Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Lokalne Centrum
   Doradztwa Zawodowego
arrow Aktualno?ci
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Aktualno?ci Email
 

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego (LCDZ),
obecnie mie?ci si? na ul. Ciep?ej 32
tel. 782 655 650


 ROK SZKOLNY 2017/2018


 Dodano dnia: 21.06.2016

Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych pn. "Odkrywamy zawody"

          Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w dniu 21 maja 2018 roku we wspó?pracy z Uniwersytetem Medycznym w Bia?ymstoku zorganizowa?o w pi?knej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego  w Bia?ymstoku w Pa?acu Branickich Spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych, pn. „Odkrywamy zawody”.

Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 19.04.2018

 Wyniki etapu szkolnego TWoZ X edycji dla szkó? podstawowych i oddzia?ów gimnazjalnych

       W dniu 10 kwietnia 2018 r. odby? si? etap szkolny Turnieju Wiedzy o Zawodach – X edycji dla szkó? podstawowych i oddzia?ów gimnazjalnych. W konkursie brali udzia? uczniowie z 39 szkó? województwa podlaskiego, w tym z 19 szkó? miasta Bia?egostoku oraz z 23 szkó? z obszaru naszego województwa. Do rozwi?zania testu online przyst?pi?o 502 gimnazjalistów.

Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 12.04.2018
Etap szkolny Turnieju Wiedzy o Zawodach za nami

Bardzo dzi?kujemy za udzia? w etapie szkolnym Turnieju Wiedzy o Zawodach, adresowanego do szkó? podstawowych i oddzia?ów gimnazjalnych. Gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy uczniów z zakresu tematyki zawodoznawczej i  ?yczymy powodzenia wszystkim zakwalifikowanym do Fina?u.  Bardzo dzi?kujemy wszystkim nauczycielom i opiekunom  za trud w?o?ony w przygotowanie m?odzie?y do tego etapu konkursu.
W niektórych szko?ach wyst?pi?y problemy techniczne w trakcie  przeprowadzania testu. Przygotowuj?c si? do kolejnej edycji przedsi?wzi?cia, prosimy ju? dzi? o bardzo wnikliw? analiz? Regulaminu TWoZ oraz przeprowadzenie testu sprawno?ci komputerów, w celu unikni?cia nieprzewidzianych sytuacji.

Za problemy techniczne, wynik?e w trakcie wype?niania testu - przepraszamy.

Organizatorzy Konkursu


Dodano dnia: 09.04.2018 

Zaproszenie na warsztaty „Poznaj? siebie – planuj? – decyduj?”

      17 kwietnia 2018 r. rusza wiosenna edycja warsztatów dla uczniów klas III bia?ostockich gimnazjów, organizowanych przez Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego. Podczas warsztatów uczestnicy b?d? przygotowywali si? do podj?cia decyzji dotycz?cej wyboru szko?y ponadgimnazjalnej. Jest to wa?na decyzja, dlatego warto podj?? j? ?wiadomie. Podczas spotka? uczniowie uczestnicz?cy w warsztatach maj? okazj? m. in.: odkry? swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe, pozna? swoje mocne strony, dowiedzie? si?, co jest dla nich wa?ne pod k?tem przysz?ej pracy zawodowej oraz zapozna? si? z ofert? bia?ostockich szkó? ponadgimnazjalnych i zasadami rekrutacji do nich.

 Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 09.04.2018
Spotkanie z przedstawicielami zawodów pn. „Odkrywamy zawody”- 2018 

         Dnia 27 marca 2018r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego zorganizowa?o i przeprowadzi?o Spotkanie z przedstawicielami zawodów technicznych, pn. „Odkrywamy zawody”, którego celem by?o wsparcie m?odzie?y w ?wiadomym wyborze ?cie?ki edukacyjnej i zawodowej, poprzez umo?liwienie jej bezpo?redniego kontaktu ze ?wiatem zawodów. Inicjatywa skierowana by?a do uczniów oddzia?ów gimnazjalnych Miasta Bia?egostoku, stoj?cych przed wyborem szko?y ponadgimnazjalnej, którzy swoj? przysz?o?? zawodow? wi??? z zawodami technicznymi.
 Zobacz wi?cej...

Dodano dnia: 23.02.2018

 Turniej Wiedzy o Zawodach – X edycja dla szkó? podstawowych i oddzia?ów gimnazjalnych

           Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Pracownia Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Bia?ymstoku rozpocz??y organizacj? kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach. Ju? po raz dziesi?ty m?odzie? ze szkó? Podlasia ma szans? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? ?wiata zawodów.

Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 16.02.2018

Zaproszenie do udzia?u w V edycji konkursu "Zawodowi Odkrywcy"

         Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku rozpocz??o organizacj? kolejnej edycji Zawodowi Odkrywcy. Ju? po raz pi?ty m?odzie? klas V, VI i VII szkó? podstawowych z województwa podlaskiego ma szans? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? ?wiata zawodów. Tegoroczna edycja odbywa si? pod has?em „W czym mog? by? mistrzem”.

Zobacz wi?cej...


 Dodano dnia: 08.12.2017

Rozstrzygni?cie IX edycji  konkursu „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery”

W dniu 5 grudnia 2017 r. nast?pi?o rozstrzygni?cie IX edycji konkursu „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery”. Do konkursu zg?oszonych zosta?o 23 uczestników.

Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 17.11.2017

Spotkanie pt. „Doradztwo zawodowe w ?wietle zmian”

          W dniu 13 listopada 2017 r. w CKU przy ul. Ciep?ej 32 w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie z dyrektorami szkó? i koordynatorami ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego miasta Bia?egostoku.  Tematem przewodnim spotkania by?y: „Aspekty prawne doradztwa zawodowego, stan i perspektywy” – przedstawione przez pana Eugeniusza Mróczy?skiego – Starszego Wizytatora Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku.

 Zobacz wi?cej... 


 Dodano dnia: 27.10.2017

 Zaproszenie do udzia?u w IX edycji konkursu „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery"

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku serdecznie zaprasza do udzia?u w IX edycji konkursu „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery". Na zg?oszenia czekamy do dnia 30 listopada 2017 r. (czwartek).

 Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 22.10.2017

Spotkanie zespo?u LCDZ inauguruj?ce wspó?prac? ze szkolnymi koordynatorami doradztwa zawodowego

         W dniu 18 pa?dziernika 2017 r. odby?o si? pierwsze po wakacjach spotkanie zespo?u LCDZ ze szkolnymi koordynatorami ds. doradztwa zawodowego z bia?ostockich szkó?.  Celem by?o omówienie wzajemnych oczekiwa? i mo?liwo?ci w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego ?wiadczonego na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli. 

 Zobacz wi?cej...


 Dodano dnia: 02.10.2017

Zaproszenie na Dzie? Edukacji Narodowej     

Szanowni Pa?stwo Pracownicy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku oraz zaproszeni go?cie, serdecznie zapraszam na uroczysto?? z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odb?dzie si? 12 pa?dziernika 2017 r. w sali bankietowej firmy „AKCES”,  ul.  Lawendowa 62 w Bia?ymstoku.

Zobacz wi?cej...


Dodano dnia: 15.09.2017

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

       Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy do odwiedzin i kontaktu w nowej siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Zobacz wi?cej... 
 
Top!
Top!