Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow Deklaracja w sprawie poparcia Inicjatywy Klastrowej "Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Deklaracja w sprawie poparcia Inicjatywy Klastrowej "Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej" Email

W dniu 27 maja 2009 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku (ul. ?abia 5), odby?o si? spotkanie przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego z Bia?egostoku i Lublina, w tym szkó? zawodowych i centrów zawodowych, uczelni wy?szych, przedsi?biorców i organizacji przedsi?biorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych organizacji i instytucji, wspieraj?cych rozwój edukacji na potrzeby rynku pracy, zainteresowanych wspó?prac? w ramach Inicjatywy Klastrowej, podj?tej z inicjatywy Prezydenta Miasta Bia?ystok.

Celem strategicznym dzia?a? podj?tych w ramach Inicjatywy Klastrowej jest powo?anie Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej, maj?cego na celu wspieranie przedsi?biorczo?ci i rynku pracy, przyczyniaj?cego si? do rozwoju spo?eczno - gospodarczego Polski Wschodniej, poprzez szeroki udzia? sektora edukacji zawodowej, jako regionalnej i ponadregionalnej szansy województw wschodnich, w szczególno?ci podlaskiego i lubelskiego; podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia ustawicznego; stworzenie formalnej sieci wspó?pracy na rzecz wspierania edukacji na potrzeby rynku pracy.

W spotkaniu brali udzia? m.in.: Lucja Orzechowska
z Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz?du Miasta w Bia?ymstoku, Monika K?os z Wydzia?u Rozwoju i Funduszy Europejskich Urz?du Miasta Lublin, Jerzy Kiszkiel – Kurator Podlaski wraz ze wspó?pracownikami, Kazimierz Dudzi?ski – przedstawiciel Rady Miasta Bia?ystok, Tomasz Zalewski – kanclerz Uniwersytetu w Bia?ymstoku, Iwona Zaborowska z Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej w Bia?ymstoku, Katarzyna Rytelewska z Wy?szej Szko?y Finansów i Zarz?dzania w Bia?ymstoku, Jaros?aw Sadowski z Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku ze wspó?pracownikami, Barbara Wac?awska z Powiatowego Pracy w Bia?ymstoku, Maria Marciszewska ze Starostwa Powiatowego w Bia?ymstoku, przedstawiciele szkó? i centrów zawodowych z Bia?egostoku i Lublina oraz podlascy i lubelscy przedsi?biorcy. Spotkanie prowadzi?a Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Image

Image

Image

Image 

Spotkanie otworzy?a Bo?ena Barbara Krasnod?bska, nast?pnie Lucja Orzechowska z Urz?du Miasta w Bia?ymstoku oraz Monika K?os z Urz?du Miasta Lublin wyrazi?y poparcie dla Inicjatywy Klastrowej, podkre?laj?c wag? kszta?cenia zawodowego dla rozwoju regionów. Swoje poparcie wyrazi? równie? Jerzy Kiszkiel, Kurator Podlaski. Nast?pnie g?os zabra? zaproszony ekspert w zakresie klastrów – prof. nadzw. dr hab. Bogus?aw Plawgo. W swojej prezentacji przedstawi? rozwój oraz perspektywy stoj?ce przed klastrami w Polsce Wschodniej. Na zako?czenie pierwszej cz??ci spotkania Jerzy Mantur przedstawi? – jako przyk?ad wspó?pracy CKU z WUP dotychczasowe dokonania  Pracowni Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w zakresie bada? potrzeb szkoleniowych pracowników o?wiaty. G?os zabierali równie? przedstawiciele podlaskich i lubelskich przedsi?biorstw, zaanga?owani w proces edukacji osób doros?ych na potrzeby rynku pracy.
Po przerwie Uczestnicy spotkania zapoznali si? z konkretnymi za?o?eniami Inicjatywy Klastrowej, z planowanymi dzia?aniami i ich harmonogramem (zaprezentowa?a je Marta Goroszkiewicz). Po dyskusji zosta?a podpisana Deklaracja Poparcia dla Inicjatywy Klastrowej, uwzgl?dniaj?ca uwagi i sugestie zebranych osób. W Deklaracji zosta?y zawarte zapisy podkre?laj?ce wag? i znaczenie wspó?pracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej dzia?alno?ci naukowej, o?wiatowej i gospodarczej oraz równoczesnych dzia?a? w sferze administracji, edukacji i przedsi?biorczo?ci dla budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga oraz s?owa poparcia dla podj?tej przez Prezydenta Miasta Bia?ystok Inicjatywy Klastrowej.
 

Marta Goroszkiewicz


 
 
Top!
Top!