Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Program Leonardo da Vinci - zawodowe nauczanie angielskiego
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Program Leonardo da Vinci - zawodowe nauczanie angielskiego Email

Nasza strona: vocationalenglishpartnership.org

Image

Publikacja o projekcie [EN]

Publikacja - wspomnienia 

 


3 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Centrum Kszta?c?cego w Bia?ymstoku wyruszyli na pi?te spotkanie partnerskie Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci Zawodowe Nauczanie Angielskiego. Pierwszym przystankiem w drodze do instytucji partnerskiej w Brailii by? Bukareszt.  Stolica Rumunii okaza?a si?  miastem kontrastów, gdzie widoczne s? wp?ywy kultury roma?skiej i  francuskiej, w którym tak?e swe pi?tno odcisn??y lata okrutnych rz?dów  Nicolae Ceau?escu. Ju? w drodze z lotniska do hotelu zauroczy? nas ?uk Triumfalny do z?udzenia przypominaj?cy ?uk paryski.

Obowi?zkowym punktem wizyty w Bukareszcie by?  monumentalny Dom Ludu - Casa Poporului, jeden z najwi?kszych budynków na ?wiecie, dzie?o „Geniusza Karpat”. Spacer po Calea Victoriei – jednej z najpi?kniejszych ulic miasta pozwoli? nam odkry? inne oblicze stolicy. Podziwiali?my m.in.:  Cerkiew Kretzulescu,  Ateneul Român, Pa?ac Banku Narodowego, Pa?ac Cre?ulescu, Katedr? Patriarchaln?, Cerkiew W?osk?.

Nast?pnego dnia pe?ni wra?e? i mi?ych wspomnie?  wyruszyli?my w podró? do pi?knie po?o?onej  Brailii, gdzie znajduje si? instytucja partnerska - Grupul Scolar Industrial Anghel Saligny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich z Finlandii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Polsk? reprezentowali: Pani Regina Miedzia?owska – doradca zawodowy z CKU, Pani Ma?gorzata Tarasiuk – koordynator projektu, Pan Grzegorz Kuczy?ski – specjalista  z zakresu technologii informacyjnej oraz Pani Renata Stypu?kowska – Guzowska, Pan Wojciech Michalczuk, Pan Adam Florczyk, Pan Sebastian Prus, Pan Mariusz Tarasiuk – uczestnicy projektu. Gospodarze go?cinnie przyj?li nas w swojej szkole. Dzi?ki ich uprzejmo?ci mieli?my okazj? pozna? system kszta?cenia zawodowego w Rumunii oraz wymieni? do?wiadczenia z realizacji projektu. Odwiedzili?my tak?e centrum kszta?cenia praktycznego - Alewijnse Training Center w pobliskiej miejscowo?ci Galatz, gdzie obserwowali?my zaj?cia praktyczne przysz?ych elektryków. Ciekawym elementem spotkania by?o wspólne przygotowanie i wzajemne t?umaczenie mini s?owniczka technicznego, co pozwoli?o prze?ama? bariery pomi?dzy uczestnikami. Trzydniowe spotkanie stanowi?o wspania?? okazj? do nawi?zania nowych mi?dzynarodowych znajomo?ci, które przeobrazi?y si? w przyja??. Organizatorzy zadbali tak?e, aby?my mogli pozna? histori? i kultur? tego po?o?onego nad brzegiem Dunaju miasta. Ciekawym do?wiadczeniem by?o tak?e odkrycie tradycji kulinarnych Rumunii. Ciorby (zupy), mititei (pulpeciki z mielonego mi?sa), piept de pui (pier? kurczaka), cascaval pane (panierowany sma?ony ser) a na deser baklava stanowi?y interesuj?c? odmian? dla podniebienia nawet najwybredniejszych smakoszy. Oficjalnym zako?czeniem spotkania by?a ceremonia rozdania certyfikatów – wydarzenie radosne i smutne jednocze?nie, gdy? przypomnia?o nam, ?e czas up?ywa nieub?aganie i zawsze nadchodzi moment po?egna?.
Kraj Drakuli pozostawi? w nas mi?e wspomnienia, z pewno?ci? wizyta ta zach?ci?a uczestników do g??bszego poznania pi?knego i nieodkrytego pa?stwa, jakim jest Rumunia, w szczególno?ci za? - Karpat, których szczyty podziwiali?my z okien samolotu. Szcz??liwi powrócili?my do Polski 8 kwietnia. Kolejne, ostatnie spotkanie partnerskie odb?dzie si? w Bia?ymstoku. Ju? dzi? serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach 7 – 9 czerwca 2011 r. do Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Image

Image

Image

Image

Image 

 Image Image

Czwarte spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci Zawodowe Nauczanie Angielskiego mia?o miejsce w Liverpoolu w dniach 6 – 8 pa?dziernika 2010 roku. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowali: Dyrektor CKU – pani  Bo?ena Barbara Krasnod?bska, pani Ma?gorzata Tarasiuk – koordynator projektu, panie Ma?gorzata ?api?ska i Gra?yna Antoniuk oraz pan Wiktor Poniatowicz – uczestnicy projektu LdV ZNA. Na zaproszenie Merseyside Refugee Support Network do Wielkiej Brytanii przybyli tak?e przedstawiciele Turcji, Rumunii i Finlandii.

