Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Po?rednictwo pracy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Po?rednictwo pracy Email

W dniu 30.10.2008r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zosta?o wpisane do rejestru podmiotów prowadz?cych agencje zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Numer wpisu 5274. 

OFERTA DLA POSZUKUJ?CYCH PRACY

Je?li chcecie Pa?stwo otrzymywa? informacje o aktualnych ofertach pracy zg?oszonych do naszego Biura, nale?y wype?ni? formularz i przynie?? go do Agencji Zatrudnienia (Nr 5274) w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, ul. ?abia 5. Istnieje mo?liwo?? wst?pnego przes?ania formularza mailem na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , a nast?pnie dostarczenie orygina?u potwierdzonego w?asnor?cznym podpisem.

Formularz rejestracyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

OFERTY PRACY


OFERTA DLA PRACODAWCÓW

 • Oferujemy bezp?atne us?ugi w zakresie wyszukiwania kandydatów na zg?aszane przez Pa?stwa stanowiska pracy.
 • Zamieszczamy oferty pracy w siedzibie CKU w Bia?ymstoku, na naszej stronie internetowej oraz rozsy?amy je poczt? elektroniczn? do osób zarejestrowanych w naszej bazie danych, odpowiadaj?cych profilowi poszukiwanych przez Pa?stwa kandydatów.
 • Oferujemy bezp?atn? pomoc w znalezieniu pracowników w oparciu o nasz? baz? osób poszukuj?cych pracy;
 • Docieramy z informacj? do osób doros?ych, s?uchaczy i potencjalnych s?uchaczy szkó? prowadzonych przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku;
 
Zasady zamieszczania ofert pracy
Jako agencja po?rednictwa pracy podlegamy przepisom Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z pó?n. zm.), która zabrania umieszczania w ofertach pracy wymaga? dyskryminuj?cych ze wzgl?du na:
 • p?e?
 • wiek
 • niepe?nosprawno??
 • ras?
 • pochodzenie etniczne
 • narodowo??
 • orientacj? seksualn?
 • przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl?du na przynale?no?? zwi?zkow?

 

 

 

 

 

Zg?o? wolne miejsce pracy

Formularz oferty pracy 

     
    
 
 
Top!
Top!