Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Grundtvig - rozwijanie kreatywno?ci doros?ych
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Grundtvig - rozwijanie kreatywno?ci doros?ych Email
UWAGA uczestnicy projektu Grundtvig "Rozwijanie kreatywno?ci doros?ych"

 Image
W lutym 2009 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu “Rozwijanie kreatywno?ci doros?ych” (G.A.M.E- Get Adults Make Events) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga.

W lipcu otrzymali?my informacj? z Narodowej Agencji Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, i? projekt zosta? zakwalifikowany do realizacji.

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz? nast?puj?ce placówki:

- Centro Territoriale Permanente ”Niccolo’ Andria” we W?oszech,
- Second Chance School of Tripolis w Grecji,
- CFA Lluis Castells w Hiszpanii,
- Utenos Dauniskio Gimnazija na Litwie,
- Colegiul Economic „Hermes” Petrosani w Rumunii,
- Sehit Samet Sarac Halk Egitim Merkezi w Turcji,
- St Albans Road Infant School w Wielkiej Brytanii,
- Centro Territoriale Permanente „L. Pirandello” we W?oszech.

Celem projektu jest:

- motywacja s?uchaczy do nauki j?zyków obcych,
- zwi?kszenie wiedzy na temat kultury krajów europejskich (podobie?stwa/ró?nice),
- spotkanie nowych ludzi i wymiana do?wiadcze?,
- wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji,
- poznawanie i do?wiadczanie rozrywkowej formy sp?dzania wolnego czasu np. karty, gry  planszowe, gry i zabawy uliczne, stare zabawki itp.
- motywowanie beneficjentów do organizowania spotka? z u?yciem gier;

Projekt zak?ada udzia? 20 s?uchaczy szkó? dla doros?ych oraz osoby, które chc? poszerzy? swoje umiej?tno?ci j?zykowe oraz komputerowe.

W ramach projektu odbywa? si? b?d? miedzy innymi:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego oraz technologii informacyjnej,
- zaj?cia na których uczestnicy b?d? mogli pozna? ró?ne formy sp?dzania wolnego czasu oraz nauczy? si? profesjonalnego przygotowania ró?nego rodzaju spotka?.

Zaplanowane s? te? wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich.

Projekt finansowany ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.

INFORMACJE O PROGRAMIE GRUNDTVIG

Program Grundtvig funkcjonowa? dotychczas jako cz??? programu Socrates II, realizowanego w latach 2000 - 2006. W roku 2007 rozpocz??a si? realizacja nast?pnego siedmioletniego programu o nazwie „Uczenie si? przez ca?e ?ycie” (Lifelong Learning Programme – LLP).
Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób doros?ych i skierowany jest do organizacji dzia?aj?cych w obszarze szeroko rozumianej edukacji doros?ych, ich s?uchaczy i pracowników.
W?ród dotychczasowych beneficjentów programu Grundtvig znajduj? si? nast?puj?ce typy instytucji dzia?aj?cych w obszarze edukacji doros?ych:

- Uniwersytety Trzeciego Wieku,
- Centra Kszta?cenia Ustawicznego,
- instytucje kultury,
- w?adze regionalne,
- lokalne i podlegaj?ce im placówki,
- stowarzyszenia i fundacje,
- uczelnie oraz inne o?rodki edukacyjne.

Nazwa programu pochodzi od nazwiska Miko?aja Grundtviga (1783-1872) - du?skiego filozofa, poety, pedagoga i teologa, za?o?yciela pierwszego uniwersytetu ludowego i autora koncepcji uczenia si? przez ca?e ?ycie.

