Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Zakupy wspó?finansowane
    z EFS
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Zakupy wspó?finansowane z EFS Email
Image 
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku bra?o udzia? w nast?poj?cych projektach:
  • W 2006 roku CKU otrzyma?o ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) przeznaczone do szkolnej biblioteki w ramach projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"  wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?.
  • W 2007 roku III Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych w Bia?ymstoku przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku otrzyma?o pracownie szkoln? oraz MCI (Multimedialne Centrum Informacji) wyposa?one w komputery typu Apple Macintosh w ramach projektu "Udzielenia wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowa? przyczyniaj?cych si? do zwi?kszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsi?biorczo?ci wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?. 
  • W 2008 roku Szko?a Policealna Nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku otrzyma?a pracownie szkoln? oraz MCI (Multimedialne Centrum Informacji) wyposa?one w komputery typu IBM PC w ramach projektu "Udzielenia wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowa? przyczyniaj?cych si? do zwi?kszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsi?biorczo?ci wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?. 
 
  
  
 
 
Top!
Top!