Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualno?ci arrow Szko?y CKU arrow I Ogólnopolski Tydzie? Kariery
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

I Ogólnopolski Tydzie? Kariery Email
Image
W dniu 27 lipca 2009 roku Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przyst?pi?o do udzia?u w OTK, organizowanym w dniach 5-11 pa?dziernika 2009 roku. Akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej sta?a si? inspiracj? ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw ?rodowisk doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK byli wszyscy potrzebuj?cy profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana zosta?a zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i m?odzie?y), studentów, jak i osób doros?ych.
Przedsi?wzi?cie zosta?o obj?te patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej. Dzia?ania LCDZ  wpisane w OTK zosta?y obj?te honorowymi patronatami Podlaskiego Kuratora O?wiaty i Prezydenta Miasta Bia?egostoku.
Nasze inicjatywy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery podejmowali?my z my?l? o osobach  niepe?nosprawnych a  stanowi?y one kontynuacj?   dzia?a? rozpocz?tych  w 2008 roku.
Zrealizowali?my:

1.
Seminarium „M?odzie? niepe?nosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia
i mo?liwo?ci. Budowanie koalicji na rzecz wspierania ?cie?ki kariery”
w dniu 6.10.2009 roku
2.
Zaj?cia warsztatowe dla uczniów Zespo?u Szkó? Nr 16 w Bia?ymstoku, Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego w Bia?ymstoku, Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Bia?ymstoku – w dniach 7-8.10.2009 r.
3.
Spotkania z Rodzicami uczniów szkó? gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zainteresowanych ?wiadomym wspieraniem dziecka w wyborze dalszej ?cie?ki kariery edukacyjnej i zawodowej w dniach 5-9.10.2009 roku
4.
Konkurs dla m?odzie?y szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery”
5.
Poradnictwo grupowe i indywidualne dla osób bezrobotnych, niepe?nosprawnych.

Efektem naszych dzia?a? jest zawi?zanie koalicji instytucji, stowarzysze?  i osób fizycznych, dzia?aj?cych w ?rodowisku Miasta Bia?egostoku na rzecz wspierania osób niepe?nosprawnych, zw?aszcza w obszarze edukacji. Wierzymy , ?e dzi?ki wspólnemu dzia?aniu mamy szans?  skuteczniej wspomaga? swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami  oczekuj?cych wsparcia merytorycznego, psychologicznego, informacyjnego, itp.
Ostatnia z inicjatyw og?oszonych w tygodniu „pospolitego ruszenia doradztwa zawodowego” - Konkurs „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery” (maj?ca swoje rozstrzygni?cie 12 stycznia 2010 r. w dniu otrzymania Wyró?nienia ), skupi?a zainteresowan? udzia?em m?odzie? szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - w tym niepe?nosprawn?,  Ich Rodziców,  nauczycieli – opiekunów , przedstawicieli ró?nych instytucji, zasiadaj?cych w charakterze jurorów i umo?liwi?a wszystkim zebranym prze?ycie niezapomnianych chwil. To nas utwierdza jeszcze bardziej w przekonaniu, ?e jeste?my wszyscy dla siebie potrzebni, a  ka?dy ma niezbywalne prawo do tego, aby by? szcz??liwym i odnale?? swoje miejsce w ?yciu, tak?e zawodowym.
Bardzo serdecznie dzi?kujemy naszym Partnerom – instytucjom,  którzy dali si?  zaprosi? do wspólnych dzia?a?, organizacjom pozarz?dowym, osobom fizycznym z  którymi organizowali?my  poprzednie dzia?ania, które sta?y si? pocz?tkiem kolejnych, o szerszym zasi?gu. 

A oto lista Partnerów Seminarium w ramach I OTK:
1.    Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych Oddzia?   podlaski
2.    Miejski O?rodek Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku
3.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Bia?ymstoku
4.    Zespó? Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Stanis?awa Staszica w Bia?ymstoku
5.    Zespó? Szkó? Integracyjnych Nr 1 im. Jana Paw?a II w Bia?ymstoku
6.    Przedszkole Samorz?dowe Nr 26 Integracyjne
7.    Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Pora?eniem Mózgowym "Jasny Cel"

Bo?ena Barbara Krasnod?bska -Dyrektor CKU
Zespó? LCDZ:

Regina Miedzia?owska - Kierownik
Agnieszka Budnik
Kinga Jaromi?ska
El?bieta Kalamarz
Beata Pogorzelska
Beata Sa?czyk
Iwona Zaborowska
 

 
 
Top!
Top!