Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow kursy arrow Kursy arrow Akredytacja
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Akredytacja Email
Decyzj? Nr SPiKU-454/8/09 Podlaskiego Kuratora O?wiaty z dnia 30 grudnia 2009 roku, Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uzyska?o AKREDYTACJ? w zakresie nast?puj?cych kursów:
  • Podstawy obs?ugi komputera
  • Pos?ugiwanie si? technologi? informacyjn?
  • Bukieciarz
  • J?zyk angielski dla pocz?tkuj?cych
 
 
 
 
 
O przyznanie akredytacji placówka mog?a ubiega? si? po przeprowadzeniu okre?lonej liczby kursów, spe?nieniu wszelkich wymogów i przej?ciu procedury akredytacyjnej, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i o?rodków prowadz?cych kszta?cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z pó?n. zm.)
 
Uzyskana akredytacja jest GWARANCJ? JAKO?CI ?wiadczonych przez placówk? us?ug edukacyjnych  z zakresu pozaszkolnych form kszta?cenia.
Akredytacja potwierdza, ?e placówka spe?nia ustalone wymagania i przyj?te kryteria jako?ci.
 
Wysoka jako?? kszta?cenia potwierdzona akredytacj? to:
 
  • zwi?kszenie konkurencyjno?ci placówki na rynku us?ug edukacyjnych
  • wzrost zaufania ze strony podmiotów zlecaj?cych zorganizowanie kursów oraz ze strony uczestników kursów.
 
 Jest to te? motywacja do dalszego i ci?g?ego doskonalenia oferty pozaszkolnych form kszta?cenia proponowanej przez placówk?.
 

 

 
 
Top!
Top!