Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow K?cik literacki
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

K?cik literacki Email

Blisko?? obcowania z literatur? wyzwala przyjemno?? estetyczn? z czytania.
Oto kilka propozycji czytelniczych Biblioteki CKU w Bia?ymstoku:

 
Zmierzch, S. Meyer, Wroc?aw 2005
Ksi??yc w nowiu, S. Meyer, Wroc?aw 2006
Za?mienie, S. Meyer, Wroc?aw 2008
Przed ?witem, S. Meyer, Wroc?aw 2009

 

Bestsellerowy cykl Stephenie Meyer to porywaj?ca opowie?? o niecodziennej mi?o?ci Izabelli z tajemniczym, przystojnym Edwardem. Wkrótce okazuje si?, ?e ch?opak posiada niesamowite zdolno?ci, gdy? jest wampirem! Nie przeszkadza to jednak Belli w upartym d??eniu do jego poznawania. Edward staje si? dla niej najwa?niejsz? osob? w ?yciu. Dziewczyna nie?wiadomie nara?a siebie i swoich najbli?szych na niebezpiecze?stwo. W kolejnych cz??ciach serii Bella i Edward musz? stawi? czo?a wielu niebezpiecze?stwom, pokonywa? wielu wrogów, nawet tych, którzy kiedy? byli ich przyjació?mi.
Seria S. Meyer zosta?a przet?umaczona na 30 j?zyków, od wielu miesi?cy króluje na ?wiatowych listach hitów czytelniczych. W kinach pojawi?a si? adaptacja filmowa cz??ci pierwszej pod tym samym tytu?em „Zmierzch” w re?. Catherine Hardwicke (2009).


Powroty nad rozlewiskiem, M. Kalici?ska Pozna? 2007
To w zasadzie pocz?tek opowie?ci o historii ludzi zwi?zanych z rozlewiskiem. Ksi??ka opowiada o korzeniach g?ównej bohaterki Basi, o jej wyjazdach i powrotach, dzieci?stwie, dorastaniu, studiach i ?yciu. Dorastanie to jest szczególne, gdy? oznacza poszukiwanie swojego miejsca na ziemi. Wraz z dojrzewaniem bohaterki i kszta?towaniem si? jej charakteru, zmienia si? te? malowniczo po?o?one rozlewisko niedaleko Pasymia. Ca?o?? wzbogacaj? ciekawe pomys?y kulinarne, które mo?na wykorzysta? – tak, jak robi?y to bohaterki Ma?gorzaty Kalici?skiej.
 
 
 
 
 
 
 

Dom na rozlewiskiem, M. Kalici?ska, Pozna? 2006
„Dom nad rozlewiskiem” to ksi??ka o poszukiwaniu sensu i celu w ?yciu, o zmianach, których nikt si? nie spodziewa, a wreszcie – o mi?o?ci, o rodzinie, o pragnieniu ciep?a i bezpiecze?stwa. Ma?gorzata postanawia zmieni? swoje ?ycie. Wyje?d?a z Warszawy nad malowniczo po?o?one mazurskie rozlewisko we wsi Pasym. Szuka korzeni, równowagi duchowej, a tak naprawd? szuka tam siebie. Na nowo odnajduje matk? Basi? i buduje z ni? bliskie relacje. Poznaje otoczenie, by idealnie wtopi? si? w tamtejszy klimat. Budowa pensjonatu wi??e j? z tym miejscem na zawsze…


 

 

 

 

 

Mi?o?? nad rozlewiskiem, M. Kalici?ska, Pozna? 2008

 Kontynuacja „Domu nad rozlewiskiem” i jednocze?nie ksi??ka zamykaj?ca trylogi?. Narratorkami s? tym razem Gosia i Paula. Jak pisze Tadeusz Zysk – wydawca – „ Trzeba tylko porzuci? codzienno?? rutynowych dzia?a?, otworzy? si? na tradycj? i rodzin?, odkry? pi?kno otaczaj?cej nas przyrody i odwa?y? si? na mi?o??”.

