Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow Konferencja dot. modernizacji kszta?cenia zawodowego oraz modelu poradnictwa zawodowego
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Konferencja dot. modernizacji kszta?cenia zawodowego oraz modelu poradnictwa zawodowego Email
Image15 wrze?nia 2009 roku w Collegium Novum Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej w Bia?ymstoku odby?a si? konferencja dotycz?ca reformy kszta?cenia zawodowego, ze szczególnym uwzgl?dnieniem planowanych zmian dotycz?cych modelu poradnictwa zawodowego.
Organizatorami konferencji by?o Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w  Bia?ymstoku oraz Wy?sza  Szko?a Administracji  Publicznej  im. S.  Staszica w  Bia?ymstoku, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Bia?egostoku Tadeuszem Truskolaskim oraz  Podlaskim Kuratorem  O?wiaty  Jerzym  Kiszkielem.


W?ród zaproszonych go?ci znale?li si? mi?dzy innymi:

Pani Jadwiga Parada
Naczelnik w Departamencie Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego,  Ministerstwo Edukacji Narodowej
dr Czes?aw NoworolPrezes Zarz?du Narodowego Forum Doradztwa Kariery, starszy wyk?adowca,  Wydzia? Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej, Uniwersytet Jagiello?ski
Pan W?odzimierz TrzeciakWiceprezes Zarz?du Narodowego Forum Doradztwa Kariery
Pan Tadeusz Ar?ukowiczZast?pca Prezydenta Miasta Bia?egostoku
Pan Wojciech JanowiczDyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu, Urz?d Miejski w Bia?ymstoku
Pani Lucja OrzechowskaWicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu, Urz?d Miejski w Bia?ymstoku
Pan  Ryszard Pszczó?kowskiDyrektor Wydzia?u Szkolnictwa  Ponadgimnazjalnego i Kszta?cenia Ustawicznego, Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku
Pan Eugeniusz Mróczy?ski Wizytator, Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku
Pani Krystyna GrabowskaDyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Bia?ymstoku
Pan Jacek HordejukDyrektor  Izby Rzemie?lniczej i Przedsi?biorczo?ci w Bia?ymstoku
Pan Jerzy Pszczo?aWiceprezes Zarz?du Rady Federacji Stowarzysze? Naukowo – Technicznych NOT w Bia?ymstok

ImageUdzia? w konferencji wzi?li równie? dyrektorzy szkó? ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organów prowadz?cych, szkó? wy?szych, instytucji edukacyjnych oraz lokalni pracodawcy.
Intencj? przewodni? konferencji by?o przede wszystkim modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz opracowanie i wdra?anie jednolitego systemu poradnictwa  zawodowego w systemie edukacji w województwie podlaskim. W trakcie wyst?pie? przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pani Ewa Konikowska – przybli?y?a plany zwi?zane z  modernizacj?  szkolnictwa  zawodowego, za? Pan Jacek Hordejuk oraz Pan Jerzy Pszczo?a zaprezentowali ide? budowania partnerstwa pomi?dzy przedsi?biorcami  a szko?ami.
Podczas konferencji przedstawiony zosta? równie? projekt „?wiadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych”, a w szczególno?ci jego za?o?enia oraz dotychczasowe rezultaty na rzecz wdra?ania jednolitego systemu poradnictwa zawodowego w szko?ach województwa podlaskiego, do których nale?? mi?dzy innymi:

  • utworzenie Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego jako o?rodka koordynuj?cego zadania poradnictwa zawodowego w szko?ach,
  • stworzenie programów rozwojowych dla I i II klas techników zawodowych i zasadniczych szkó? zawodowych pt: „Zawodowy Nawigator”,
  • przygotowanie merytoryczne nauczycieli bior?cych udzia? w projekcie do prowadzenia dzia?a? z zakresu poradnictwa zawodowego poprzez system szkole?,
  • wyposa?enie szkó? bior?cych udzia? w projekcie w materia?y dydaktyczne niezb?dne do efektywnej realizacji poradnictwa zawodowego.

 

Konferencja by?a równie? doskona?? mo?liwo?ci? do spotkania si? ze specjalistami Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku, którzy udzielali wszelkich informacji przede wszystkim dotycz?cych pilotowego wdra?ania programów rozwojowych „Zawodowy Nawigator” oraz ?wiadczenia us?ug poradnictwa indywidualnego i wsparcia psychologicznego dla uczniów.

Zobacz wi?cej

 

 
 
Top!
Top!