Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow Seminarium ju? si? odby?o. Pocz?tek drogi ku grupie wsparcia...
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Seminarium ju? si? odby?o. Pocz?tek drogi ku grupie wsparcia... Email

 Seminarium ju? si? odby?o. Pocz?tek drogi ku grupie wsparcia …

     W dniu 6 pa?dziernika 2009 roku w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego dzia?aj?cym przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?o si? seminarium „M?odzie? niepe?nosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i mo?liwo?ci. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ?cie?ki kariery”. Celem przedsi?wzi?cia by?a integracja wszystkich instytucji, ich pracowników, rodziców, pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych na rzecz wspierania osób niepe?nosprawnych w zakresie planowania ?cie?ki rozwoju zawodowego, ich drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Spotkanie odby?o si? pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora O?wiaty oraz Prezydenta Miasta Bia?egostoku.
Seminarium, które odby?o si? w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowano przy wspó?pracy z: Miejskim O?rodkiem  Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku,  Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Bia?ymstoku, Pa?stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych, Oddzia? w Bia?ymstoku oraz Zespo?em Szkó? Integracyjnych Nr 1, Zespo?em Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Oddzia?ami Integracyjnymi, Przedszkolem Samorz?dowym Nr 26 Integracyjnym. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Bia?egostoku:

Pani Lucja Orzechowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz?du Miejskiego
                                               w Bia?ymstoku

Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora O?wiaty:

Pan Ryszard Pszczó?kowski - Dyrektor Wydzia?u Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kszta?cenia
                                                 Ustawicznego Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku
Pani Jolanta Lenkiewicz Broda - Wizytator Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku
Pan Eugeniusz Mróczy?ski - Wizytator Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku

Przedstawiciele Rady Miejskiej Bia?egostoku:

Pan Janusz Ryszard Kochan - Wiceprzewodnicz?cy Rady Miejskiej Bia?egostoku
Pan Marek Jan Koz?owski - Wiceprzewodnicz?cy Rady Miejskiej Bia?egostoku
Pan Krzysztof Bil-Jaruzelski - Przewodnicz?cy Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Bia?egostoku Pan Andrzej Danieluk - Cz?onek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Bia?egostoku
Pan Kazimierz Dudzi?ski - Cz?onek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Bia?egostoku
Pani Izabela Pietruczuk - Cz?onek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Bia?egostoku
Pan Filip Tagil - Cz?onek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Bia?egostoku

Przedstawiciel DEKiS:
 
Pan Jan Sebastianiuk – Przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz?du Miejskiego
                                        w Bia?ymstoku

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku:

Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku
Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Specjalista ds. Programów Wojewódzkiego Urz?du Pracy
                                                     w Bia?ymstoku

Przedstawiciel Powiatowego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku:

Pani Urszula Ja?wi?ska – Kierownik Dzia?u Obs?ugi Osób Niepe?nosprawnych w Powiatowym Urz?dzie                                               Pracy      
 
Partnerzy zaproszeni do wspó?pracy:

Maria Jolanta Ambro?ej - Dyrektor Miejskiego O?rodka Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku
                                         wraz z Pani? Justyn? Soja-Sularz – Doradc? metodycznym
Pani Beata Józwowicz - Dyrektor Przedszkola Samorz?dowego nr 26 Integracyjnego w Bia?ymstoku
Pani Gra?yna Bogda?ska – Kierownik Dzia?u Realizacji Pomocy Publicznej PFRON w Bia?ymstoku
Pan Jaros?aw Czeropski  -  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Bia?ymstoku
                                            wraz z Pani? Alin? Papasz - Wicedyrektorem i
                                            Pani? Monik? Gilewsk? – Pedagogiem
Pan Piotr Górski  - Dyrektor Zespo?u Szkó? Integracyjnych Nr 1 im. Jana Paw?a II w Bia?ymstoku
                              wraz z Pani? Ew? Mieczejko – Nauczycielem i
                              Pani? Ma?gorzat? Hus
– Pedagogiem
Pan Mariusz P?za - Dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Oddzia?ami
                                Integracyjnymi im. Stanis?awa Staszica
                                wraz z Pani? Dorot? Suchock? - Wicedyrektorem i
                                Pani? Magdalen? Dec-Mi?kisz – Nauczycielem wspomagaj?cym
 
Przedstawiciele Rodziców dzieci uczniów niepe?nosprawnych:

Pani Danuta Oksztulska
Pani Iwona Masalska
Pan Marek Hyjek
Pani Krystyna Zieli?ska

Przedstawiciele Fundacji, Stowarzysze?:

Pani Anna Krakowska – Przewodnicz?ca Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Pora?eniem                                         Mózgowym "Jasny Cel"
Pani El?bieta Krysiewicz – Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddzia? w Bia?ymstoku
Pani Ewa Kulion - Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe?nosprawnych; Bia?ostocki                                  Oddzia? Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Pan Rafa? ?redzi?ski – Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

Dyrektorzy szkó? integracyjnych i z oddzia?ami integracyjnymi wraz z Koordynatorami :


Pani Maria Pawe?ko - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II
                                   w Bia?ymstoku wraz z Pani? Agat? Cybulsk? – Pedagogiem i
                                   Pani? Renat? Flis – Nauczycielem - bibliotekarzem
Pani Alicja Geniusz - Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 16 w Bia?ymstoku
                                  wraz z Pani? Ma?gorzat? Kanclerz - Nauczycielem
Pan Lech Koz?owski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 13 w Bia?ymstoku
                                   wraz z Pani? Emili? Sawick? - Nauczycielem
Pan Leszek Kochanowski - Dyrektor Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 9 w Bia?ymstoku
                                            wraz z Pani? Mart? Urszul? Falkowsk? - Nauczycielem
Pan Boles?aw Mariusz Korobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bia?ymstoku
                                                        wraz z Pani? Ew? Czy?ewsk? – Pedagogiem
Pani  El?bieta Sternicka – Przedstawicielka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bia?ymstoku

Przedstawiciele Zwi?zków Zawodowych:

Pani Agnieszka Rzeszewska - Cz?onek Prezydium Sekcji O?wiaty NSZZ Solidarno?? w Bia?ymstoku
Pani Maria Mieszalska Goroszkiewicz - Prezes ZNP, Oddzia? w Bia?ymstoku

Przedstawiciele mediów
 

         Bardzo wa?nym elementem Seminarium by?o podpisanie przez Dyrektorów placówek edukacyjnych Miasta Bia?egostoku, Prezesów Stowarzysze?, przedstawicieli instytucji  oraz Rodziców 16 deklaracji przyst?pienia do wspó?pracy na rzecz stworzenia grupy wsparcia dla osób niepe?nosprawnych. Du?e zaanga?owanie uczestników w merytoryczn? dyskusj?  ko?cow?  pozwala mie? nadziej? na rych?e powstanie grupy wsparcia.

Lista ch?tnych do wspó?pracy jest wci?? otwarta. Zapraszamy
 
Wszystkim uczestnikom Seminarium  serdecznie dzi?kujemy.
 
Beata Sa?czyk
 Joanna Jastrz?bska
 
 
 Image Image
 Image Image
 Image

 

 

 
  
 
 
Top!
Top!