Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow SZKOLENIA ZAWODOWE W NOWEJ RZECZYWSTO?CI SPO?ECZNEJ
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

SZKOLENIA ZAWODOWE W NOWEJ RZECZYWSTO?CI SPO?ECZNEJ Email

W dniu 31 stycznia 2009 roku EURODORADCA Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku mgr S?awomir Filkiewicz wzi?? udzia? w mi?dzynarodowej konferencji „SZKOLENIA ZAWODOWE W NOWEJ RZECZYWSTO?CI SPO?ECZNEJ” we W?oszech w Centrum Kongresowym w hotelu Saint Vincent. Konferencja by?a dofinansowana przez Komisj? Europejsk?.
W konferencji uczestniczyli:  Paolo Cesana – Dyrektor Zarz?dzaj?cy  Fondazione Luigi Clerici (Partnera CKU), Francisco Rivas Gomez Sekretarz Generalny, EZA – (Niemcy).

Konferencj? z referatem wst?pnym “Rozwój ekonomiczny, nowa polityka socjalna oraz gospodarka oparta na wiedzy: trzy filary szkolenia w pracy “training on the job” rozpocz??  Maurizio Ambrosini – Prezes  Fondazione Luigi Clerici – (W?ochy).
Nast?pnie referat na temat “Europejska polityka rozwoju kapita?u ludzkiego”  wyg?osi? Pan Ignasi Farreres – By?y  Minister Pracy  - Catalunya Region – Hiszpania.
“Polityk? szkole? zawodowych w Autonomicznym Regionie - Aosta Valley” przedstawi?a Nadia Savoini – Dyrektor Regionalnej Agencji Pracy Autonomicznego Regionu Aosta – W?ochy.

S?awomir Filkiewicz na przyk?adzie Polski przedstawi? "Fundusze Europejskie na szkolenia zawodowe oraz mo?liwo?ci wspó?pracy: przyk?ad Polski". W swoim wyst?pieniu przedstawi? miedzy innymi: polski system edukacji, szkolnictwo zawodowe w Polsce, instytucje kszta?cenia ustawicznego dla doros?ych na przyk?adzie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku i oferty Studiów Podyplomowych Wy?szej Szko?y Finansów i Zarz?dzania w Bia?ymstoku.
Kolejny referent  Matteo Corti – Professor Prawa Pracy, Università Cattolica del Sacro Cuore – W?ochy  – zaprezentowa?  “Aktywne polityki pracy i szkole? zawodowych”.

Daniel Navas Vega – Professor / consultant, by?y szef  The International Centre for Training – Hiszpania omówi?  “Rozszerzenie Unii Europejskiej a nowe wyzwania szkole? zawodowych”.
Vincenzina Zanetti – by?y  Manager European Division - Fondazione Luigi Clerici – W?ochy (wspó?pracuj?ca równie? z CKU)  przedstawi?a  “Szkolenia zawodowe a wyrównywanie szans: przyk?ady  best practices”.

 Image

Image

Image

Image 

 
Na zako?czenie konferencji odby?a si? sesja plenarna  “Wspó?praca pomi?dzy przedsi?biorcami a zwi?zkami handlowymi w celu rozwini?cia nowych efektywnych i skutecznych metod szkoleniowych”, w której uczestniczyli:
Przewodnicz?ca: Silvia Massari, Lifelong Learning Manger, Fondazione Luigi Clerici - Italy
Mats Fredrik Pahlman, Confederal Secretary – Europcadres – Europe
Henry Acquaviva – Trainer and consultant - France
Carmen Ionescu, Head of International Affairs Department - Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania – Romania
Davide Della Bella UCIMU - Italy

Ca?? konferencj? posumowa? Paolo Cesana -  Managing Director, Fondazione Luigi Clerici

Za??czniki:
Program Konferencji 

 
 
Top!
Top!