Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow ?wiadomy wyb鏎 pewny     sukces
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

?wiadomy wyb鏎 pewny sukces Email

 Image

?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych

Wy?sza Szko?a Administracji Publicznej im. Stanis?awa Staszica w Bia?ymstoku (Lider projektu) wraz z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku (Partner www.ckubialystok.pl) rozpoczyna realizacj?  projektu „?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych”, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionie, dzia?anie 9.2. Podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu to 28 miesi?cy, od 01.09.2008r. do 31.12.2010r.

G?ównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci kszta?cenia zawodowego przez opracowanie i wdro?enie programów rozwojowych w 60 szko?ach  przyczyniaj?cych si? do modernizacji procesu kszta?cenia i wzmocnienia potencja?u szkolnictwa zawodowego w zakresie dzia?a? edukacyjno-zawodowych i sieci O?rodków Kariery oraz aktywne w??czenie pracodawców w proces kszta?cenia. 


Rekrutacja do udzia?u w projekcie rozpoczyna si? 20 listopada i b?dzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zapoznanie si? z „Regulaminem rekrutacji i udzia?u w projekcie” oraz wype?nienie i przes?anie poczt? tradycyjn? lub z?o?enie w Biurze Projektu „Formularza zg?oszeniowego”. Szczegó?owe kryteria dost?pne s? w Regulaminie rekrutacji i udzia?u w projekcie na stronie http://www.wsap.edu.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Biuro Projektu:

Wy?sza Szko?a Administracji Publicznej im. Stanis?awa Staszica  w Bia?ymstoku

15-555 Bia?ystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26, pok. 17A,

tel. 085 743 13 93, fax. 085 732 12 93  w. 116

www.wsap.edu.pl, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

 

 

Regulamin rekrutacji:

ImageRegulamin rekrutacji i udzia?u w projekcie - format pdf

 

Dokumenty do pobrania:

ImageFormularz rekrutacyjny (wersja kolorowa) - format pdf


ImageFormularz rekrutacyjny (wersja czarno - bia?a) - format pdf

 

 

Pozosta?e dokumenty do pobrania:

ImageDeklaracja udzia?u w Projekcie 


ImageDeklaracja uczestnictwa w Projekcie 


Image?cie?ka Udzia?u w Projekcie  

  

 

 
 
Top!
Top!