Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Pa?dziernik 2009 - Innowacyjna Szko?a 2009
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Pa?dziernik 2009 - Innowacyjna Szko?a 2009 Email

 

 Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
 - „Innowacyjn? Szko?? 2009”

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku  zosta?o nagrodzone w konkursie programu „Partnerstwo dla Przysz?o?ci” firmy Microsoft  tytu?em „Innowacyjnej Szko?y 2009”.  Dyplom za zaj?cie III miejsca w kraju odebra?a z r?k Kapitu?y Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska wraz z Panem Dyrektorem Rafa?em Micha?owskim podczas gali „Nauczyciel Roku 2009”  zorganizowanej w dniu 13 pa?dziernika 2009 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs „Innowacyjna Szko?a 2009” organizowany by? po raz drugi. Za?o?enia konkursowe zak?ada?y mi?dzy innymi, i? szko?a innowacyjna to taka, która otwarta jest na wykorzystywanie w dydaktyce  nowych technologii, aktywnie propaguje ich stosowanie w?ród uczniów i nauczycieli. Uwzgl?dnia nowe technologie jako narz?dzia pomocne wzbogacaniu tre?ci i metod prowadzonych zaj??. Dzi?ki temu  tworzone s? warunki sprzyjaj?ce pe?nemu poznaniu przez s?uchaczy podstaw i zastosowa? technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a to z kolei wp?ywa na upowszechnianie  zdobywania informacji i wymian? wzajemnych do?wiadcze?. 

Spo?ród wszystkich nominowanych szkó? z kraju Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zdoby?o III miejsce oraz nagrod? rzeczow? w postaci Multimedialnego laboratorium fizycznego.
Serdecznie gratulujemy ?ycz?c dalszych sukcesów!

 Monika Jamio?kowska

Zobacz wi?cej (galeria)

Image

Image

Image

Image 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2009
 
Jak co roku w rocznic? powo?ania z inicjatywy króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej na mocy uchwa?y Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 pa?dziernika 1773 roku obchodzili?my ?wi?to wszystkich pracowników o?wiaty, popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. W tym to uroczystym dniu Podlaski Kurator O?wiaty odznaczy? nauczycieli, pedagogów i pracowników zwi?zanych z edukacj? za ich szczególne osi?gni?cia dydaktyczno-wychowawcze honorowymi Krzy?ami Zas?ugi i medalami Komisji Edukacji Narodowej.

W?ród grona osób odznaczonych znale?li si? pracownicy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego. Medale KEN z r?k Podlaskiego Kuratora O?wiaty w go?cinnych progach auli Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Bia?ostockiej tego szczególnego dnia otrzymali: Pani Maria Jolanta Korzeniecka, Pani Regina Miedzia?owska i Pan Ryszard Zi?ckowski.

Z okazji  ?wi?ta Edukacji Narodowej Dyrektor CKU Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska wraz z wicedyrektorem Panem Rafa?em Micha?owskim przekaza?a wszystkim zebranym nauczycielom i pracownikom CKU okoliczno?ciowe ?yczenia, jakie nap?yn??y od w?adz o?wiatowych oraz od zaprzyja?nionych szkó? i placówek. Z prawdziw? satysfakcj? przekaza?a te? informacj?, i? dzie? wcze?niej – 13 pa?dziernika – Centrum Kszta?cenia Ustawicznego zosta?o nagrodzone III miejscem w kraju w konkursie „Partnerstwo dla Przysz?o?ci” i uzyska?o tytu? „Innowacyjnej szko?y 2009 roku”.
Za wyt??on? ca?oroczn? prac?, zaanga?owanie i zas?ugi wniesione na rzecz rozwoju CKU Pani Dyrektor wr?czy?a pracownikom placówki okoliczno?ciowe nagrody dyrektora szko?y.

Obchody ?wi?ta nauczycielskiego stanu przygotowa? Samorz?d S?uchaczy wraz z przedstawicielami poszczególnych semestrów. M?odzi aktorzy podj?li si? trudnego zadania artystycznego przedstawienia tematyki odwiecznej walki, jaka toczy si? na ka?dych zaj?ciach pomi?dzy niesforn? gromadk?  s?uchaczy a nauczycielem-mistrzem. Ka?da ze stron z uporem stara?a si? w czasie inscenizacji przekona? przeciwników o s?uszno?ci swoich racji. Bezstronne Jury wszystkie konkurencje nagradza?o punktami, które skrupulatnie notowa?a prowadz?ca zmagania Fortuna, by na koniec obwie?ci?, i? niezwykle zaci?t? walk? wygrali ostatecznie…nauczyciele!! Ci ostatni w nagrod? otrzymali nie tylko dzie? wolny od zaj?? dydaktycznych, ale te?…pojechali do Wasilkowa ?wi?towa? swe zwyci?stwo przy suto zastawionym stole.
Aktorów opiek? re?yserk? obj??y: Pani Janina Pankiewicz, Pani Monika Jamio?kowska i Pani El?bieta Jamio?kowska.
 
W przedstawieniu udzia? wzi?li:
Narrator - Marcin Bogdan Tarasiuk
Fortuna - Katarzyna Ciesnowska
S?uchacz I – Anna K?osek
S?uchacz II – Katarzyna Zubrzycka
S?uchacz III – Andrzej Bazylejski
Nauczyciel I – Anna Katarzyna Zalewska
Nauczyciel II – Marcin Krzysztof Jaworowski
Nauczyciel III – Bogus?aw Koniuch
Jury I – Miros?awa Borowska
Jury II – Marzena Bierko
Jury III – Miros?aw Zakrzewski
 
Zobacz wi?cej (galeria) 

Image

Image

Image

Image 

Image 

Oprac. Monika Jamio?kowska
  

Dnia 12 pa?dziernika 2009 r.  w Auli Magna Pa?acu Branickich Pan Tadeusz Ar?ukowicz Zast?pca Prezydenta Miasta Bia?egostoku rozpocz?? Obchody ?wi?ta Nauczycielskiego Stanu z udzia?em grona znakomitych Go?ci, Nauczycieli i Dyrektorów Szkó?.

Pan Tadeusz Ar?ukowicz wr?czy? nagrody 115 Pedagogom Naszego Miasta, którzy swoj? prac? i zaanga?owaniem ucz? i wychowuj? m?ode pokolenie.

Nagrody z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku otrzyma?y: Pani Dyrektor Bo?ena Krasnod?bska oraz Pani Wicedyrektor Jolanta Korzeniecka.
 Image
Image
Image

ImageW pa?dzierniku 2009 roku pracownicy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku wzi?li udzia? w trzech seminariach kontaktowych, które odby?y si? w: Rejkiawik, Islandia (Dyrektor CKU, pani Bo?ena Krasnod?bska), Alden-Biesen, Belgia (pani Maria Korzeniecka), Plovdiv, Bu?garia (pani Ma?gorzata Tarasiuk). Celem tych spotka? by?a wymiana do?wiadcze?, nawi?zanie wspó?pracy mi?dzynarodowej pomi?dzy instytucjami europejskimi oraz stworzenie nowych projektów programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie Leonardo da Vinci i Grundtvig. Seminaria te s? tak?e doskona?? okazj? do poznania i zrozumienia innych kultur, które wspó?tworz? Wspólnot? Europejsk?. Mamy nadziej?, ?e aplikacje z?o?one w najbli?szym konkursie zdob?d? wysokie oceny i zostan? dofinansowane ze ?rodków Unii Europejskiej...
M. Tarasiuk
Image

Image 

ImageImage
Image
Image 
Image Image

 

 

 
 
Top!
Top!