Miasto Beatelsów przywita?o nas pi?kn?, s?oneczn? pogod?, która sprzyja?a radosnej atmosferze spotkania. Oficjalnego otwarcia spotkania dokona? reprezentant w?adz miejskich, który podkre?li? znaczenie projektów promuj?cych  ide? uczenie si? przez ca?e ?ycie. Uroczysto?? ta mia?a miejsce w ratuszu miejskim, którego wn?trza mogli?my podziwia? dzi?ki uprzejmo?ci gospodarzy.  Podczas wizyty mieli?my okazj? pozna? histori? miasta, zobaczy? najciekawsze zbytki oraz posmakowa? typowych brytyjskich potraw – w tym najpopularniejszego dania Wysp: fish and chips. Zachwyci? nas ogrom katedry anglika?skiej oraz nowoczesny charakter katedry katolickiej usytuowanych niemal przy jednej ulicy. Pod??ali?my tak?e ?ladami najpopularniejszego zespo?u z Liverpoolu – The Beatles. W programie nie zabrak?o lekcji j?zyka angielskiego, podczas której poznali?my popularne idiomy u?ywane przez Brytyjczyków. Podczas gdy koordynatorzy omawiali kwestie zwi?zane z organizacj? projektu i omawiali przygotowane materia?y, pozostali go?cie wzi?li udzia? w kolejnych zaj?ciach doskonal?cych umiej?tno?ci j?zykowe oraz w spotkaniu po?wi?conemu poszukiwaniu pracy i pisaniu CV w j?zyku angielskim. Interesuj?cym i inspiruj?cym okaza?o si? tak?e spotkanie po?wi?cone metodom nauczania j?zyka angielskiego podczas praktycznej nauki zawodu. Jednak najwa?niejszym aspektem kolejnego spotkania partnerskiego okaza?o si? nawi?zanie kontaktów mi?dzynarodowych pomi?dzy uczestnikami projektu.
Zauroczy?o nas to wielokulturowe i go?cinne miasto malowniczo  po?o?one nad rzek? Mersey. Niemal na ka?dym kroku uczestnicy spotkania mieli okazj? doskonali? praktyczne u?ycie j?zyka angielskiego, gdy? mieszka?cy Liverpoolu okazali si? niezwykle przyja?ni i otwarci.
Przed nami jeszcze jedno spotkanie – w kwietniu spotkamy si? w Rumunii.

Zobacz wi?cej (galeria)

Ma?gorzata Tarasiuk


Leonardo da Vinci Partnership Project: Lifelong language learning in vocational training , nr projektu: 2009-1-PL1-LEO04-05169 1
Ten projekt zosta? zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

W dniach 13 - 17 marca 2010 roku uczestnicy projektu  Leonardo da Vinci Zawodowe nauczanie angielskiego realizowanego przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w ramach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie wzi?li udzia? w spotkaniu grupy partnerskiej. Trzecie ju? spotkanie odby?o si? w Joensuu - miejscowo?ci malowniczo po?o?onej w pó?nocnej Finlandii. Szko?? kszta?cenia zawodowego - Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri odwiedzili: Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska - Dyrektor CKU, Pani Ma?gorzata Tarasiuk - koordynator projektu, Panie Honorata ?leszy?ska, Agata Ku?ma, Marzena Czapska oraz Pan Mariusz Dziki - beneficjenci projektu.
Pierwszym przystankiem w Finlandii by?y Helsinki - czaruj?ce miasto. Tu spacerowali?my Placem Senatorskim, podziwiali?my Katedr? ?w. Marka, cerkiew prawos?awn? oraz Temppeliaukion kirkko - ko?ció? wykuty w skale. Po skutym lodem morzu dotarli?my do wyj?tkowej twierdzy na wyspie Suomelina. Pami?tki i pyszne czekoladki Fazer kupili?my w domu towarowym Stockmann z ko?ca XIX wieku. Wieczorem z dworca kolejowego zaprojektowanego w 1910 roku przez Eliela Saarinana wyjechali?my do Joensuu - pi?? godzin podró?y min??o niezwykle szybko w komfortowym poci?gu.

