Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Biblioteka Email

Z powodu choroby pracownika Biblioteka i ICIM czynne s?
od 1 czerwca 2016 r. do odwo?ania w nast?puj?cych godzinach:

 

Godziny pracy biblioteki

Poniedzia?ek
 9:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 17:00
?rodadzie? pracy
wewn?trznej

Czwartek
 9:00 - 17:00
Pi?tek
 9:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00
Niedziela
Nieczynne

 

 

 

W ramach obchodów Mi?dzynarodowego Miesi?ca Bibliotek Szkolnych wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udzia?u w nast?puj?cych akcjach:
 
„CIEKAWA KSI??KA”.
Prosimy o przyniesienie Pa?stwa ulubionej ksi??ki/ksi??ek do naszej biblioteki. Zebrane ksi??ki zostan? wyeksponowane podczas wystawy w bibliotece CKU przy ul. Sokólskiej 1 w celu zaprezentowania ich  szerszemu gronu spo?eczno?ci szkolnej.
Po zako?czeniu akcji ksi??ki zostan? Pa?stwu zwrócone.
Ksi??ki nale?y dostarczy? do biblioteki Centrum Kszta?cenia Ustawicznego przy ul. Sokólskiej do dnia 26 pa?dziernika 2015 r.

„PODARUJ KSI??K? BIBLIOTECE”
Zapraszamy do udzia?u w akcji PODARUJ KSI??K? BIBLIOTECE. Prowadzimy zbiórk? ksi??ek o bardzo szerokiej tematyce z zakresu literatury fachowej, pi?knej, dzieci?cej, albumów, encyklopedii, poradników, przewodników itp.
Zebrane ksi??ki zasil? zbiory szkolnej biblioteki .
Akcja trwa do ko?ca pa?dziernika 2015 r.

Liczymy na owocn? wspó?prac?.
Zespó? nauczycieli bibliotekarzy


Zapraszamy s?uchaczy i pracowników do biblioteki. W ci?gu najbli?szych dwóch tygodni (od 21 listopada do 5 grudnia)  organizujemy kiermasz ksi??ek w bardzo przyst?pnych cenach. Szczególnie bogato reprezentowana jest literatura dzieci?ca.

Nauczyciele bibliotekarze

 

 Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych w roku bie??cym obchodzony by? pod has?em „Biblioteki rz?dz?”. W Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku mo?na by?o obejrze? wystaw? zatytu?owan? „Czym pisali?my, czym piszemy”, na której zgromadzono przedmioty s?u??ce do pisania- od g?siego pióra, stalówki, poprzez pióro wieczne i d?ugopis po maszyn? do pisania i komputer.

Zobaczy? by?o mo?na pok?osie dwóch akcji zainicjowanych w ramach obchodów MMBS- wystaw? zatytu?owan? „Ciekawa ksi??ka”, gdzie znalaz?y si? pozycje, którymi zechcieli si? pochwali? s?uchacze i pracownicy.

Rezultatem drugiej akcji pod has?em „Podaruj ksi??k? bibliotece” jest wzbogacenie si? ksi?gozbioru biblioteki o 98 pozycji.  Mo?na je by?o obejrze? na wystawie, a teraz ju? wypo?yczy?- s? to pozycje encyklopedyczne, historyczne i beletrystyka. Zach?camy do odwiedzenia biblioteki CKU, czekamy na czytelników do godziny 18,00.
12 pa?dziernika 2015 roku nauczyciele bibliotekarze szkó? ponadgimnazjalnych Bia?egostoku i powiatu bia?ostockiego uczestniczyli w spotkaniu metodycznym, które odby?o si? w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Przyby?e panie powita?a Maria Korzeniecka, wicedyrektor placówki, ?ycz?c owocnych obrad i korzystnej wymiany do?wiadcze?.

W pierwszej cz??ci spotkania panie pracuj?ce w bibliotece i ICIM CKU przedstawi?y histori? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego. Uczestniczki z zainteresowaniem obejrza?y film prezentuj?cy osi?gni?cia z 10-letniej dzia?alno?ci Centrum. Nast?pnie wykorzystuj?c przygotowan? prezentacj? omówi?y powstanie i rozwój biblioteki i ICIM oraz  podejmowane dzia?ania.

W drugiej cz??ci pani Olga Topolewska poprowadzi?a warsztaty pod tytu?em  Rozwój kompetencji czytelniczych uczniów. Zaprezentowa?a platform? Centrum Edukacji Nauczycieli dotycz?c? dzia?alno?ci bibliotek szkolnych i zach?ci?a uczestników spotkania do wykorzystania w swojej pracy zgromadzonych tam zasobów. W przerwie go?cie mieli okazj? obejrze? pomieszczenia biblioteki i zapozna? si? z jej  zbiorami. Spotkanie przebiega?o w mi?ej atmosferze, daj?c mo?liwo?? do rozmów na nurtuj?ce i wa?ne tematy.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za udzia? w spotkaniu.

Zespó? nauczycieli bibliotekarzy

 

  

 


W ramach kampanii Czytam, wi?c wiem firma AUTO-POMOC AAA IRENEUSZ ALASZKIEWICZ ufundowa?a dla Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku pakiet prenumerat papierowych i elektronicznych Gazety Wspó?czesnej.

Firma AUTO-POMOC AAA IRENEUSZ ALASZKIEWICZ zyska?a dzi?ki temu miano Mecenasa Wiedzy.


 
 
Top!
Top!