 

Image

Image

Image

Image 


Intruz, S. Meyer, prze?. ?. Witczak, Wroc?aw 2008

„Niezwyk?y, fascynuj?cy thriller psychologiczny. Po lekturze Intruza wyra?enia „bratnia dusza” nabiera nowego, zaskakuj?cego znaczenia!”  
Katherine Neville

„To fantastyczna, nietuzinkowa, przemy?lana powie??. Do Intruza powinno by? do??czane ostrze?enie: ta ksi??ka wci?ga po uszy i sp?dza sen z powiek. Nie przestaniesz o niej my?le? nawet po sko?czeniu lektury. Stephenie Meyer po mistrzowsku snuje opowie?? i odmalowuje postacie. Jest Stephenem Kingiem i Isaakiem Asimovem w jednej osobie.”
Ridley Pearson

Takie opinie i komentarze wydawca zamie?ci? na ok?adkach Intruza. Czy potrzeba lepszej zach?ty, by si?gn?? po t? ksi??k??
Stephenie Meyer – autorka bestsellerowego cyklu „Zmierzch” – opisuje ?wiat opanowany przez tajemniczego i niewidzialnego wroga, który przej?? ca?kowit? kontrol? nad ludzkimi cia?ami i umys?ami. Ostatni? niezale?n? istot? jest Melanie, do czasu, gdy w jej ciele zamieszka Wagabunda. Intruz chce pozna? my?li Melanie. Nie spodziewa si? tego, ?e nieoczekiwanie zakocha si? w m??czy?nie, którego wspomnienie Melanie piel?gnuje w sercu i duszy  jak najdro?szy skarb. Obie wyrusz? na poszukiwania Jareda…

 Image

 

Powie?ci kryminalne Agaty Christie

Co? dla mi?o?ników „powie?ci z dreszczykiem”…  Autorka wprowadza czytelnika w  ciemny ?wiat kryminalnych przest?pstw, manipulacji, zbrodni. Razem z ekscentrycznym detektywem Herkulesem Poirotem i jego pomocnikiem Hastingsem krok po kroku zmierza on do rozwi?zania zagadki. Nienaganne maniery Herkulesa Poirota, takt i sposób wys?awiania si? nadaj? specyficzny klimat powie?ciom Agaty Christie. Cho? sama autorka zwyk?a mawia? o swoim bohaterze, ?e bywa? po prostu niezno?ny…


Polecamy:
Agata Christie, Samotny Dom, prze?. Mira Micha?owska, Wroc?aw 2009
Agata Christie, Karty na stó?, prze?. Krystyna Bockenheim, Wroc?aw 2007
Agata Christie, Dopóki starczy ?wiat?a, prze?. Mira Micha?owska, Wroc?aw 2009
Agata Christie, Niedziela na wsi, prze?. Jolanta Bartosik, Wroc?aw 2009

 Image Image

 Image

 ImageBez mojej zgody, Jodi Picoult, prze?. Micha? Juszkiewicz, Warszawa 2009

To niezwyk?a opowie?? o ?yciu, o mi?o?ci, o chorobie, o relacjach rodzinnych i o ?mierci…