Pó?nym wieczorem szcz??liwie dojechali?my do celu.

Kolejne dni up?yn??y bardzo pracowicie. Spotkanie otworzy? Dyrektor instytucji goszcz?cej - Pan Jyrki Turunen, który zaprezentowa? krótk? histori? szko?y. Nast?pnie partnerzy projektu podzielili si? do?wiadczeniami  z realizacji projektu i omówili zgromadzone materia?y, przede wszystkim ?wiczenia do nauki zawodowego j?zyka angielskiego.
Po lunchu obejrzeli?my instytucj? partnersk? z Finlandii - wydzia? budownictwa, stolarstwa, krawiectwa, samochodowy, metalowy, artystyczny. Dzie? zako?czyli?my w ... saunie.
Kolejne dni tak?e pe?ne by?y atrakcji - zobaczyli?my centrum edukacji doros?ych, weszli?my na ?rodek zamarzni?tego jeziora, beneficjenci projektu mieli okazj? spróbowa? swoich si? w grze carling. Odwiedzili?my nowoczesny park nauk. 

Do Bia?egostoku powrócili?my pe?ni niezapomnianych wra?e? i nowych do?wiadcze?. Kolejna grupa uczestników projektu spotka si? w pa?dzierniku. Nast?pny przystanek: Liverpool!

Ma?gorzata Tarasiuk
Zobacz wi?cej (galeria)

W dniach 21-26 listopada odby?o si? spotkanie instytucji partnerskich projektu Leonardo da Vinci „Zawodowe nauczanie angielskiego” realizowanego w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”. Tym razem uczestników go?ci?a Samandıra Anadolu Teknik,Anadolu Meslek,Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi z Istambu?u. Jest to technikum kszta?ac?ce w wielu zawodach min. na kierunku mechanicznym, instalacji sanitarnych, wentylacji i informatycznym, warto doda?, ?e jest to jedna z najlepszych tego typu placówek w Turcji. Oprócz gospodarzy w wizycie udzia? wzi?li przedstawiciele Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowali: pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor CKU, pani Ma?gorzata Tarasiuk – nauczyciel CKU oraz s?uchacze III semestru kierunku technik BHP – beneficjenci projektu: panie Dorota Czy?ewska i Ewa Lemiesz, panowie Witold Konopka i Leszek Konopka.
Spotkanie to by?o doskona?? okazj? do zapoznania si? ze specyfik? kszta?cenia zawodowego pa?stwa goszcz?cego i niezwykle barwn? kultur? Turcji. Koordynatorzy wymienili si? do?wiadczeniami zdobytymi podczas pierwszych miesi?cy realizacji projektu, ustalili zadania na kolejne tygodnie.
Gospodarze przygotowali bogaty program wizyty i z pe?nym zaanga?owaniem podejmowali nas. Mieli?my okazj? zobaczy? najstarsz? cz??? Istambu?u a w niej: historyczn? ?wi?tyni? Hagia Sophia, B??kitny Meczet, Pa?ac Topkapi i bizantyjsk? cystern? Bazylikow?. Umi?tno?ci w targowaniu wypróbowali?my na Wielkim Bazarze, który by? punktem obowi?zkowym w planie dnia.
W poniedzia?ek uczniowie szko?y przygotowali pokaz tradycyjnych ta?ców tureckich oraz koncert muzyki ludowej. Uczestniczyli?my równie? w uroczystych obchodach dnia nauczyciela, który wypada? 24 listopada – byli?my go??mi honorowymi koncertu popularnych gwiazd muzyki tureckiej. Mi?? niespodziank? sprawi?y gor?ce brawa kilkutysi?cznej widowni na powitanie nas.
Nowych do?wiadcze? dostarczyli?my tak?e naszym podniebieniom – niemal ka?dy posi?ek stanowi? nowe kulinarne prze?ycie. Obowi?zkowo delektowali?my si? smakiem herbaty podawanej w specjalnych szklaneczkach o kszta?cie tulipana.
Do Polski powrócili?my pe?ni wra?e?, bogatsi o nowe do?wiadczenia. Miejmy nadziej?, ?e nowe znajomo?ci zaowocuj? w przysz?o?ci...
Kolene spotkanie ju? w marcu – w Finlandii.
Ma?gorzata Tarasiuk
W dniach 9 – 12 wrze?nia 2009 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego mia?o miejsce pierwsze spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Lifelong language learning in vocational training” (Zawodowe nauczanie angielskiego). Z wielk? rado?ci? poznali?my nauczycieli i uczniów z Finlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Rumunii.
10 wrze?nia odby?a si? konferencja inauguruj?ca projekt. Rozpocz??a j? Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor CKU, która serdecznie powita?a zebranych go?ci. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas: Pan Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu, Pan Micha? Karpowicz – Przewodnicz?cy Komisji Edukacji i Wychowania, Pan S?awomir Nazaruk - Wiceprzewodnicz?cy Komisji Edukacji i Wychowania, Pan Kazimierz Dudzi?ski – Radny Rady Miejskiej, Pan Eugeniusz Mróczy?ski – Wizytator Podlaskiego Kuratorium O?wiaty oraz przedstwiciele Urz?du Miejskiego i Wojewódzkiego Urz?du Pracy. Kolejn? cz??? spotkania rozpocz??a Pani Ma?gorzata Tarasiuk – koordynator projektu. Przedstawi?a ona cele projektu oraz plan dzia?ania. Nast?pnie przemawiali przedstawiciele instytucji partnerskich – zapozanali oni zgromadzonych z instutucjami partnerskimi. Byli to: Pani Seána Roberts z Merseyside Refugee Support Network z Liverpoolu, Pani Seija Koskela z Pohjois – Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri z Finlandii, Pan Gradinaru Arinel Florin z Grupul Scolar Industrial Anghel Saligny Braila z Rumunii, Pani Ma?gorzata Tarasiuk z CKU w Bia?ymstoku. Szczególnym zainteresowaniem cieszy?o si? wystapienie Pana Ismaila Kirbasa, który przygotowa? interesuj?cy film promuj?cy kultur? i histori? Turcji. Istambu? b?dzie miejscem nast?pnego spotkania, które ju? w listopadzie. Konferencja zako?czy?a si? okoliczno?ciowym pocz?stunkiem.
Kolejne dni sp?dzili?my na ci??kiej pracy. Ustali?my zakresy dzia?ania partnerów, dokonali?my wst?pnych ustale? dotycz?cych strony internetowej projektu, sporz?dzili?my grafik spotka?. Szczególnie gor?ca okaza?a si? dyskusja dotycz?ca metod nauczania j?zyka obcego. Po wielu godzinach dyskusji, udali?my si? na wycieczk? do Bia?owie?y. Park Narodowy okaza? si? doskona?ym miejscem wypoczynku. Szczególne zainteresowanie go?ci wzbudzi?y majestatyczne d?by. Niestety, nie uda?o nam si? spotka? ?ubra na wolno?ci, na co wszyscy bardzo liczyli. Do Bia?egostoku powrócili?my z u?miechami na twarzy. Tu? po powrocie Pani Bo?ena Krasnod?bska - Dyrektor CKU uroczy?cie wr?czy?a certyfikaty wszystkim uczestnikom, by? to te? moment oficjalnego pozegnania.
Nast?pnego dnia udali?my si? na zaj?cia s?uchaczy kierunku cie?la. Okaza?o si?, ?e mamy z czego by? dumni – wyposa?enie i system funkcjonowania warsztatów szkolnych wywar? ogromne wra?nie na go?ciach z Europy.
Do zobaczenia w Istambule.

