Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow DORO?LI NIEPE?NOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

DORO?LI NIEPE?NOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI Email
„DORO?LI NIEPE?NOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI”.
3 grudnia 2008 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?a si? Konferencja „Doro?li niepe?nosprawni w polskim systemie edukacji”.
Patronat nad konferencj? obj?? Prezydent Miasta Bia?egostoku - dr hab. Tadeusz Truskolaski oraz Podlaski Kurator O?wiaty - mgr Jerzy Kiszkiel.
Otó? nie przypadkowo wybrali?my t? dat? Konferencji.  3 grudnia to Mi?dzynarodowy Dzie? Osób Niepe?nosprawnych, obchodzony od 1992 roku, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych. Jest to zatem okazja do zwrócenia uwagi na problemy z jakimi boryka si? ta grupa spo?eczna, do podkre?lenia konieczno?ci dzia?a? na rzecz integracji osób niepe?nosprawnych z reszt? spo?ecze?stwa.
Ponad 650 mln osób na ?wiecie jest niepe?nosprawnych, co stanowi ok. 10 % ludno?ci na ?wiecie, w Polsce natomiast jest oko?o 4,5 mln osób zaliczanych do tej grupy, co stanowi 13% populacji naszego spo?ecze?stwa.
Od pocz?tku funkcjonowania placówki spotykamy si? z problemami tej grupy spo?ecznej. Zg?aszaj? si? do nas osoby doros?e z bardzo ró?nymi deficytami. Wiemy, ?e nie ma jednej, ogólnie przyj?tej definicji niepe?nosprawno?ci. Zwykle rozumiana jest ona jako utrata sprawno?ci lub nieprawid?owo?ci w budowie i funkcjonowaniu organizmu, b?d? ograniczenie prowadzenia aktywnego ?ycia czy ograniczenia w pe?nieniu ról spo?ecznych. Jeste?my m?od? placówk?, nie mamy specjalistów i dlatego tak trudno jest nam zdefiniowa? w?a?ciwy i skuteczny sposób pomocy dostosowany do osób, które si? do nas zg?aszaj?.
Zdaniem Pe?nomocnika Rz?du ds. Osób Niepe?nosprawnych w Polsce poziom aktywizacji zawodowej niepe?nosprawnych „jest ?enuj?co niski” i wynosi oko?o 16%, natomiast ?rednia europejska to 45%.
A zatem Centrum Kszta?cenia Ustawicznego  dostrzegaj?c te tak istotne problemy, pragnie w??czy? si? w dzia?ania, które przyczyni?yby si?  do zmiany obecnej sytuacji i do??czy? do grona instytucji aktywnie wspieraj?cych osoby niepe?nosprawne.
Celem Konferencji by?o:
• poznanie systemu wsparcia dla niepe?nosprawnej osoby doros?ej w systemie edukacji;
• analiza mo?liwo?ci wspó?pracy  instytucji w zakresie  wsparcia doros?ych niepe?nosprawnych w systemie edukacji;
• wymiana do?wiadcze? w zakresie pomocy doros?ym niepe?nosprawnym w systemie edukacji

