Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Leonardo da Vinci - wymiana sta?y zagranicznych
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Leonardo da Vinci - wymiana sta?y zagranicznych Email
Image 
 
 UWAGA S?UCHACZE PIERWSZEGO I DRUGIEGO SEMESTRU NAUKI
w Policealnej Szkole nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku
o kierunku technik administracji, technik informatyk oraz technik prac biurowych

Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe w Plymouth w Anglii !!!


CKU Bia?ystok rozpoczyna rekrutacj? na zawodowe sta?e zagraniczne w listopadzie 2009r.  w ramach programu LLP Leonardo da Vinci.

W projekcie uczestnicz?: CKU Bia?ystok oraz EuroPartnership Agency Ltd w Plymouth z Wielkiej Brytanii. Beneficjentami projektu b?dzie 15 s?uchaczy kszta?c?cych si? w zawodach: technik informatyk, technik administracji oraz technik prac biurowych. Wyjad? oni na czterotygodniowe praktyki/sta?e po??czone ze szkoleniem zawodowym w nowoczesnych zak?adach i firmach bran?y informatycznej i reklamowej Wielkiej Brytanii. Celem programu jest umo?liwienie naszym s?uchaczom pracy na specjalistycznym sprz?cie oraz stworzenie dost?pu do najnowocze?niejszych technologii i urz?dze? technicznych, a tak?e w pracy biurowej - profesjonalnej obs?ugi klienta. Poznanie przez beneficjentów sposobu funkcjonowania firm zagranicznych przyczyni? si? powinno do wzrostu ich mobilno?ci i aktywno?ci na rynku pracy, stanowi? te? mo?e dobry fundament do rozpocz?cia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Realizacja projektu ma na celu podnie?? kwalifikacje naszych s?uchaczy, ale tak?e przyczyni? si? do podwy?szenia jako?ci prowadzonych w CKU zaj??. Wa?ne dla beneficjentów b?dzie równie? doskonalenie umiej?tno?ci j?zykowych. J?zykiem projektu jest angielski – s?uchacze b?d? mogli, zatem zwi?kszy? bieg?o?? porozumiewania si? w tym j?zyku oraz rozwin?? rozumienie poj?? technicznych.

Program w ca?o?ci obejmuje pokrycie kosztów ubezpieczenia, podró?y, zakwaterowania i wy?ywienia w miejscu docelowym !!!

Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia?u w sta?ach prosimy o wype?nienie ankiety zg?oszeniowej i z?o?enie jej do Sekretariatu.


Najwa?niejsze terminy:

- czerwiec  2009 – zamieszczenie na stronie internetowej CKU wzoru ankiety zg?oszeniowej na sta?,
- 14 wrzesie? 2009 - ostateczny termin sk?adania dokumentacji aplikacyjnej,
- 25 wrzesie? 2009 - og?oszenie listy osób zakwalifikowanych do programu.
- 30 wrze?nia 2009 – podpisanie indywidualnych umów z ka?dym z beneficjentów,
- 01.11 – 29.11.2009 – rozpocz?cie sta?y.


Dokumenty aplikacyjne:


Warunki wyjazdu na praktyk? w ramach programu Leonardo da Vinci:

- zaliczony 1 semestr nauki w szkole policealnej,
- dobre wyniki w nauce potwierdzone wykazem ocen,
- znajomo?? j?zyka obcego umo?liwiaj?ca komunikacj? potwierdzona certyfikatem j?zykowym  lub za?wiadczeniem o znajomo?ci j?zyka angielskiego od nauczyciela przedmiotu.
 

Spotkanie osób wyje?d?aj?cych do Anglii w ramach przygotowania pedagogiczno-kulturowo-j?zykowego wtorek godz. 18:00 sala nr. 2.
 
Lista zaklasyfikowanych osób na sta?e w Anglii


Warsztaty szkoleniowe skierowane do s?uchaczy CKU -  prezentacja filmu z przebiegu sta?y s?uchaczy Polcealnej Szko?y nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku w Anglii

Dnia 20 marca 2010r. odby?y si? warsztaty szkoleniowe dla wszystkich ch?tnych s?uchaczy CKU, którzy chcieliby dowiedzie? si? czego? wi?cej na temat sta?y zawodowych w Anglii, w których uczestniczy?o 15 s?uchaczy naszego Centrum.
Podczas spotkania przedstawione zosta?y zdj?cia oraz film z przebiegu sta?y w Plymouth, a sami uczestnicy sta?y opowiadali o swoich wra?eniach, przemy?leniach i dokonaniach podczas tych czterech tygodni.
Na zako?czenie spotkania beneficjenci projektu odpowiadali na pytania s?uchaczy. Wielu .z nich, wyrazi?o ch?? uczestnictwa w projekcie, który by? mo?e w przysz?o?ci uda nam si? zrealizowa?.