Andromeda (Anna) Fitzgerald jest typow? nastolatk?, odkrywa w sobie pasj? sportow? – lubi hokej. ?yje jednak w cieniu swej starszej siostry Kate i jej ?miertelnej choroby. Wie, ?e przysz?a na ?wiat w wyniku perfekcyjnie zaplanowanego w warunkach laboratoryjnych sztucznego pocz?cia. Po co? Po to, by by? dawc? idealnym. By najpierw odda? krew p?powinow?, pó?niej krew, szpik kostny, a? do momentu - gdy rodzina oczekuje od niej oddania narz?du do przeszczepu - nerki. Bohaterka staje przed trudn? decyzj?. Decyzj?, która podzieli jej najbli?szych i która jednocze?nie ods?oni z?o?one relacje rodzinne. Anna w wieku 13 lat dojrzewa szybko do tego, by udowodni?, ?e potrafi sama o sobie decydowa? i dokona? wyboru.
Autorka przedstawia wydarzenia z perspektywy najwa?niejszych bohaterów. Dopuszcza do g?osu Ann? i Kate (siostry), Jessego (brata), Sar? (matk?), Briana (ojca), Campbella (adwokata), Juli? (kuratora procesowego). Dzi?ki tak z?o?onej narracji czytelnik ma szans? ujrze? plan wydarze? – a przede wszystkim pozna? my?li i motywacje bohaterów - na wielu p?aszczyznach. Wkrótce oka?e si?, ?e nie ma ?atwych decyzji, ?atwych rozwi?za?…
Jodi  Picoult „Bez mojej zgody”  to znakomita ksi??ka o potrzebie mi?o?ci, wra?liwo?ci i akceptacji w czasach umierania. Na jej motywach nakr?cono film „My Sister's Keeper” (2009) w re?. Nicka Cassavetesa.
 

 Image

Dzieci Ireny Sendlerowej, Anna Mieszkowska, Warszawa 2009
 
Dzieci Ireny Sendlerowej  autorstwa Anny Mieszkowskiej to specjalne wydanie ksi??ki znanej pod tytu?em „Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej” uzupe?nionym o rozdzia? „?ycie po ksi??ce”.
Szczególn? uwag? zwraca dedykacja pisana dr??c? r?k? samej wówczas ju? 94-letniej bohaterki:
„Ksi??k? t? po?wi?cam pami?ci wszystkich moich wspó?pracowników, którzy pomagali mi w ratowaniu dzieci z getta”
Podpisana:  Irena Sendlerowa ps. „Jolanta”
Kwiecie? 2004 r.

Z przedmowy Micha?a G?owi?skiego czytamy, i? jest to pierwszy tom po?wi?cony pami?ci ofiarno?ci czynów Ireny Sendlerowej. Autorka - Anna Mieszkowska - dopuszcza swoj? bohaterk? do g?osu, zapisuje jej wypowiedzi, utrwala opinie.  
 
„Biografia Ireny Sendlerowej jest pi?kna i heroiczna, buduj?ca i przejmuj?ca, taka, która od dziesi?cioleci czeka?a na swojego Plutarcha.
Przez lata dzie?o Jej znane by?o stosunkowo nielicznym, tym, którym ocali?a ?ycie, grupie przyjació? i znajomych, a tak?e kilku historykom, zajmuj?cym si? drug? wojn? ?wiatow?, szczególnie za? – dziejami Zag?ady.”

S?owo wst?pne, Micha? G?owi?ski

 Image
Ksi??ka Dzieci Ireny Sendlerowej opisuje z dok?adno?ci? dokumentu heroiczne czyny Bohaterki, Jej zwyk?y dzie? w okupowanej Warszawie, okoliczno?ci uratowania 2500 ?ydowskich dzieci z piek?a getta, jak te? troski i zmartwienia towarzysz?ce dramatycznym wydarzeniom.
Sama Irena Sendlerowa zosta?a odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa?niewskiego najwy?szym odznaczeniem pa?stwowym - Orderem Or?a Bia?ego. Jest laureatk? Nagrody im. Jana Karskiego „Za M?stwo i Odwag?”, przyznano jej medal Fundacji Judaica z Krakowa, jako osoba znana jest m.in. w USA, Szwecji, Niemczech.
Zwyk?a mawia?, ?e: „Ludzie dziel? si? na dobrych i z?ych. Narodowo??, rasa, religia nie maj? znaczenia. Tylko to, jakim si? jest cz?owiekiem.” W ?yciu swoim kierowa?a si? maksym? mówi?c? o tym, i?: „Kto ratuje jedno ?ycie, ten ratuje ca?y ?wiat”.
Ksi??ka Dzieci Ireny Sendlerowej  Anny Mieszkowskiej mo?e stanowi? doskona?e ?ród?o wiadomo?ci o Holocau?cie - zw?aszcza w jego ludzkim i jednocze?nie nieludzkim wymiarze, by? tematem dyskusji podczas zaj??.