G?ówne cele programu Grundtvig:

• odpowiadanie na wyzwania edukacyjne zwi?zane ze starzeniem si? populacji w Europie
• pomoc w zapewnianiu osobom doros?ym ?cie?ek poprawy ich wiedzy i kompetencji
Cele operacyjne programu Grundtvig:

• poprawa pod wzgl?dem jako?ciowym i ilo?ciowym oraz pod wzgl?dem dost?pno?ci ogólnoeuropejskiej mobilno?ci osób bior?cych udzia? w edukacji doros?ych, tak by wesprze? mobilno?? co najmniej 7000 tych osób rocznie do ko?ca 2013 r.
• poprawa pod wzgl?dem jako?ciowym i ilo?ciowym wspó?pracy pomi?dzy organizacjami zajmuj?cymi si? edukacj? doros?ych w Europie
• zapewnienie alternatywnych mo?liwo?ci dost?pu do edukacji doros?ych osobom z grup wymagaj?cych szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup spo?ecznych, w szczególno?ci osobom starszym oraz osobom, które zaniecha?y kszta?cenia bez osi?gni?cia podstawowych kwalifikacji
• u?atwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji doros?ych, a tak?e ich transferu, w tym z kraju uczestnicz?cego do innych krajów
• wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) tre?ci, us?ug, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia si? przez ca?e ?ycie
• poprawa metod dydaktycznych oraz zarz?dzania organizacjami edukacji doros?ych.

Rozwijanie kreatywno?ci doros?ych

Massafra  - to niezwykle malownicza miejscowo?? i gmina na po?udniu W?och,  w regionie Apulia, w prowincji Tarent.
To w?a?nie tam w dniach 14-18 listopada 2009r. odby?a si? pierwsza robocza wizyta projektu “Rozwijanie kreatywno?ci doros?ych” (G.A.M.E- Get Adults Make Events) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga. Koordynatorem projektu s?  W?ochy , za? partnerami: Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Turcja oraz Wielka Brytania. W spotkaniu uczestniczyli  dyrektorzy szkó? partnerskich oraz przedstawiciele kadry realizuj?cej projekt.
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego reprezentowa?y Pani Dyrektor  Maria Jolanta Korzeniecka oraz  Edyta Martyniuk, nauczyciel j?zyka angielskiego.
Celem wizyty by?a przede wszystkim prezentacja pierwszych rezultatów pracy w projekcie. Kraje partnerskie pokazywa?y opracowane przez siebie informacje na temat najpopularniejszych  zabawek i gier ulicznych w poszczególnych pa?stwach. Nast?pnie ustalone zosta?y zasady dalszej wspó?pracy oraz  ustalono terminy kolejnych spotka?, tym razem ju? z udzia?em s?uchaczy bior?cych udzia? w projekcie.
Kolejna wizyta robocza w ramach projektu odb?dzie si? ju? w maju 2010 r. w Turcji lub na Litwie.  
Uczestniczy wizyty roboczej oprócz zwiedzania najpi?kniejszych miast tego regionu i podziwiania ?ródziemnomorskich krajobrazów , mieli tak?e okazj? do spotka? kulturowych w dwóch szko?ach partnerskich:  Centro Territoriale Permanente ”Niccolo’ Andria” (Massafra) oraz  Centro Territoriale Permanente  „L. Pirandello” (Taranto).

Maria Jolanta Korzeniecka
1.
DSC02579.JPG
2.
DSC02702.JPG
3.
DSC02713.JPG
4.
DSC02715.JPG
5.
DSC02734.JPG

W dniu 27 kwietnia 2010 r. beneficjenci projektu partnerskiego GRUNDTVIG pt. ‘Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych’ zorganizowali Turniej Gier Karcianych, który odby? si? w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Podczas poprzedzaj?cych wydarzenie spotka? Klubu Grundtviga, przygotowane zosta?y zaproszenia, dyplomy, ulotki oraz og?oszenie, które ukaza?o si? w Kurierze Porannym. Zawody odby?y si? w dwóch kategoriach: ‘Tysi?c’ oraz ‘3 – 5 – 8’. Uczestnicy rozegrali kilka rund, po których wy?oniono zwyci?zców.
Oto krótka prezentacja z turnieju:
W kwietniu beneficjenci projektu partnerskiego GRUNDTVIG pt. ‘Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych’ zako?czyli zaj?cia z Technologii Informacyjnej, których g?ównym celem by?o poznanie programu Corel i zaprojektowanie insygnia projektu. Oto najlepsze prace:

Image

W dniach 14 – 18 maja 2010 r. trójka beneficjentów projektu ‘Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych’ wzi??a udzia? w drugim spotkaniu partnerskim w miejscowo?ci Utena na Litwie. G?ównym celem spotkania by?a prezentacja pracy beneficjentów nad kolejnym zagadnieniem -  ‘Gry Karciane’. Partnerzy uczestnicz?cy w wizycie pokazali prezentacje multimedialne na temat historii kart oraz ró?nego rodzaju kart i gier karcianych. Uczestnicy spotkania poznali zasady ró?nych gier karcianych. Mieli te? okazj? gra? w karty, komunikuj?c si? ze wspó?graczami w j?zyku angielskim. Gospodarza spotkania przygotowali równie? w pokaz ta?ców ludowych, który zako?czy? si? nauk? i wspólnym ta?cem. Wszystkie te dzia?ania mia?y na celu lepsze poznanie kultury i obyczajów krajów partnerskich. Uczestnicy spotkania odwiedzili te? najciekawsze miejsca regionu. Oprócz wizyty w Trokach i Wilnie, zwiedzali te? Muzeum Pszczelarstwa, Obserwatorium oraz byli w miejscu, które jest geograficznym centrum Europy.
Uczestnicy wyjazdu zaprzyja?nili si? ze wspó?uczestnikami spotkania, i wcze?niejsze obawy o braku wystarczaj?cej umiej?tno?ci komunikacyjnej nie mia?y potwierdzenia w rzeczywisto?ci.
Kolejne spotkanie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig odb?dzie si? w listopadzie w Turcji i b?dzie dotyczy?o ‘gier komputerowych i logicznych’, a ze wzgl?du na du?e zainteresowanie naszym regionem, we wrze?niu w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odb?dzie si? wizyta studyjna, w której wezm? udzia? przedstawiciele szkó? partnerskich.
1.
P5140018.JPG
2.
P5150037.JPG
3.
P5150042.JPG
4.
P5160111.JPG
5.
P5160119.JPG
6.
P5160122.JPG
7.
P5160149.JPG
8.
P5160160.JPG
9.
P5170210.JPG
10.
P5170264.JPG

Wizyta studyjna projektu G.A.M.E – Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych
W dniach 25 -29 .09.2010 r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku by?o organizatorem wizyty studyjnej w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „ G.A.M.E. – Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych”.
Powodem zorganizowania spotkania by?a ch?? poznania naszego miasta i regionu przez naszych europejskich parterów. Ciekawo?? ich wzbudzi?a prezentacja Power Point dotycz?ca naszego miasta, która zosta?a przygotowana przez polskich beneficjentów projektu i przedstawiona podczas spotka? partnerskich we W?oszech i na Litwie. 
Uczestnikami wizyty byli beneficjenci oraz koordynatorzy z:
- Litwy – 4 osoby
- Hiszpanii – 5 osób
- Wielkiej Brytanii – 8 osób

Podczas pobytu nasi go?cie odwiedzili :
- Bia?owie??, która zachwyci?a ich pi?knem natury oraz ?wiatowej klasy Muzeum.
- Bia?ostockie Muzeum Wsi, gdzie mogli pozna? ró?norodne wystawy, które przybli?y?y im nasz? histori?
- Kruszyniany, w których poznali histori?, kultur? oraz kuchni? Tatarsk?.
- Siedzib? Zakonu Prawos?awnego w Supra?lu, gdzie zwiedzili Muzeum Ikon oraz poznali histori? prawos?awia.
- Bia?ystok, po którym oprowadzi? ich przewodnik.

