Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow Czytelnia czasopism
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Czytelnia czasopism Email
W Czytelni znajduj? si? wybrane tytu?y prenumerowanych bie??cych czasopism i gazet. Zainteresowani mog? skorzysta? z nich po okazaniu dowodu to?samo?ci oraz na zasadzie wolnego dost?pu do pó?ek. U?ytkownicy maj? tak?e do dyspozycji stanowiska komputerowe Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej z bezp?atnym dost?pem do Internetu. 

 

ImageIT w administracji – miesi?cznik informatyków i mened?erów IT sektora publicznego – pismo po?wi?cone technologiom informatycznym, które maj? zastosowanie w sektorze publicznym, w e-administracji, itp. Przeznaczone g?ównie dla informatyków, administratorów sieci oraz osób zarz?dzaj?cych informatyzacj? lub upowszechniaj?cych j?  w sferze szeroko rozumianego sektora publicznego. Do poszczególnych numerów miesi?cznika za??czone s? gratis p?yty CD z darmowymi programami informatycznymi przydatnymi w urz?dach, biurach lub innych instytucjach.

Zawarto?? pisma to:
•    Temat numeru
•    Testy urz?dze?
•    IT w praktyce
•    Technologie sieciowe
•    Prawo
•    E-urz?d
 
 
 
 
ImagePhotoshop – miesi?cznik przeznaczony dla grafików i pasjonatów fotografii cyfrowej. Na ?amach czasopisma prezentowane s? narz?dzia do obróbki grafiki. Do ka?dego numeru do??czona jest p?yta DVD z ciekawymi materia?ami, np. multimedialnym kursem wideo „Photoshop Elements 8”, s?ownikiem programu Photoshop, plikami ?ród?owymi do tutoriali zamieszczonych na ?amach konkretnego numeru czasopisma, zdj?ciami. Dla zainteresowanych zespó? redakcyjny przygotowa? w ka?dym numerze wiele interesuj?cych materia?ów: ciekawe warsztaty graficzne, porady i ?wiczenia z zakresu fotomonta?u i  obróbki fotografii cyfrowej, przegl?d specjalistycznego sprz?tu dla grafika, kramik rozmaito?ci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ImageKurier Poranny – pismo codzienne o zasi?gu lokalnym, czytelnik znajdzie tu interesuj?ce go bie??ce informacje pogrupowane tematycznie w dzia?y:
  • Wydarzenia
  • Bia?ystok
  • Ostry dy?ur
  • Kultura
  • Kraj, ?wiat
  • Moje Auto
  • Aktualno?ci
  • Og?oszenia drobne
  • Reklama
  • Sport

 

 

 

 

 

 

W ka?dy dzie? tygodnia publikowane s? dodatki specjalne do czasopisma, np. Praca i Nauka, Mój Dom i Nieruchomo?ci oraz wiele innych.

ImageDziennik Polska Europa ?wiat – gazeta codzienna zawieraj?ca naj?wie?sze informacje o wydarzeniach z Polski, Europy i ?wiata. Wytrawni znawcy np. polityki, ekonomii, kultury, ekologii czy sportu z pewno?ci? znajd? tu co? dla siebie.
 
 
ImageGazeta Prawna – najwi?kszy dziennik gospodarczy publikuj?cy najbardziej aktualne dane dotycz?ce m.in. podatków, prawa pracy, ubezpiecze? spo?ecznych, zdrowia, edukacji, wiadomo?ci gospodarczych i wielu innych.
 
 
 
ImageTygodnik Spo?eczno-O?wiatowy G?os Nauczycielski – czasopismo o d?ugoletniej tradycji, wydawane od 1917r. w Warszawie, poruszaj?ce tematy najbli?sze ?rodowisku nauczycielskiemu. Na ?amach gazety znajdziemy ciekawe artyku?y zwi?zane z edukacj? i wychowaniem, felietony i reporta?e, ofert? szkole?, seminariów i warsztatów. 
 
 
ImageBiblioteka w Szkole – miesi?cznik i zarazem serwis nauczycieli bibliotekarzy. Zainteresowani odnajd? tu rzetelnie przygotowane scenariusze, felietony, informacje dotycz?ce nowoczesnego funkcjonowania bibliotek szkolnych, warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza oraz awansu zawodowego. Zespó? redakcyjny podpowie w jaki sposób najefektywniej pracowa? z czytelnikiem w miejscu tak specyficznym, jakim jest biblioteka.
 
 
ImageCogito – magazyn skierowany do m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych serwuj?cy jej gar?? informacji o ?yciu, studiach, edukacji. Sympati? uczniów budzi specjalny dodatek edukacyjny, b?d?cy swoist? „pomoc? naukow?” przed sprawdzianem, klasówk? czy egzaminem maturalnym. Zespó? redakcyjny oferuje te? wiadomo?ci kulturalne, serwisy informacyjne, reporta?e i wywiady z ciekawymi lud?mi ?wiata nauki, sztuki lub kultury popularnej.
 
 
ImageChip – czasopismo komputerowe, zawieraj?ce najnowsze dane na temat m.in. sprz?tu komputerowego, testów wymaga? technicznych, aktualno?ci i trendów w dziedzinie informatycznej. Eksperci udziel? porad dotycz?cych m.in. narz?dzi, gier, konsoli, oprogramowania, serwisowania i wielu innych.

 


 
 
Top!
Top!