Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow O Firmie
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Firma Symulacyjna NaTURa Podlasia spó?ka z o.o. Email
Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.
Image
Strona ta po?wi?cona jest dzia?alno?ci Firmy Symulacyjnej, w której kszta?c? si? doro?li, ucz?c si? pracy w spó?ce z o.o. na zasadzie symulacji. Jest to pierwsza tego typu firma w województwie podlaskim. Nasza firma zajmuj? si? bran?? turystyczn?.

Inicjatorami  za?o?enia  Firmy Symulacyjnej „NaTURa Podlasia” s? nauczyciele Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Firma powsta?a 6 pa?dziernika 2008 roku, otrzyma?a wpis do rejestru i jest zrzeszona w Centrali Firm Symulacyjnych "CENSYM" w Zielonej Górze.

Zaj?cia w firmie symulacyjnej odbywaj? si? w formie warsztatów w grupach licz?cych nie wi?cej ni? 15 osób. Ka?dy s?uchacz jest pracownikiem firmy symulacyjnej, posiada swoje akta osobowe przechowywane w dziale kadr. S?uchacz  powinien identyfikowa? si? z problemami firmy tak, jakby pracowa? w prawdziwym przedsi?biorstwie. S?uchacze s? zatrudnieni na cz??? etatu (z regu?y 1/2).  Zaj?cia odbywaj? si?  w godzinach popo?udniowych  i trwaj? 1 semestr.
Przez pierwszy miesi?c s?uchacze wdra?ani s? w kuluary dzia?ania firmy symulacyjnej: dziel? si? na zespo?y, poznaj? specyfik? funkcjonowania poszczególnych dzia?ów, zapoznaj? si? z ofert? przedsi?biorstwa, dostawcami i klientami itd.
Po miesi?cznym wdro?eniu s?uchacze przejmuj? zarz?d  nad firm?, samodzielnie wykonuj?c przy tym wszelkie prace zwi?zane z jej prowadzeniem a wi?c:
• sk?adanie zamówie? u dostawców po wcze?niejszym zapoznaniu si? z ofert? ró?nych firm
• ewidencjonowanie sprzeda?y i rozchodowanie gotowych produktów
• prowadzenie ewidencji ksi?gowej oraz rozlicze? bud?etowych
• prowadzenie ewidencji kadrowej i p?acowej

Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsi?biorstwa i jest prawdziwym biurem. Jej istot? jest symulacja, na?ladownictwo pracy autentycznego przedsi?biorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe s? identyczne jak w rzeczywistym przedsi?biorstwie.
W niej to s?uchacze kierunku technik administracji i technik prac biurowych odbywaj? praktyki zawodowe. . W czterech dzia?ach takich, jak: ksi?gowo??, sekretariat, kadry, import i eksport oraz marketing, s?uchacze prowadz? firm? turystyczn?, w którym wszystko oprócz towaru i pieni?dzy jest prawdziwe.
 
 


MI?DZYNARODOWE TARGI FIRM SYMULACYJNYCH
W MANNHEIM (NIEMCY)

W dniach 20 – 21 listopada 2012 r. firma symulacyjna Natura Podlasia uczestniczy?a w Mi?dzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Mannheim. Nasza firma by?a jedn? z 98 innych firm, które bra?y udzia? w targach. Podczas targów mo?na by?o zobaczy? stoiska firm symulacyjnych funkcjonuj?cych w Belgii, W?oszech, Francji, Niemiec oraz Argentynie.

Firm? symulacyjn? Natura Podlasia reprezentowa?y Ewa Tomaszczyk oraz Agnieszka Stefaniuk -  s?uchaczki Szko?y Policealnej Nr 5 kszta?c?ce si? w zawodzie technik prac biurowych. Opiek? merytoryczn? sprawowa?a Miros?awa Stankiewicz. Barier? j?zykow? pomaga?a pokonywa? Katarzyna Nikiciuk- nauczyciel j?zyka angielskiego w CKU.