 

Czerwone i czarne, Stendhal, prze?. T. ?ele?ski (Boy), Warszawa 2005

Stedhal - w?a?c. Henri Beyle (1783-1842), pisarz francuski, okre?lany mianem ojca nowoczesnego realizmu i mistrza prozy psychologicznej. Oficer kawalerii napoleo?skiej, bra? udzia? w kampanii w?oskiej i wojnie z Rosj? w 1812r. Po rozstaniu z wojskiem zamieszka? we W?oszech. W 1827r. ukaza?a si? jego pierwsza powie?? – Armancja (wyd. polskie 1957). W 1830r. opublikowa? Czerwone i czarne (wyd. polskie 1889). Twórczo?? Stendhala, niedoceniona za ?ycia autora, zdoby?a uznanie dopiero w drugiej po?owie XIX wieku.
od Redakcji
 
„Wedle komentatorów tak wyja?nia si? tytu? powie?ci: czerwie? to kolor huzarski, czer? to sutanna, na jak? skaza?y Sorela jego czasy. Czerwie? to marzenie o s?awie, brawura, niebezpiecze?stwo w walce otwartej, bez chytro?ci i maski, tudzie? kolor krwi… Czer? to rzeczywisto?? ponura i zak?amana, maskowanie si? w walce nierównej; w?adza hipokryzji i pod?o?ci, otaczaj?cej si? chmar? szpiegów”. 
Ewa Bie?kowska
(fragment pos?owia)

 

Image 

Psie lata, G. Grass, przek?. S. B?aut,  Gda?sk 1998

Günter Grass (1927) urodzi? si? w rodzinie kaszubsko-niemieckiej w wolnym mie?cie Gda?sk, którego jest honorowym obywatelem. S?aw? przynios?a mu twórczo?? uznawana za symbol rozrachunku z nazizmem. Wyró?niany za wk?ad w pojednanie polsko-niemieckie.
W powie?ciach zamie?ci? wiele barwnych opisów Gda?ska z lat swojego dzieci?stwa i m?odo?ci. Jest autorem grafik i ilustracji do w?asnych ksi??ek. Ceniony za erudycj?, mistrzowskie pos?ugiwanie si? opisem i ironi?. Nagrodzony Nagrod? Nobla w 1999r. W 2006r. publicznie wyzna?, ?e podczas wojny s?u?y? w oddzia?ach Waffen-SS.
 
od Redakcji

„Psie lata” z 1963r. jest jedn? z cz??ci tzw. „trylogii gda?skiej”, obok powie?ci: „Blaszany b?benek” oraz „Kot i mysz”. Opowiada w niej o wojennym dorastaniu w rodzinnym Gda?sku i jego okolicach, z malowniczymi opisami miejsc, których realizm miesza si? z bajkowo?ci?, a pó?niej – w zmieniaj?cym si? pa?stwie niemieckim. Nie omija trudnych tematów: przyczyny zgody na nazizm i uporania si? z w?asn? przesz?o?ci?.

od Redakcji

 

 Image

Iwan Gro?ny, A. Andrusiewicz, Warszawa 2006

 

Andrzej Andrusiewicz - historyk i politolog, zajmuje si? dziejami krajów Europy ?rodkowej i Wschodniej. Napisa? m.in. Dzieje Wielkiej Smuty (1999), Carowie i cesarze Rosji. Szkice biograficzne (2001).
od Redakcji

 

