Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Pozaszkolne formy kszta?cenia - kursy/szkolenia
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Pozaszkolne formy kszta?cenia Email

Osoby do kontaktu: 

Magdalena Chludzi?ska

 Monika Czuba

Ewa Maria Chociej

Robert Gierasimiuk

mail:   Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

tel. 85 652 65 45 

Pracownia Pozaszkolnych Form Kszta?cenia 
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ul. ?abia 5
15-448 Bia?ystok  

 


 Decyzj? Nr SPiKU-454/8/09 Podlaskiego Kuratora O?wiaty z dnia 30 grudnia 2009 roku CKU uzyska?o akredytacj? na cztery kursy:

·         Podstawy obs?ugi komputera

·         Pos?ugiwanie si? technologi? informacyjn?

·         Bukieciarz

·         J?zyk angielski dla pocz?tkuj?cych

 


Spotkanie informacyjne w sprawie uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
 A.20, A.30, A.36, A.54, R.26, R.21

Informujemy, i? w dniach 13 i 14 lutego 2018 r. (sala nr 1) w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, ul. ?abia 5 odb?d? si? spotkania organizacyjne w sprawie uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Serdecznie zapraszamy w nast?puj?cych terminach:

13 lutego 2018 r. (wtorek):

- godz. 16.30 s?uchaczy kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu (Fotograf)

  oraz   A.54.  Przygotowywanie materia?ów graficznych do procesu drukowania.

 14 lutego 2018r. (?roda):

- godz. 16.30 s?uchaczy kwalifikacji R.21. Projektowanie, urz?dzanie i piel?gnacja ro?linnych

  obiektów architektury krajobrazu oraz R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych.

 - godz. 18.00 s?uchaczy kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przep?ywu zasobów

  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz A.36. Prowadzenie

  rachunkowo?ci.

 

 

Bardzo wa?na jest Pa?stwa obecno?? na tym spotkaniu.

 Pracownia Pozaszkolnych Form Kszta?cenia 
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ul. ?abia 5
15-448 Bia?ystok

tel. 85 651 58 55 

 

 

 


 WYKAZ BEZP?ATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane s? w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych s? zgodne z podstawami programowymi kszta?cenia w danym zawodzie. 

Do pobrania - wniosek o przyj?cie

 

L.p.

Nazwa kursu/kwalifikacji

Liczba godzin na kszta?cenie zawodowe w ramach kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodr?bniono dan? kwalifikacj?

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-US?UGOWY (A)

1.           

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych + NOWO?? z pakietem druku 3D

390*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

390*

343104

Fototechnik

2.           

A.54. Przygotowywanie materia?ów graficznych do procesu drukowania + NOWO?? z pakietem druku 3D

436*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

3.           

A.55. Drukowanie cyfrowe + NOWO?? z pakietem druku 3D

390*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

4.           

A.35. Planowanie i prowadzenie dzia?alno?ci w organizacji

488*

331403

Technik ekonomista

5.           

A.36. Prowadzenie rachunkowo?ci

520*

331403

Technik ekonomista

520*

431103

Technik rachunkowo?ci

6.           

A.65. Rozliczanie wynagrodze? i danin publicznych 

732*

431103

Technik rachunkowo?ci

7.           

A.18. Prowadzenie sprzeda?y

670*

522301

Technik handlowiec

670*

522301

Sprzedawca

8.           

A.22. Prowadzenie dzia?alno?ci handlowej

432*

522305

Technik handlowiec

9.           

A.30. Organizacja i monitorowanie przep?ywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

514*

333107

Technik logistyk

10.         

A.31. Zarz?dzanie ?rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

443*

333107

Technik logistyk

11.         

A.32. Organizacja i monitorowanie przep?ywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

404*

333107

Technik logistyk

12.         

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

683*

343104

Fototechnik

650*

343101

Fotograf

13.    

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu poci?gów NOWO??

508*

311928

Technik transportu kolejowego

 OBSZAR ROLNICZO-LE?NY Z OCHRON? ?RODOWISKA (R)

14.    

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

644*

314207

Technik rolnik

572*

613003

Rolnik

15.    

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

351*

314207

Technik rolnik

16.    

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsi?biorstwa w agrobiznesie

455*

331402

Technik agrobiznesu

17.    

 R.21. Projektowanie, urz?dzanie i piel?gnacja ro?linnych obiektów architektury krajobrazu

540*

314202

Technik architektury krajobrazu 

18.    

 R.22. Organizacja prac zwi?zanych z budow? oraz z konserwacja obiektów ma?ej architektury krajobrazu + NOWO?? z pakietem druku 3D

533*

314202

Technik architektury krajobrazu

19.    

 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych NOWO??

442*

343203

Florysta

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

20.    

 E.12. Monta? i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz?dze? peryferyjnych

410*

351203

Technik informatyk

21.    

 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
 i administrowanie sieciami
 

371*

351203

Technik informatyk

22.    

 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420*

351203

Technik informatyk

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

23.    

 M.19. U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych

683*

722307

Operator obrabiarek skrawaj?cych

*co najmniej 50 % godzin kursu zostanie zrealizowane w formie zaocznej/stacjonarnej.

 


Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadzi?a w miejsce szkó? dla doros?ych od wrze?nia 2012 do systemu edukacji zawodowej now? form? kszta?cenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mo?e zapisa? si? osoba doros?a (uko?czone 18 lat) bez wzgl?du na dotychczasowe wykszta?cenie (gimnazjum, szko?a podstawowa/zawodowa).

Uko?czenie kursu umo?liwi przyst?pienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zako?czeniu ka?dej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje za?wiadczenie o uko?czeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, cz??ciej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykszta?cenia ?redniego osoba b?dzie mia?a mo?liwo?? uzyskania tytu?u technika.

Kursowe formy kszta?cenia umo?liwiaj? ??czenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pe?nego zawodu lub a nawet kilku zawodów.   

 

 


 
 
Top!
Top!