Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O stowarzyszeniu arrow Zrealizowane projekty
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projekt SWM: Dziel?c si? z Innymi Email

 Image

Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego w Bia?ymstoku w ramach  konkursu Pracownia Dzia?a? Lokalnych programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu realizuje projekt: „Dziel?c si? z Innymi”. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat filantropii, odpowiedzialnego biznesu i wolontariatu. Wzrost umiej?tno?ci spo?ecznych bia?ostockiej m?odzie?y oraz kreowanie wizerunku liderów zaanga?owanych spo?ecznie to cele szczegó?owe, które przy?wiecaj? naszym dzia?aniom. SWM chce tak?e uzmys?owi? m?odzie?y, potrzeb? dzielenia si? z Innymi swoim czasem, prac?, zaanga?owaniem a tak?e przedstawi? w pozytywnym ?wietle wspó?czesnych filantropów jako ludzi sukcesu  otwartych umys?ach i sercach.
Grant Ligi Odpowiedzialnego Biznesu przyznany naszej organizacji umo?liwi realizacj? nast?puj?cych dzia?a?:

  • seminarium informacyjnego otwieraj?cego projekt po??czone ze spotkaniem z lud?mi sukcesu, przedsi?biorcami, spo?ecznikami, którzy rozumiej? i wspieraj? idee CSR, filantropii,
  • 10 godzinne warsztaty z elementami gry symulacyjnej z zakresu wolontariatu, filantropii oraz mo?liwo?ci pozyskiwania pieni?dzy na dzia?ania spo?ecznie u?yteczne skierowane do 25osobowej grupy m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych.

 

Projekt realizowany jest we wspó?pracy z:

  • Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Centrum Wolontariatu w Bia?ymstoku,
  • Centrum Kszta?cenia Ustawicznego.

 

 

 

Projekt stanowi kontynuacj? programu edukacyjno-wychowawczego: „Daj?c cz?stk? siebie Innym” realizowanego przez Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego w ubieg?ym roku szkolnym dzi?ki wsparciu finansowemu Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku w ramach otwartego konkursu ofert.  
Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego (SWM) w Bia?ymstoku serdecznie zaprasza  wszystkie osoby zainteresowane tematyk? seminarium, nauczycieli, uczniów bia?ostockich szkó? ponadgimnazjalnych do udzia?u  w projekcie: „Dziel?c si? z Innymi”

 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

 Image

 
 
Top!
Top!