Posta? Iwana IV Gro?nego wci?? fascynuje nie tylko polityków, historyków i ludzi sztuki, ale wszystkich interesuj?cych si? dziejami Rosji i Europy.
W jego czasach Rosja prze?y?a pierwsz? w swojej historii fal? terroru, który z ró?nym nat??eniem stosowano ponad trzydzie?ci lat. Car twardo i bezwzgl?dnie d??y? do zbudowania pot??nego pa?stwa, wymagaj?c od poddanych ca?kowitego podporz?dkowania. Nie cofa? si? przed gwa?tami, intrygami, manipulowaniem lud?mi, niekiedy osobist? zemst?. Ukszta?towa?a go bowiem epoka, w której ?ycie cz?owieka mia?o warto?? inn? ni? w ?wiecie dzisiejszym.

 

 od Redakcji

Polecamy z tej samej serii:
•    Alain Buisine, Casanova
•    Roland Marx, Królowa Wiktoria

 

 Image

Pami?? i to?samo??, Jan Pawe? II, Kraków 2005

„Ka?de ludzkie cierpienie, ka?dy ból, ka?da s?abo?? kryje w sobie obietnic? wyzwolenia, obietnic? rado?ci: „teraz raduj? si? w cierpieniach za was” – pisze ?w. Pawe? (Kol 1,24). Odnosi si? to do ka?dego cierpienia wywo?anego przez z?o. Odnosi si? tak?e do ogromnego z?a spo?ecznego i politycznego, jakie wstrz?sa wspó?czesnym ?wiatem i rozdziera go – ca?e to cierpienie jest w ?wiecie równie? po to, ?eby wyzwoli? w nas mi?o??, ów hojny i bezinteresowny dar z w?asnego „ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W mi?o?ci, która ma swoje ?ród?o w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przysz?o?? ?wiata. Chrystus jest Odkupicielem ?wiata: „a w jego ranach jest nasze uzdrowienie”. (Iz 53,5)

Jan Pawe? II

Pisz?c t? ksi??k?, Jan Pawe? II powróci? do najwa?niejszych tematów rozmowy, jaka mia?a miejsce w 1993 roku w Castel Gandolfo. Dwaj polscy filozofowie, ks. Józef Tischner
i Krzysztof Michalski, za?o?yciele Instytutu Nauk o Cz?owieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu, zaproponowali mu przeprowadzenie krytycznej analizy historycznej i filozoficznej dwóch dyktatur, które naznaczy?y pi?tnem dwudzieste stulecie: nazizmu i komunizmu. Nagrane wówczas rozmowy zosta?y potem spisane. Jednak?e Ojciec ?wi?ty, wracaj?c do kwestii podnoszonych w tamtej konwersacji, uwa?a? za konieczne rozszerzenie perspektyw wywodu. Zatem, wychodz?c od wspomnianych rozmów, rozwin?? swoj? refleksj? o nowe elementy. Tak powsta?a ta ksi??ka, która podejmuje zagadnienia maj?ce istotne znaczenie dla losów ludzko?ci, stawiaj?cej pierwsze kroki w trzecim tysi?cleciu.
Przy redakcji ksi??ki zosta?a zachowana literacka forma konwersacji, aby czytelnik mia? ?wiadomo??, ?e nie jest to wyk?ad akademicki, ale przyjacielska rozmowa, w której – podejmuj?c z wielk? precyzj? proponowane kwestie w poszukiwaniu w?a?ciwych odpowiedzi – nie mo?na by?o rozwin?? wyczerpuj?cych wywodów. Pytania, w ich aktualnej formie, zosta?y dodane przez redakcj?. Maj? one za zadanie u?atwi? czytelnikowi w?a?ciwe zrozumienie papieskiej my?li.
?yczymy, aby ka?dy, kto we?mie do r?ki t? ksi??k?, móg? znale?? w niej rozwi?zania przynajmniej niektórych kwestii, jakie go nurtuj?.     
od Redakcji
 

