Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow Materia?y dydaktyczne dla nauczycieli
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Materia?y dydaktyczne dla nauczycieli Email

Multimedialne Wydawnictwo Edukacyjne wyda?o p?yt? DVD pt. „Irena Sendlerowa”
, na której zainteresowani tematyk? znajd? eseje, scenariusze lekcji, film dokumentalny „Lista Sendlerowej” w re? Micha?a J. Dudziewicza, fotografie i materia?y filmowe.
Na podstawie ksi??ki „Matka dzieci Holocaustu” John Kent Harrison napisa? scenariusz i wyre?yserowa? film pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej”.
 


 Image


Dzieci Ireny Sendlerowej
  autorstwa Anny Mieszkowskiej to specjalne wydanie ksi??ki znanej pod tytu?em „Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej” uzupe?nionym o rozdzia? „?ycie po ksi??ce”.
Szczególn? uwag? zwraca dedykacja pisana dr??c? r?k? samej wówczas ju? 94-letniej bohaterki:
„Ksi??k? t? po?wi?cam pami?ci wszystkich moich wspó?pracowników, którzy pomagali mi w ratowaniu dzieci z getta”
Podpisana:  Irena Sendlerowa ps. „Jolanta”
Kwiecie? 2004 r.

Z przedmowy Micha?a G?owi?skiego czytamy, i? jest to pierwszy tom po?wi?cony pami?ci ofiarno?ci czynów Ireny Sendlerowej. Autorka - Anna Mieszkowska - dopuszcza swoj? bohaterk? do g?osu, zapisuje jej wypowiedzi, utrwala opinie.  
 
„Biografia Ireny Sendlerowej jest pi?kna i heroiczna, buduj?ca i przejmuj?ca, taka, która od dziesi?cioleci czeka?a na swojego Plutarcha.
Przez lata dzie?o Jej znane by?o stosunkowo nielicznym, tym, którym ocali?a ?ycie, grupie przyjació? i znajomych, a tak?e kilku historykom, zajmuj?cym si? drug? wojn? ?wiatow?, szczególnie za? – dziejami Zag?ady.”
S?owo wst?pne, Micha? G?owi?ski
 
 Image
Ksi??ka Dzieci Ireny Sendlerowej opisuje z dok?adno?ci? dokumentu heroiczne czyny Bohaterki, Jej zwyk?y dzie? w okupowanej Warszawie, okoliczno?ci uratowania 2500 ?ydowskich dzieci z piek?a getta, jak te? troski i zmartwienia towarzysz?ce dramatycznym wydarzeniom.
Sama Irena Sendlerowa zosta?a odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa?niewskiego najwy?szym odznaczeniem pa?stwowym - Orderem Or?a Bia?ego. Jest laureatk? Nagrody im. Jana Karskiego „Za M?stwo i Odwag?”, przyznano jej medal Fundacji Judaica z Krakowa, jako osoba znana jest m.in. w USA, Szwecji, Niemczech.
Zwyk?a mawia?, ?e: „Ludzie dziel? si? na dobrych i z?ych. Narodowo??, rasa, religia nie maj? znaczenia. Tylko to, jakim si? jest cz?owiekiem.” W ?yciu swoim kierowa?a si? maksym? mówi?c? o tym, i?: „Kto ratuje jedno ?ycie, ten ratuje ca?y ?wiat”.
Ksi??ka Dzieci Ireny Sendlerowej  Anny Mieszkowskiej mo?e stanowi? doskona?e ?ród?o wiadomo?ci o Holocau?cie - zw?aszcza w jego ludzkim i jednocze?nie nieludzkim wymiarze, by? tematem dyskusji podczas zaj??. 
 

 

Teki edukacyjne IPN

Pakiet edukacyjny Stan wojenny przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarze? z najnowszej historii Polski. Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiaj?cy genez? i przebieg stanu wojennego. W dalszej cz??ci pakietu zamieszczono biogramy wa?niejszych postaci, s?ownik poj??, tablic? synchronistyczn?, kalendarium wydarze? w Kopalni W?gla Kamiennego „Wujek” oraz materia?y ?ród?owe – zdj?cia, dokumenty, relacje, wspomnienia, fragmenty wydawnictw drugiego obiegu i wspó?czesnych opracowa?. Z wyborem ?róde? koresponduj? scenariusze lekcji przeznaczone dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych. Scenariusze mog? by? realizowane na lekcjach historii, wiedzy o spo?ecze?stwie i j?zyka polskiego. Bogaty materia? ?ród?owy daje tak?e nauczycielom mo?liwo?? prowadzenia lekcji wed?ug w?asnych pomys?ów.

Image 

Pakiet edukacyjny Prymas Tysi?clecia – Kardyna? Stefan Wyszy?ski jest po?wi?cony jednej z najwa?niejszych postaci w historii Polski i Ko?cio?a. Przez pryzmat ?ycia kardyna?a Wyszy?skiego przedstawiono skomplikowany konflikt pomi?dzy komunistycznymi w?adzami PRL a polskim Ko?cio?em. Pakiet sk?ada si? z trzech cz??ci: materia?ów dla ucznia, dla nauczyciela i kart. Karty zawieraj? bogaty materia? ikonograficzny oraz faksymile dokumentów. S? zaplanowane jako tematyczne historie, co powinno nie tylko uatrakcyjni? ich odbiór, ale równie? u?atwi? uczniom wykorzystanie ich w samodzielnej pracy.

