Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow Aforyzmy i cytaty
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Aforyzmy i cytaty Email

 

Aforyzmy i cytaty – literatura i sztuka

 

1.
„Wiersz jest ponad czas i ponad ?mier?."
Micha? Anio? Buonarotti

 

2.
„Kto chce poet? zrozumie?, musi uda? si? do jego kraju."
Johann Wolfgang von Goethe

 

3.
„Ksi??ki s? odwrotno?ci? armat: im s? l?ejsze i krótsze, tym dalej nios?."
Juan Valera

 

4.
„Teatr to aktywna refleksja nad samym sob?."
Novalis

 

5.
„Wydawca to kto?, kto oddziela ziarno od plew i drukuje plewy."
Adlai E. Stevenson II

 

6.
„Klasyka to ksi??ki, które ka?dy chcia?by zna?, a nikt nie chce czyta?."
Mark Twain

 

7.
„Ró?nica mi?dzy rzeczywisto?ci? a powie?ci? jest taka, ?e powie?? musi by? sensowna."
Tom Clancy

 

8.
„Z ?yciem, jak ze sztuk? w teatrze: wa?ne, nie jak d?ugo trwa, ale jak jest zagrana."
Seneka M?odszy

 

9.
„Co ma w pie?ni o?y?, w ?yciu musi zgin??."
Przys?owia niemieckie

 

10.
„Literatura nie mówi prawdy, lecz j? wymy?la."
Vladimir Nabokov

 

11.
„Uwa?am, ?e telewizja kszta?ci. Za ka?dym razem, kiedy kto? w??cza telewizor, id? do s?siedniego pokoju i czytam sobie ksi??k?."
Groucho Marx

 

12.
„Malarstwo jest milcz?c? poezj?, a poezja - mówi?cym malarstwem."
Symonides

 

13.
„Poeta - kto?, kto pragnie w jasny dzie? pokaza? ?wiat?o ksi??yca."
Jean Cocteau

 

14.
„Powo?aniem poezji jest ocala? warto?ci najwa?niejsze i podeptane."
ks. Jan Twardowski

 

15.
„Poezja jest ros? po?yskuj?c? w s?o?cu. Gdy rosa ta zaczyna nam moczy? buty, tworzy si? proza ?ycia."
Valeriu Butulescu

 

16.
„Poezja jest chorob? niektórych ludzi, podobnie jak per?a jest cierpieniem ostrygi."
Heinrich Heine

 

17.
„Kiedy cz?owiekowi brak szczególnych talentów, zabiera si? za pisanie."
Honoré de Balzac

 

18.
„Zazwyczaj kultura wzbogaca si? dzi?ki tym ksi??kom, na których wydawcy stracili pieni?dze."
Margaret Fuller

 

19.
„Krytycy po to og?aszaj? jednego pisarza kamieniem milowym, aby nim ukamienowa? innych."
Wies?aw Brudzi?ski

 

20.
„Dom bez ksi??ek to dom bez okien."
Przys?owia greckie

 

21.
„Sztuka jest zaiste nie chlebem, lecz winem ?ycia.”
Jean-Paul Sartre

 

22.
„Sztuka przynosi nam dowód, ?e istnieje co? innego ni? nico??."
Marcel Proust

 

23.
„Poezja robi z ?ez per?y."
Alfred de Musset

 

24.
„Pisarze s? in?ynierami dusz ludzkich, a krytycy s? in?ynierami dusz pisarzy."
S?awomir Mro?ek

 

25.
D?ugo pisano g?simi piórami. G?si odegra?y wa?n? rol? w upowszechnianiu kultury."
Valeriu Butulescu

 

26.
Ludzie stali si? tak kulturalni, ?e bili si? o ksi??ki."
Valeriu Butulescu

 

27.
„Jakie spo?ecze?stwo, taka literatura.”
Henryk Sienkiewicz

 

28.
„Literatura polska jest jedna. Gdziekolwiek powstanie pi?kny wiersz w j?zyku Norwida, nale?y do jej obszaru.”
Julian Przybo?

 

29.
„Literatura – to sumienie naszego ?wiata.”
Eugeniusz Iwanicki

 

30.
„Literatura powinna odmierza? sprawiedliwo?? widzialnemu ?wiatu.”
Joseph Conrad

 

31.
„Literatura to szereg zda?, id?cych g?siego, jedno po drugim.”
Witold Gombrowicz

 

32.
„Szcz??liwa by?aby literatura, gdyby nie by?a rzecz? modn? i gdyby si? ni? chcieli zajmowa? tylko ci, dla których jest stworzona.”
Stendhal

 

33.
„Wielkie dzie?a literatury ?wiatowej nie s? na ogó? optymistyczne, ale nie odbieraj? nadziei.”
Julian Przybo?

 


 

 
 

 
 
Top!
Top!