 Image

Ksi?dz Jerzy Popie?uszko, E. K. Czaczkowska, T. Wi?cicki, Warszawa 2004

Ta ksi??ka jest jeszcze jedn? prób? zrozumienia fenomenu m?cze?stwa Ksi?dza Jerzego. Mówi si?, i? by? on bohaterem narodowym, zgin?? za wolno?? Ojczyzny, odda? ?ycie za „Solidarno??”, by? wyrazicielem pozbawionego g?osu spo?ecze?stwa. Jest w tym wszystkim jaka? cz?stka prawdy, ale nie oddaje ona istoty sprawy. Je?li dzi? trwa jego proces beatyfikacyjny, to dlatego, ?e by? niezwykle wyrazistym ?wiadkiem Jezusa Chrystusa. Ogromn? zalet? ksi??ki jest wi?c to, i? dokumentuj?c solidnie ?ycie, dzia?alno?? i okoliczno?ci ?mierci warszawskiego duszpasterza ludzi pracy, nie ogranicza si? tylko do politycznych uwarunkowa? tamtych tragicznych czasów lecz – g?ównie dzi?ki odwo?ywaniu si? do tekstów samego Ksi?dza Jerzego – pozwala lepiej zrozumie? najg??bszy, religijny sens jego ofiary, który w j?zyku Ko?cio?a nazywa si? ?wi?to?ci?.”   
Ks. prof. Piotr Nitecki


Temat sk?ania? móg? do napisania tekstu w poetyce ?ywotów ?wi?tych, obcej raczej naszym czasom. Szcz??liwie jest to rzetelna biografia, sprawnie wykorzystuj?ca ró?ne ?ród?a, zw?aszcza wspomnienia, nie stroni?ca te? od problemów budz?cych kontrowersje.”
Prof. dr hab. Jerzy Holzer


 Image

To jest wasze ?ycie. By? sob? w chorobie przewlek?ej,  M. Baranowska, Warszawa 2005

Ma?gorzata Baranowska – poetka, krytyk i historyk literatury, adiunkt w Instytucie Bada? Literackich PAN. Ksi??ka jest zapisem osobistych do?wiadcze? Autorki, która od ponad dwudziestu lat zmaga si? z chorob? przewlek??.

od Redakcji

„Oczywi?cie do?wiadczenia choroby si? nie wybiera. Ale przecie? i czas choroby jest tak?e czasem ?ycia. Nie da si? go wzi?? w nawias. W miar? mo?no?ci trzeba mu wydziera? ile si? da na przebywanie w nieskr?powanej sferze wyobra?ni, albo na obcowanie z rodzin?, przyjació?mi, na prac?, na jak?? dost?pn? rozrywk?. W ka?dym razie trzeba uzna? rzeczywisto?? czasu choroby. Tylko trzymaj?c si? mocno rzeczywisto?ci, b?dziemy w stanie w jaki? sposób si? od choroby oderwa?, jednocze?nie z ni? walcz?c.”
(fragment ksi??ki)
 
 
 
 
 
 