zobacz wi?cej Ma?gorzata Tarasiuk

 O nas w prasie

 


W lutym 2009 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu “Zawodowe nauczanie angielskiego” (LLLVT- Lifelong language learning in vocational training) w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie.

W lipcu otrzymali?my informacj? z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, i? projekt zosta? zakwalifikowany do realizacji.
W sk?ad grupy partnerskiej wchodz? nast?puj?ce placówki:
- Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri z Finlandii,
- Samandıra Anadolu Teknik,Anadolu Meslek,Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi z Turcji,
- Grupul Scolar Industrial Anghel Saligny z Rumunii,
- Merseyside Refugee Support Network z Wielkiej Brytanii,
Celem projektu jest:
- motywacja s?uchaczy do nauki zawodowego j?zyka angielskiego,
- zwi?kszenie wiedzy na temat kultury krajów partnerskich,
- spotkanie nowych ludzi i wymiana do?wiadcze?,
- wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji,

Projekt zak?ada udzia? 15 s?uchaczy szkó? dla doros?ych, kierunków: cie?la, dekarz, technik bhp.
W ramach projektu odbywa? si? b?d? mi?dzy innymi:
- zaj?cia z zawodowego j?zyka angielskiego,
- zaj?cia j?zykowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
- zaj?cia, podczas których uczestnicy b?d? mogli pozna? kultur?, tradycje pa?stw partnerskich

Zaplanowane s? te? wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich.
Udzia? we wszystkich zaj?ciach i wyjazdach zaplanowanych w projekcie jest bezp?atny!
Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia?u w projekcie prosimy o wype?nienie ankiety zg?oszeniowej i z?o?enie jej do Sekretariatu Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.
Kontakt z Pani? Ma?gorzat? Tarasiuk: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

 
 
  
 
 
Top!
Top!