Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Konferencje arrow Wspó?praca na rzecz Systemu Doradztwa Zawodowego
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Wspó?praca na rzecz Systemu Doradztwa Zawodowego Email

Image28 lipca 2008 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego odby?a si? konferencja prasowa dotycz?ca wspólnych dzia?a? Urz?du Miasta Bia?ystok, Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej  w Bia?ymstoku, Podlaskiego Kuratora O?wiaty oraz Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w ramach, których ma powsta? System Doradztwa Zawodowego.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony program dzia?a? maj?cych na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenia jako?ci procesu kszta?cenia, a tak?e podniesienia atrakcyjno?ci i jako?ci kszta?cenia poprzez opracowanie i wdro?enie Innowacyjnych Programów ImageRozwojowych dla 200 szkó? prowadz?cych kszta?cenie ogólne i zawodowe.

Program b?dzie realizowany na podstawie listu intencyjnego, który zostanie podpisany pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Administracji Publicznej im. Stanis?awa Staszica w Bia?ymstoku reprezentowan? przez prof. dr hab. Jerzego Mariana Kopani? - rektora, Miastem Bia?ystok reprezentowanym przez dr hab. Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Bia?egostoku przy udziale Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowanego przez Bo?en? Barbar? Krasnod?bsk? - dyrektora CKU a Podlaskim Kuratorem O?wiaty w Bia?ymstoku reprezentowanym przez Jerzego Kiszkiela - Podlaskiego Kuratora O?wiaty.Image

 

Informacja o wspólnych dzia?aniach Urz?du Miasta Bia?ystok, Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej w Bia?ymstoku, Podlaskiego Kuratora O?wiaty oraz Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w ramach, których powstanie System Doradztwa Zawodowego oraz Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

Planowane przez nas dzia?ania obejm? swoim zasi?giem miasto Bia?ystok, a z czasem ca?e województwo Podlaskie. Dzia?ania w pierwszym etapie skierowane s? do kadry nauczycielskiej, doradców zawodowych, uczniów i pracodawców. W sumie wparciem zostanie obj?tych 200 szkó? ogólnokszta?c?cych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i zawodowych (techników i zasadniczych szkó? zawodowych). Maj? na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jako?ci procesu kszta?cenia, a tak?e podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci kszta?cenia poprzez opracowanie i wdro?enie Innowacyjnych Programów Rozwojowych dla 200 szkó? prowadz?cych kszta?cenie ogólne i zawodowe. G?ównym celem tworzenia i realizacji Innowacyjnych Programów Rozwojowych dostosowanych do potrzeb ró?nych typów szkó? jest wzmocnienie ich potencja?u w zakresie dzia?a? edukacyjno-zawodowych i pracy doradczej oraz wzmocnienie sieci O?rodków Kariery. Chcemy, aby ten etap zosta? sfinansowany ze ?rodków UE w ramach dzia?a? 9.2 i 9.1.2  do których zosta?y ju? z?o?one projekty.

W ramach I etapu projektu zostan? opracowane i pilota?owo wdro?one Innowacyjne Programy Rozwojowe w 200 szko?ach ale oprócz tego zak?adamy, ?e rezultatem projektu b?dzie równie? opracowanie metodologii tworzenia ww. Programów, która b?dzie upowszechniana we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju oraz Katalog Dobrych Praktyk wdra?ania tych Programów, który pos?u?y jako punkt wyj?cia dla szkó? chc?cych uatrakcyjni? i rozszerzy? swoj? ofert? edukacyjn?. Powstanie tak?e Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU.

Mamy nadziej?, ?e nasze projekty przyczyni? si? do: podniesienia poziomu wiedzy, umiej?tno?ci i kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego, zwi?kszenia dost?pu do zaj?? poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzrostu ?wiadomo?ci w zakresie istoty doradztwa zawodowego w szko?ach ogólnokszta?c?cych i zawodowych oraz podniesienia jako?ci i ró?norodno?ci zaj??.

 

PROGRAM DZIA?A?

na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jako?ci kszta?cenia:

1. Stworzenie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego jako sta?ego elementu procesu edukacji (pilota?owe wdro?enie Innowacyjnych Programów Rozwojowych; ?wiadczenie wystandaryzowanych us?ug doradczych dla uczniów i rodziców). Systemem zostanie obj?tych 200 szkó? z terenu województwa podlaskiego (gimnazja, szko?y ponadgimnazjalne – zawodowe i ogólnokszta?c?ce)

2. Opracowanie 13 Innowacyjnych Programów Rozwojowych dla ka?dego typu i poziomu kszta?cenia przy wspó?pracy ekspertów-praktyków z Uczelni, Pracodawców i instytucji rynku pracy (7 dla szkó? zawodowych dla I, II, III klasy technikum i szko?y zawodowej;  6 dla szkó? ogólnokszta?c?cych dla I, II, III klasy gimnazjum i liceum)

3. Wzmocnienie i rozbudowa sieci O?rodków Karier (wzmocnienie dzia?aj?cych 70 O?rodków Karier, powstanie nowych 120 O?rodków Karier, w tym                 20 w szko?ach zawodowych i 100 w szko?ach ogólnokszta?c?cych)

4. Stworzenie O?rodka Koordynuj?cego – Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego (koordynacja dzia?a? doradczych, nadzór nad wdra?aniem innowacyjnych programów)

5. Stworzenie Katalogu  Dobrych Praktyk w zakresie us?ug doradczych (forum wymiany do?wiadcze?, wydanie Katalogu Dobrych Praktyk)

Zobacz wi?cej

 

 
 
Top!
Top!