 Image

?ycie ka?demu drogie, H. Birenbaum, [fot.] A. Bujak, Kraków 2005

Halina Birenbaum urodzi?a si? w Warszawie. W czasie wybuchu wojny w 1939 roku mia?a 10 lat. Prze?y?a warszawskie getto; podczas powstania w roku 1943 ukrywa?a si? w bunkrze przy ul. Mi?ej. W obozie na Majdanku sp?dzi?a noc w komorze gazowej, rano okaza?o si?, ?e Niemcom zabrak?o gazu… Pó?niej by?a wi??niark? Auschwitz-Birkenau i Neustadt-Glewe. W maju 1945 roku zosta?a wyzwolona – mia?a wtedy 15 lat. Ca?a najbli?sza i dalsza rodzina, oprócz jednego starszego brata, zgin??a w obozach ?mierci w Treblince, na Majdanku i w Auschwitz. Zamieszka?a w 1947 roku w Izraelu. Jest pisark?, poetk?, t?umaczk?. W roku 2001 otrzyma?a tytu? Cz?owieka Pojednania. Mimo strasznych prze?y? zachowa?a niezwyk?? pogod? ducha. Jest wypróbowan? przyjació?k? Polski. (…)
    Prze?ycia z lat wojny i zag?ady uwra?liwi?y j? szczególnie na cierpienia i krzywdy zadawane zwierz?tom, s?abym i bezradnym, spragnionym pomocy i mi?o?ci ludzkiej. Tej pomocy i mi?o?ci sama im nie szcz?dzi, jak wida? tak?e w zapiskach zawartych w tej ksi??ce. Zapiski zawieraj? równie? g??bokie refleksje nad losem cz?owieka i w ogóle wszelkiego Bo?ego stworzenia.

 

od Redakcji

 

„Zwróci?am d?ug wobec mych czworono?nych przyjació?. One s? cz??ci? mojego ?ycia, krajobrazu – mi?o?ci do ?ycia. Dozna?am dzi?ki nim i z ich powodu moc wra?e?, które zachowa?am w sobie na zawsze. Losy tych zwierz?t towarzyszy?y mi nieustannie obok rozmaitych zdarze? osobistych, rodzinnych i spo?ecznych. Nale?y im si? miejsce w moich zapiskach -  serdeczna, prawdziwa opowie?? o psach i kotach, które zjawi?y si? u naszych progów na ró?nych etapach naszego i ich ?ycia.
    Pragn??am podzieli? si? m? wiedz? i wra?eniami z innymi lud?mi. (…) Na pewno wielu odnajdzie w tych opowie?ciach znajome w?tki. Inni zechc? mo?e pod ich wp?ywem pój?? w nasze ?lady i tak?e przygarn? porzucone stworzenie? Pomog? im ?y? w naszym trudnym ?wiecie. By?aby to dla mnie szczególna satysfakcja, a dla cierpi?cych zwierz?t – szcz??cie.”

 

Halina Birenbaum

 

 Image

Morza i oceany. Atlas, Pod red. Zespo?u Wydawnictwa Kartograficznego DAUNPOL pod kierunkiem J. Sieradzkiej-Kasprzak, Warszawa 2007
 

Atlas zawiera wiele barwnych, wspó?czesnych i dawnych map oceanów i mórz, wysp i archipelagów. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat typów wybrze?y, klimatu, kataklizmów, zwierz?t morskich, raf koralowych, portów, miast handlowych, latarni morskich, rybo?ówstwa, ?eglugi, bogactwa dna morskiego, wraków i wiele, wiele innych. Nawigacj? po atlasie usprawni przejrzysty skorowidz nazw i poj??.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Image

Fotografia portretowa, Cz. Czapli?ski, Czarnków 2004

 „Ponad dwadzie?cia lat temu, w katalogu mojej pierwszej ameryka?skiej wystawy portretów, jako motta u?y?em s?ów Leonarda da Vinci: „Nie malujesz cech zewn?trznych, malujesz to, co jest w umy?le”. Nic nie zmieni?o si? od tamtego czasu, s?owa wielkiego Mistrza s? aktualne do dzi?. Portretowanie jest dla mnie, podobnie jak dla Jana Bu?haka sto lat temu, najbardziej intymnym spotkaniem dwóch spojrze?, dwóch my?li, dwóch dusz.”

