Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Doradztwo zawodowe arrow Aktualno?ci arrow ODKRYJ SWOJ? SZANS? - Wspomaganie i Edukacja Os鏏 Niepe?nosprawnych
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

ODKRYJ SWOJ? SZANS? - Wspomaganie i Edukacja Os鏏 Niepe?nosprawnych Email

 Image

ImageW dniu 18.03.2010 r. w Mie?cie Bia?ymstoku odby?o si? I Forum Edukacyjne pt.

„WSPOMAGANIE I EDUKACJA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH W MIE?CIE BIA?YMSTOKU - ODKRYJ SWOJ? SZANS?”,

zorganizowane w ramach XI BFS z inicjatywy Koalicji Wsparcia w porozumieniu z Prezydentem Miasta Bia?egostoku.

Celem przedsi?wzi?cia by?o:

  • propagowanie w?ród mieszka?ców miasta - zw?aszcza Rodziców dzieci i m?odzie?y z dysfunkcjami, informacji o wspomaganiu i mo?liwo?ciach dalszej Ich edukacji,
  • umo?liwienie placówkom dzia?aj?cym  na rzecz osób niepe?nosprawnych (przedszkola, szko?y specjalne, integracyjne, instytucje samorz?du lokalnego i terytorialnego, organizacje pozarz?dowe zajmuj?ce si? wspomaganiem i edukacj? osób niepe?nosprawnych),  prezentacji przygotowanych ofert zainteresowanym Rodzicom i uczniom, innym zainteresowanym,
  • wzajemne poznanie si? i bezpo?redni kontakt instytucji i osób dzia?aj?cych na rzecz niepe?nosprawnych w ?rodowisku.

 

W go?cinnych progach Zespo?u Szkó? Integracyjnych Nr 1 w Bia?ymstoku,  przy koordynacji wspólnych dzia?a? cz?onków Koalicji przez CKU w Bia?ymstoku, spotkali si? zainteresowani problematyk? wspomagania i edukacji osób niepe?nosprawnych: dyrektorzy ró?nego typu placówek wspomagaj?cych, integracyjnych, specjalnych,  specjali?ci pracuj?cy na rzecz osób z dysfunkcjami (psychologowie, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, doradcy zawodowi, itp.) rodzice, osoby niepe?nosprawne, przedstawiciele samorz?du, placówek, stowarzysze?, organizacji dzia?aj?cych na rzecz osób z dysfunkcjami, oraz przedstawiciele uczelni wy?szej.

W programie Forum  mia?y miejsce:
  • prezentacja ofert szkó? i placówek
  • konsultacje i porady specjalistów - przedstawicieli placówek specjalnych, integracyjnych (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta)
oraz
  • prezentacja Portalu Internetowego www.koalicjawsparcia.pl, stworzonego w obszarze edukacji w celu zwi?kszenia przep?ywu informacji  nt. mo?liwo?ci wspomagania i  edukacji osób niepe?nosprawnych na ró?nych jej poziomach
  • prezentacja i wr?czenie nagród laureatom konkursu „Moja pasja pocz?tkiem drogi do kariery”, skierowanego do m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Miasta Bia?egostoku (w tym niepe?nosprawnej)Podczas Forum by?a uruchomiona tak?e SKRZYNKA PYTA? I WNIOSKÓW, istotnych w dalszej pracy Koalicji. Na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania odpowiedzi b?d? zamieszczone na portalu internetowym www.koalicjawsparcia.pl.

W Forum wzi??o udzia? ponad 200 osób, w tym przedstawiciele  40 ró?nych instytucji Miasta Bia?egostoku oraz rodzice dzieci niepe?nosprawnych . Dzi?ki spotkaniu mieli?my okazj? pozna? siebie wzajemnie i to nie tylko instytucjonalnie,  ale cz??ciowo tak?e personalnie. Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki temu i dalszym dzia?aniom Koalicji znacznie wzro?nie efekt synergii w obszarze dzia?a? instytucjonalnych na rzecz osób z dysfunkcjami, oraz zwi?kszy si? przep?yw informacji na temat wspomagania i mo?liwo?ci edukacyjnych w naszym mie?cie.  Jako organizatorzy mamy nadziej?, ?e za rok ilo?? uczestników b?dzie jeszcze wi?ksza.

Image

Image

Image

Image

 

Wszystkim, którzy wzi?li udzia? w przedsi?wzi?ciu serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy do wspó?dzia?ania w Koalicji.

Z wyrazami szacunku
Koalicja Wsparcia
  

 

 
 
Top!
Top!