Ewa Maria Chociej

Zako?czenie realizacji projektu „Sta?e zagraniczne szans? na rynku pracy s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku" – otrzymanie certyfikatów Europass Mobility
 
Dnia 31 marca 2010 r. zako?czy?a si? realizacja projektu „Sta?e zagraniczne szans? na rynku pracy s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu s?uchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szko?y nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjecha?o w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe sta?e/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zako?czeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a tak?e dokument "Europass Mobility", który stanowi doskona?e potwierdzenie zdobytych umiej?tno?ci praktycznych i j?zykowych. Dokument ten zosta? wystawiony w dwóch wersjach j?zykowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatyw? Komisji Europejskiej umo?liwiaj?c? ka?demu obywatelowi Europy lepsz? prezentacj? kwalifikacji i umiej?tno?ci zawodowych. Europass - Mobilno?? jasno i dok?adnie okre?la zakres czynno?ci i zada? osoby odbywaj?cej sta? zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, ?e jego tre?? jest po?wiadczona zarówno przez krajow? organizacj? wysy?aj?c?, jak i przez zagraniczn? organizacj? przyjmuj?c?. Umo?liwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegó?owienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzi?ki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli now? wiedz?, umiej?tno?ci i kwalifikacje w nowym ?rodowisku. Dla wielu osób by? to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umo?liwi? im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  u?atwi? ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a tak?e zach?ci? ich do wspó?pracy i otwarto?ci. Jedna z osób otrzyma?a propozycj? dalszej pracy w firmie, kilka osób przekona?o si?, i? najlepiej czuj? si? w kraju i ?e w?a?nie tutaj jest ich miejsce. Ka?de do?wiadczenie dnia codziennego by?o nowym wyzwaniem, ka?dy dzie? przynosi? nieoczekiwane rozwi?zania i zadania do realizacji, ka?dego dnia nasi podopieczni uczyli si? wierzy? w siebie i w innych. Z pewno?ci? wzmocni?y si?  ich zdolno?ci adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej
 
Image 

O nas w prasie

Projekty unijne>> 4-tygodniowe sta?e w Anglii


Pierwsze certyfikaty Europass Mobility  dla s?uchaczy CKU


ImageDnia 31 marca 2010 r. zako?czy?a si? realizacja projektu „Sta?e zagraniczne szans? na rynku pracy s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu s?uchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szko?y nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjecha?o w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe sta?e/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zako?czeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a tak?e dokument "Europass Mobility", który stanowi doskona?e potwierdzenie zdobytych umiej?tno?ci praktycznych i j?zykowych. Dokument ten zosta? wystawiony w dwóch wersjach j?zykowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatyw? Komisji Europejskiej umo?liwiaj?c? ka?demu obywatelowi Europy lepsz? prezentacj? kwalifikacji i umiej?tno?ci zawodowych. Europass - Mobilno?? jasno i dok?adnie okre?la zakres czynno?ci i zada? osoby odbywaj?cej sta? zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, ?e jego tre?? jest po?wiadczona zarówno przez krajow? organizacj? wysy?aj?c?, jak i przez zagraniczn? organizacj? przyjmuj?c?. Umo?liwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegó?owienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzi?ki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli now? wiedz?, umiej?tno?ci i kwalifikacje w nowym ?rodowisku. Dla wielu osób by? to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umo?liwi? im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  u?atwi? ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a tak?e zach?ci? ich do wspó?pracy i otwarto?ci. Jedna z osób otrzyma?a propozycj? dalszej pracy w firmie, kilka osób przekona?o si?, i? najlepiej czuj? si? w kraju i ?e w?a?nie tutaj jest ich miejsce. Ka?de do?wiadczenie dnia codziennego by?o nowym wyzwaniem, ka?dy dzie? przynosi? nieoczekiwane rozwi?zania i zadania do realizacji, ka?dego dnia nasi podopieczni uczyli si? wierzy? w siebie i w innych. Z pewno?ci? wzmocni?y si?  ich zdolno?ci adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej

Dokument Europass Mobility  dla s?uchaczy CKU

Dnia 31 marca 2010 r. zako?czy?a si? realizacja projektu „Sta?e zagraniczne szans? na rynku pracy s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu s?uchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szko?y nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjecha?o w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe sta?e/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zako?czeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a tak?e dokument "Europass Mobility", który stanowi doskona?e potwierdzenie zdobytych umiej?tno?ci praktycznych i j?zykowych. Dokument ten zosta? wystawiony w dwóch wersjach j?zykowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatyw? Komisji Europejskiej umo?liwiaj?c? ka?demu obywatelowi Europy lepsz? prezentacj? kwalifikacji i umiej?tno?ci zawodowych. Europass - Mobilno?? jasno i dok?adnie okre?la zakres czynno?ci i zada? osoby odbywaj?cej sta? zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, ?e jego tre?? jest po?wiadczona zarówno przez krajow? organizacj? wysy?aj?c?, jak i przez zagraniczn? organizacj? przyjmuj?c?. Umo?liwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegó?owienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzi?ki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli now? wiedz?, umiej?tno?ci i kwalifikacje w nowym ?rodowisku. Dla wielu osób by? to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umo?liwi? im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  u?atwi? ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a tak?e zach?ci? ich do wspó?pracy i otwarto?ci. Jedna z osób otrzyma?a propozycj? dalszej pracy w firmie, kilka osób przekona?o si?, i? najlepiej czuj? si? w kraju i ?e w?a?nie tutaj jest ich miejsce. Ka?de do?wiadczenie dnia codziennego by?o nowym wyzwaniem, ka?dy dzie? przynosi? nieoczekiwane rozwi?zania i zadania do realizacji, ka?dego dnia nasi podopieczni uczyli si? wierzy? w siebie i w innych. Z pewno?ci? wzmocni?y si?  ich zdolno?ci adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej
 

W mediach

Telewizja Polska Bia?ystok - www.tvp.pl/bialystok

 
 

 
Radio Akadera - akadera.bialystok.pl
 


 
 
Top!
Top!