Czes?aw Czapli?ski

Portret uwa?any jest za jedn? z najtrudniejszych dziedzin w sztuce. Mówi si?, chyba bez zbytniej przesady, ?e je?li potrafisz zrobi? dobry portret, to potrafisz zrobi? wszystko. (…)
Ksi??ka z serii „Sztuka fotografii.Fotografia portretowa” nie jest poradnikiem, jest raczej przewodnikiem i to bardzo osobistym. Napisa?em ksi??k?, jak? chcia?em przeczyta?, gdy trzydzie?ci lat temu zacz??em zajmowa? si? fotografi?. (…)
Najkrócej, ksi??ka jest o tym, czym i jak fotografowa? ludzi oraz co dalej z portretami robi?, aby oprócz przyjemno?ci zacz??y przynosi? dochód.
od Autora
 

 Image

Fotografujemy. Jak si? ustrzec b??dów! Niezb?dnik fotoamatora, W. Barchacz, Warszawa 2005
 

W?odzimierz Barchacz jest fotografem, dziennikarzem, za? nade wszystko uznanym popularyzatorem sztuki fotografowania. (…) Opublikowa? kilkadziesi?t fotoreporta?y obrazuj?cych szkolne ?ycie, g?ównie w latach dziewi??dziesi?tych, w miesi?czniku dla nauczycieli „Nowa Szko?a”. Otrzyma? wiele nagród i wyró?nie? za fotoreporta?e i teksty w konkursach fotograficznych i dziennikarskich.

Oprócz cz??ci podstawowej ksi??ka zawiera:
•    kilkudziesi?ciostronicowy  rozszerzony s?owniczek terminów fotograficznych albo – jak kto woli – leksykon, opracowany mi?dzy innymi w odpowiedzi na pro?by i sugestie wielu fotoamatorów. Zawiera du?o dodatkowych informacji: o aparatach (ok. 8 str.), rodzajach pomiarów o?wietlenia (ok. 1,5 str.), obiektywach (ok. 2,5 str.), filtrach (ok. 4 str.) etc.; dzi?ki temu, tak?e i sam w sobie stanowi poniek?d odr?bn? ca?o??;
•    dodatek na dzi?: „Cyfra czy analog?”
od Redakcji
 

 Image

Fotograf, fotografia, prawo, W. Or?ewski, Warszawa 2006

Wojciech Or?ewski – absolwent Wydzia?u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uko?czy? studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Mi?dzyuczelnianym Instytucie Wynalazczo?ci i Ochrony W?asno?ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiello?skiego. Wspó?pracuje z miesi?cznikiem „Wydawca”. Autor poradników Reklama i prawo (1988), Elementy prawa w dzia?alno?ci wydawniczej (1997, 2000), Prawo w mediach (2004), Znak towarowy. Praktyczny poradnik dla przedsi?biorcy (2005). Jest wyk?adowc? prawa autorskiego na kursach edytorskich Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi??ek.

 

„Fotograf, fotografia, prawo” to doskona?e kompendium wiedzy dotycz?cej prawnych aspektów wykorzystania fotografii. Przeznaczone zarówno dla osób zawodowo paraj?cych si? wykonywaniem zdj??     jak i amatorów, których prace mog? by? wykorzystywane  w szeroko rozumianych mediach, dla instytucji (wydawnictw prasowych, ksi??kowych, portali internetowych, itp.). „Fotograf, fotografia, prawo” ma za zadanie przybli?y? podstawowe zagadnienia prawne dotycz?ce zarówno publikacji, jak i prezentacji fotografii w ró?nego typu mediach (m.in. ksi??ka, reklama, Internet) i poza nimi (przestrze? otwarta, instytucje kulturalne). Autor stawia sobie za cel zapoznanie czytelników z zasadami ochrony dóbr osobistych, uprawnie? tak fotografa, jak i osób korzystaj?cych z jego dorobku (wydawca, agencja reklamowa, inne). (…)
Cennym uzupe?nieniem ksi??ki jest aneks z wzorami siedmiu najcz??ciej zawieranych umów (umowa o dzie?o, wydawnicza, o rozpowszechnianie wizerunku, itd.).
od Redakcji

 

 Image

 

 

 
 
Top!
Top!