Aby nasi go?cie mogli pozna? nasz? s?ynn? „polsk? go?cinno??”, beneficjenci projektu przygotowali kolacj? na której pojawi?y si? dania takie jak babka ziemniaczana, bigos, nale?niki z serem, mi?so w sosie z kurek, go??bki, tradycyjnie wyrabiane w?dliny, kiszone ogórki, surówka z kiszonej kapusty a na deser s?kacz, sernik z brzoskwiniami oraz marcinek. Wszystko to podane zosta?o na pi?knie przystrojonym darami jesieni  oraz ?wiecami stole.
Podczas kolacji nasi go?cie ?piewali z nami piosenki biesiadne np. „Hej sokole”, „Sz?a dzieweczka….”.
Wizyta okaza?a si? niezapomnianym czasem nie tylko dla go?ci ale równie? i dla polskich uczestników projektu, któ? w?o?yli wiele pracy w jej przygotowanie.
 
 
1.
100_3967.JPG
2.
100_3980.JPG
3.
100_4001.JPG
4.
100_4006.JPG
5.
IMG_2176.JPG
6.
P9260239.JPG
7.
kolacja.jpg
 

III Spotkanie Partnerskie – Adana, Turcja

W dniach 18 – 22 pa?dziernika  2010 odby?o si? III Spotkanie Partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych”. Spotkanie odby?o si? w Adanie – Turcja, i wzi??o w nim udzia? trzech beneficjentów projektu: pani Irena Sobieszuk, pani Ilona Kubala, pan Bogus?aw Koniuch oraz koordynator projektu- pani Renata Majewska.
Przewodnim tematem spotkania by?y ‘gry logiczne i komputerowe’. Podczas spotkania wszyscy partnerzy projektu przedstawili swoje prezentacje zwi?zane z zagadnieniem. Materia?y, które zosta?y zaprezentowane  na spotkaniu zosta?y przygotowane przez beneficjentów projektu w ramach zaj??, na których poznawali?my tajniki ró?nych gier i ich histori?. 
Podczas wyjazdu mieli?my okazj? spróbowania tradycyjnej kuchni tureckiej, zobaczenia pi?knych zak?tków miasta oraz podziwiali?my ?ródziemnomorskie krajobrazy. Odwiedzili?my mi?dzy innymi Meczet, most z czasów rzymskich, który zachwyci? swoj? wytrzyma?o?ci?  oraz muzeum Archeologiczne pe?ne wspania?ych eksponatów.
Najwi?kszym zaskoczeniem by?o jednak przyj?cie powitalne w szkole partnerskiej, która przygotowa?a dla nas wspania?y pokaz muzyki i ta?ca tureckiego. Zostali?my równie? obdarowani wspania?ym prezentem – r?cznie wykonanymi przez tureckie beneficjentki projektu flagami.
Oto kilka zdj??:
1.
67711.jpg
2.
PA190047.JPG
3.
PA190057.JPG
4.
PA190087.JPG
5.
PA200153.JPG
6.
PA200276.JPG
7.
PA210291.JPG
8.
PA210323.JPG
9.
PA210353.JPG
10.
PA210434.JPG
11.
PA210457.JPG
12.
PA210503.JPG
13.
PA210567.JPG
 

W dniach 30.03–03.04.2011 odby?o si? Spotkanie Partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „Rozwijanie Kreatywno?ci Doros?ych”. Spotkanie odby?o si? w Barcelonie – Hiszpania, i wzi??o w nim udzia? 7 beneficjentów projektu, koordynator oraz Pani Dyrektor.
Przewodnim tematem spotkania by? ‘Taniec Ludowy’. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy zata?czyli taniec ludowy gospodarzy oraz ‘Poloneza’, którego to pokaz zosta? przygotowany przez polsk? grup?.

Podczas wyjazdu mieli?my okazj? spróbowania tradycyjnej kuchni hiszpa?skiej, zobaczenia pi?knych zak?tków miasta oraz podziwiali?my ?ródziemnomorskie krajobrazy. Odwiedzili?my mi?dzy innymi wspania?e budynki Gaudiego – przepi?kny Ko?ció? Sagrada Familia, Park Guel oraz muzeum Piccaso. Byli?my równie? ?wiadkami budowania ‘wie?y z ludzi’ z której to s?ynie Katalonia.

Dla wszystkich uczestników wyjazd b?dzie niezapomnianym prze?yciem.
Renata Majewska
 

 
 
 
Top!
Top!