 W Konferencji wzi?li udzia? przedstawiciele  ró?nych ?rodowisk i instytucji nie tylko z naszego  Miasta.  W?ród nich byli mi?dzy innymi: radni Rady Miejskiej Miasta Bia?egostoku,  przedstawiciele organu prowadz?cego i organu nadzoru pedagogicznego,  dyrekcja Miejskiego O?rodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku,  przewodnicz?ca Miejskiego Zespo?u ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci, kierownik dzia?u Realizacji Pomocy Publicznej Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych  PFRON w Bia?ymstoku, przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznych, szkó? dla doros?ych oraz placówek wspomagaj?cych osoby niepe?nosprawne, nauczyciele, doradcy zawodowi,   przedstawiciele zwi?zków zawodowych oraz mediów. 
Na pocz?tku Konferencji g?os zabrali przedstawiciele  Podlaskiego Kuratora O?wiaty  w osobie Pana Eugeniusza Mróczy?skiego oraz Prezydenta Miasta Bia?egostoku w osobie Pani Lucji Orzechowskiej. Podczas wyst?pie? zwrócono uwag? na wag? i znaczenie  tej tematyki w powi?zaniu z mo?liwo?ciami, jakie daje Centrum Kszta?cenia Ustawicznego osobom doros?ym (w tym niepe?nosprawnym). Cz??? merytoryczn? spotkania rozpocz??a pani Jolanta  Lenkiewicz-Broda,  wizytator Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku, referatem pt. „System wsparcia dla niepe?nosprawnej osoby doros?ej w ?wietle przepisów prawa o?wiatowego”. Dla wszystkich zajmuj?cych si? edukacj? osób doros?ych w tym pracowników CKU, wynik?a oczywista konkluzja, i? istnieje luka w przepisach, dotycz?cych wsparcia psychologicznego – pedagogicznego w kszta?ceniu niepe?nosprawnych doros?ych. Nale?y podj?? zdecydowane dzia?ania, aby zwróci? uwag? stosownych organów i przyczyni? si? do zmiany dotychczasowej sytuacji.
Pani Gra?yna Bogda?ska,  reprezentuj?ca Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przedstawi?a  programy wsparcia na rzecz osób niepe?nosprawnych np. program Student.
Kolejna godzina Konferencji by?a po?wi?cona praktycznym aspektom wsparcia edukacji doros?ych osób, w tym edukacji nieformalnej, które prezentowali przedstawiciele Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe?nosprawnym Ruchowo z Warszawy. Do?wiadczenia Fundacji w w/w zakresie przedstawi?a Pani Agata Spa?a. Pan Bartosz Mioduszewski podzieli? si? wiedz? praktyczn? z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepe?nosprawnych poprzez wykorzystanie ICT, natomiast pani Agata P?kala - Gawska pokaza?a typowe bariery w edukacji osób doros?ych. 
Pod koniec pierwszej cz??ci spotkania g?os zabrali: Pani El?bieta Kujawa i Pan Artur D?browski (s?uchacz CKU),  reprezentuj?cy Fundacj? Aktywnej Rehabilitacji, dziel?c si? do?wiadczeniami w zakresie wspó?pracy na rzecz osób niepe?nosprawnych.  Warsztaty w dwóch grupach prowadzone przez Pani? Ann? Gawryluk z MODM oraz przez Panie Agat? Spa?? i ?ucj? Kornaszewsk? wywo?a?y burz? emocji i ciekawych spostrze?e?.

 Image

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

 

Uczestnicy mieli okazj? podzieli? si? swoimi l?kami i stereotypami my?lowymi, towarzysz?cymi im w kontaktach z osobami niepe?nosprawnymi. Wa?nym do?wiadczeniem dla wielu uczestników by? bezpo?redni kontakt z osobami niesprawnymi ruchowo, którzy pos?uguj?c si? wózkiem, radz? cz?sto lepiej od osób sprawnych, najwa?niejsza jest motywacja. Podczas tej cz??ci Konferencji wypracowano tak?e wiele ciekawych propozycji do wzajemnego wykorzystania,  podj?to prób? sformu?owania wniosków, a ca?o?? spotkania podsumowano  Debat? Oksfordzk?, prowadzon? przez przedstawiciela CKU.
Konferencj? zako?czono stwierdzeniem, i? by?o to emocjonuj?ce i ciekawe przedsi?wzi?cie, podnosz?ce znacz?co ?wiadomo?? uczestników w obszarze edukacji doros?ych niepe?nosprawnych. Konkluzja jest jedna. Wiele dzia?a? jest podejmowanych przez ró?ne instytucje lokalne, regionalne, ogólnopolskie na rzecz osób niepe?nosprawnych, natomiast brak kompleksowego systemu informacji. Mamy nadziej?, ?e tak?e z naszym udzia?em, jako organizatorów ten stan rzeczy ulegnie poprawie.
Zobacz wi?cej (kliknij)   

 

Bo?ena Krasnod?bska


 
 
Top!
Top!