? wkrótce… ???
                                       

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

w okresie 15.10.2008 – 31.10.2008:

 • na podstawie z?o?onych osobi?cie ankiet w Biurze Projektu w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, ul. ?abia 5,15-448 Bia?ystok
 • drog? elektroniczn? (adres e-mail, po pobraniu ankiety  rekrutacyjnej ze str. www.ckubialystok.pl; zak?adka Projekty unijne)
 • za po?rednictwem faksu: (085) 65 15 855

 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji z p. Natali?  Koz?owsk? – tel/faks:(085)6515855; e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Informacje dotycz?ce realizacji Projektu – p. Regina Miedzia?owska – tel. (085) 6515855; 6515855 w.28; e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Je?li wi?c CHCESZ zmieni? swoje ?ycie, zdoby? nowe umiej?tno?ci lub szukasz pomys?u jak si? rozwin?? – to  nasz PROJEKT JEST DLA CIEBIE

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach
Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
 
Zapraszamy serdecznie
Zespó?  Realizatorów Projektu
 

JAK BUDOWALI?MY KONTAKTY Z GMINAMI ?

Najpierw by?o bardzo wiele  rozmów telefonicznych, kontaktów e-mailowych, wysy?anie wielu informacji, maj?cych  na celu zapoznawanie najwa?niejszych osób w poszczególnych gminach z nasza inicjatyw?.
NAST?PNIE...
W ramach nawi?zania kontaktów z w?adzami 18 gmin (powiat bia?ostocki i sejne?ski), obj?tych Projektem „Aktywni, Zaanga?owani, Wyedukowani” mia?y miejsce bezpo?rednie spotkania koordynatora Projektu z Burmistrzami, Wójtami lub osobami wskazanymi przez  w/w w siedzibach w?adz poszczególnych gmin.
Podczas spotka? zosta?y przekazane oficjalne pisma, skierowane do Wójtów, Burmistrzów wraz z pe?n? informacj? o Projekcie oraz omówione zasady wspó?pracy w zakresie promowania , informowania oraz rekrutacji i organizacji spotka?.

     Kieruj? - ju? na tym etapie, s?owa podzi?kowania do wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Sekretarzy Gmin oraz osób wskazanych do kontaktu za po?wi?cony czas, ?yczliwe podej?cie do inicjatywy dla dobra  mieszka?ców poszczególnych regionów. Wprawdzie najwa?niejsze przed nami – my?l? o rekrutacji i przeprowadzeniu szkole?.  Jestem jednak przekonana, ?e wysi?ek tak wielu otwartych na wspó?prac? ludzi,  przyniesie oczekiwane rezultaty.  Mówi?c „Dzi?kuj? za to, co mia?o miejsce dotychczas”, prosz? o dalsz? nieustann? pomoc i wsparcie.

                                                                           Regina Miedzia?owska- Koordynator Projektu
 
 
 
Top!
Top!