 Image

Pakiet edukacyjny Czerwiec ‘76 – krok ku wolno?ci przybli?a jedno z wydarze? z najnowszej historii Polski – protest robotniczy w czerwcu 1976 roku. W?ród dokumentów umieszczonych w cz??ci dla ucznia znajduj? si? notatki, protoko?y, instrukcje i listy ówczesnych w?adz wojewódzkich i centralnych oraz telegramy i deklaracje wysy?ane przez zak?ady pracy. W pakiecie umieszczono teksty z literatury pi?knej (wiersze) – do wykorzystania na lekcjach j?zyka polskiego. Scenariusze lekcji daj? mo?liwo?? wykorzystania aktywizuj?cych metod nauczania, g?ównie dramy. S? te? przyk?adem integracji mi?dzyprzedmiotowej – historii, j?zyka polskiego, wiedzy o spo?ecze?stwie oraz realizacji regionalnej ?cie?ki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej. 

 Image

Pakiet edukacyjny Stosunki polsko – ukrai?skie w latach 1939 – 1947 zawiera materia?y ?ród?owe – relacje naocznych ?wiadków wydarze?, meldunki wojskowe oraz dokumenty normatywne. Wszystkie prezentowane ?ród?a maj? niezb?dny opis, a przy wi?kszo?ci dopisano pytania, które mog? by? wykorzystane przez nauczyciela w trakcie lekcji historii. Z wyborem ?róde? koresponduj? trzy scenariusze lekcji. Pakiet obejmuje równie? wiele materia?ów pomocniczych. W?ród nich znajduj? si?  fragmenty prac historyków polskich i ukrai?skich. Obrazowemu przybli?eniu wybranych zagadnie? maj? s?u?y? zamieszczone w pakiecie mapy, diagramy oraz zdj?cia.

 Image

Pakiet edukacyjny Polskie Pa?stwo Podziemne w latach 1939 – 1941 obejmuje okres od 1 wrze?nia 1939 roku, a wi?c od wybuchu drugiej wojny ?wiatowej, do rozpocz?cia wojny niemiecko – sowieckiej w czerwcu 1941 roku. Bogaty materia? ?ród?owy zosta? tak dobrany, aby pokaza? ró?ne aspekty formowania si? Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Z wyborem ?róde? koresponduj? trzy scenariusze lekcji historii przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych.

 Image

Pakiet edukacyjny  Auschwitz – pami?? dla przysz?o?ci przedstawia pi?cioletni? tragiczn? histori? KL Auschwitz – od momentu utworzenia do wyzwolenia. Pomimo istnienia wielu publikacji dotycz?cych tych zagadnie? trzeba przypomnie? je raz jeszcze w formie przyst?pnej dla m?odego pokolenia i pomocnej dla nauczyciela w pracy na lekcjach. Pakiet podzielony jest na dwie cz??ci: materia?y dla ucznia oraz dla nauczyciela. W cz??ci dla nauczyciela znalaz?y si? trzy scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy. Bogaty materia? ?ród?owy daje nauczycielowi mo?liwo?? prowadzenia lekcji wed?ug w?asnych pomys?ów. Materia?y dla ucznia obejmuj? esej omawiaj?cy powstanie i funkcjonowanie obozu, s?ownik poj??, biogramy, tablic? synchronistyczn? i ró?norodny materia? ?ród?owy: fragmenty wspomnie? i relacji ofiar i oprawców, dokumenty oraz zdj?cia. Niektóre teksty i zdj?cia mog? wydawa? si? zbyt drastyczne, bez nich jednak historia obozu nie by?aby prawdziwa. Pakiet edukacyjny u?atwi przekazanie uczniom niezb?dnej wiedzy o zbrodni dokonanej na setkach tysi?cy niewinnych ludzi na mocy prawa ustanowionego przez Trzeci? Rzesz?.

 Image

Pakiet edukacyjny Zag?ada ?ydów polskich w czasie II wojny ?wiatowej ma pomóc nauczycielom w przekazywaniu wiedzy o niewyobra?alnym mordzie blisko 6 milionów europejskich ?ydów, w tym 3,5 miliona ?ydów polskich. S?u?y? ma równie? ci?g?emu kszta?towaniu ?ywej pami?ci o tych wydarzeniach, przede wszystkim o ofiarach, ich cierpieniach i ?mierci, a tak?e odwadze i determinacji tych, którzy prze?yli.
Materia?y dla ucznia obejmuj? esej omawiaj?cy przyczyny , poszczególne etapy i bilans zag?ady oraz s?ownik poj??, biogramy, tablic? synchronistyczn? i materia? ?ród?owy.
W cz??ci dla nauczyciela znalaz?y si? dwa scenariusze lekcji historii.
Na lekcj? j?zyka polskiego przygotowano scenariusz wykorzystuj?cy technik? „dramy”.
Czwarty scenariusz przeznaczony jest na lekcj? wiedzy o spo?ecze?stwie. W pakiecie znajduj? si? te? dwie propozycje wycieczek edukacyjnych oraz przyk?adowe tematy esejów dla uczniów szko?y ponadgimnazjalnej.

 Image

 

 oprac. B. Kamie?ska

  
  
  
  
  
  
 
 
Top!
Top!