Udzia? w targach to nowe do?wiadczenie. Zobaczyli?my jak funkcjonuj? firmy symulacyjne w innych krajach. Prowadzili?my negocjacje, zawierali?my transakcje handlowe.

Udzia? w targach uwa?amy za udany nie tylko ze wzgl?du na nowe do?wiadczenia, ale równie? ze wzgl?dów biznesowych – zawarli?my ok. 50 transakcji sprzeda?y. Nasza oferta cieszy?a si? du?ym powodzeniem.
Wyjazd by? doskona?? promocj? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku oraz Podlasia.

Miros?awa Stankiewicz

 


 W roku szkolnym 2011/2012, po przerwie wakacyjnej (od 19 wrze?nia 2011 roku), kontynuuje swoj? dzia?alno?? firma symulacyjna „NaTURa Podlasia” sp. z o. o.  ?wiadcz?ca  us?ugi turystyczne.
 
Pracownikami firmy s? s?uchacze trzeciego semestru kszta?c?cy si? z zawodzie technik prac biurowych.  To Oni  w ramach praktyk zawodowych b?d? prowadzi? sprawy firmy.  Jak sami mówi? „wszystko oprócz pieni?dzy i us?ug jest prawdziwe”. Sami sporz?dzaj? umowy handlowe, nawi?zuj? kontakty z klientami (innymi firmami symulacyjnymi funkcjonuj?cymi w Polsce i w Europie), prowadz? dokumentacj? ksi?gow? i pracownicz?. W obecnym semestrze, za cel g?ówny, stawiaj? sobie  pozyskanie, jak  najwi?cej klientów zagranicznych. Nie jest to zadanie ?atwe, bo klienci zagraniczni s? bardzo wymagaj?cy.

W wyniku kilkuetapowej rekrutacji dyrektorem firmy symulacyjnej zosta?a Pani Monika G?sowska, wicedyrektorem Pani Anna Brzostowska, a g?ówn? ksi?gow? Pani Krystyna ?abu?ko. Pozostali s?uchacze – pracownicy firmy, równie? zajmuj? okre?lone stanowiska. Wspomagaj? ich nauczyciele Pani Miros?awa Stankiewicz (ksi?gowo??), Pani Halina Panasiuk (handel i sekretariat) i Pani Aneta Nartowicz (kadry).

?yczymy im owocnej pracy. Aneta Nartowicz
 
 

MI?DZYNARODOWA KONFERENCJA FIRM SYMULACYJNYCH

ImageDzia?aj?ca w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku Firma Symulacyjna Natura Podlasia sp. z o.o. jest zrzeszona w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych  „CENSYM” w Zielonej Górze.
W 2010 roku Polska Centrala Firm Symulacyjnych  „CENSYM” obchodzi 15-lecie funkcjonowania. Z tej okazji w dniach 07 – 08 wrze?nia 2010 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze zorganizowano mi?dzynarodow? konferencj? firm symulacyjnych.
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zosta?o zaproszone do udzia?u w konferencji oraz zaprezentowania dzia?alno?ci firmy symulacyjnej Natura Podlasia sp z o.o.. Ponadto Bo?ena Barbara Krasnod?bska Dyrektor CKU w Bia?ymstoku na pro?b? Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych  „CENSYM” wyg?osi?a wyk?ad na temat: „Znaczenie praktycznej nauki zawodu w przygotowaniu do wej?cia na rynek pracy”.
Dzia?ania CKU w Bia?ymstoku oraz firmy symulacyjnej Natura Podlasia sp. z o.o. zosta?y zauwa?one przez Pana Jean-Marc HETSCH, Prezydenta Mi?dzynarodowej Sieci Firm Symulacyjnych EUROPEN-PEN International. Pan Prezydent przys?a? Imagelisty gratulacyjne skierowane do Bo?eny Barbary Krasnod?bskiej Dyrektora  CKU w Bia?ymstoku oraz nauczycieli prowadz?cych firm? symulacyjn?, zapewniaj?c mi?dzy innymi wsparcie naszych dzia?a? przez organizacj? EUROPEN – PEN International. 
Miros?awa Stankiewicz  

W dniach 21 - 22 kwietnia 2009 firma symulacyjna „NaTURa Podlasia sp. z   o. o. „ uczestniczy?a w  VII Mi?dzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.
S?uchacze  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku kierunek technik prac biurowych (semestr II), pod kierunkiem nauczyciela Haliny Panasiuk  przygotowali ofert? handlow? naszej firmy symulacyjnej.
Promocj? za? tej oferty w Zielonej Górze zaj??y si? Panie:  nauczyciel  mgr Aneta Nartowicz oraz Ma?gorzata Czaplejewicz i Julita Jankowska (s?uchaczki  technika administracji, semestr II).  One to nawi?za?y wiele kontaktów handlowych z innymi firmami symulacyjnymi, które na pewno w przysz?o?ci zaowocuj? kontraktami na nasze us?ugi.
Targi Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze umo?liwiaj? spotkanie wszystkich firm symulacyjnych zrzeszonych w centrali CENSYMU w Zielonej Górze. S?uchacze mog? wtedy sprawdzi? swoj? wiedz? zdobyt? w czasie zaj?? praktycznych w firmach symulacyjnych.
Dzi?kujemy Pani Dyrektor  mgr  in?. Bo?enie Barbarze Krasnod?bskiej za umo?liwienie udzia?u w tym przedsi?wzi?ciu. 

Oto kilka zdj?? z targów:

ImageImage

Oto kilka wra?e? uczestników targów:
Wra?enia Pani mgr Anety Nartowicz
Mo?ecie zapyta?, czy warto by?o jecha? na drugi koniec Polski na targi firm symulacyjnych. Jak najbardziej, podró? d?uga, ale obfituj?ca w wiele wra?e?.
W czasie targów spotka?am nauczycieli, którzy tak jak ja prowadz? zaj?cia w firmach symulacyjnych. Wymieni?am si? z nimi do?wiadczeniami, a co najwa?niejsze nawi?za?am kontakty, które my?l?, ?e zaowocuj? w ilo?ci nowych kontraktów handlowych naszej firmy. Ponadto targi umo?liwiaj? bezpo?rednie zapoznanie si? z firmami symulacyjnymi, mo?na podpatrze? ró?ne rozwi?zania dotycz?ce bran?y us?ug, rozwoju firm oraz w zmianach, jakie zasz?y w strukturze firm w ostatnim roku.
Nasza firma symulacyjna „NaTURa Podlasie” sp. z o. o. cieszy?a si? du?ym powodzeniem, nie tylko, dlatego, ?e po raz pierwszy uczestniczyli?my w targach, ale te? ze wzgl?du na bran?e us?ugi -turystyczne Przedstawili?my oferty handlowe  i zdobyli?my kilka zamówie? na nasze us?ugi. Ponadto wszystkim smakowa?y wyroby z Podlasia, takie jak: s?kacz, chleb pieczony na li?ciu chrzanu , kie?basa. Niektórzy jedli te wyroby  pierwszy raz w ?yciu.
W czasie targów s?uchacze (uczniowie) sprawdzali swoje umiej?tno?ci zdobyte na zaj?ciach firm symulacyjnych (promowali us?ugi firm), a nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i seminariach.  W ten sposób poszerzy?am swoj? wiedz? na  temat kszta?cenia zawodowego i ustawicznego w 2009 roku w Polsce i w Europie.
Podsumowuj?c - czas po?wi?cony na targi firm symulacyjnych nie by? stracony, przyniós? mi wiele nowych  do?wiadcze? (wiadomo?ci), które wykorzystam w przysz?o?ci.

 O nas w prasie 
 
Top!
Top!